Skąd się bierze woda w kranie?                             Sieć wodociągowa i jej elementy

Woda jest jednym z najważniejszych zasobów naturalnych naszej planety. Bez niej nie istniałoby życie. Dlatego tak ważna jest sprawnie działająca sieć wodociągowa, transportująca wodę z ujęć do naszych domów. Zanim jednak woda zasili sieć, warto poznać najpierw cykl, jaki przebywa na Ziemi. Hydrologia jako nauka rozwinęła się w odpowiedzi na potrzebę zrozumienia funkcjonowania złożonej sieci wodnej na Ziemi, a hydrolodzy odgrywają niezmiernie ważną rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem wody.

Ujęcie wody tworzy zespół urządzeń i budowli służących do poboru wody. Ze względu na źródło, dzielimy je na ujęcia podziemne i powierzchniowe. Pobór wód powierzchniowych odbywa się za pomocą wielu różnych technologii, w zależności od rodzaju i charakteru wód powierzchniowych oraz ukształtowania terenu.  Spotkać zatem możemy ujęcia brzegowe komorowe, zatokowe, zaporowe, nurtowe, wieżowe czy denne.

Po ujęciu (wydobyciu) woda, ze względu na zanieczyszczenie, jest napowietrzana i kierowana do filtrów. Napowietrzanie usuwa niepożądane gazy, częściowo utlenia zanieczyszczenia (np. odżelazia) oraz podnosi stężenie tlenu rozpuszczonego, co powoduje przekształcenie części znajdujących się w wodzie substancji w osad, który następnie można łatwo odfiltrować w wieloetapowym procesie. 

Wstępnie oczyszczona poprzez filtrowanie woda może nadal posiadać groźne dla zdrowia mikroorganizmy. Aby je usunąć, należy przeprowadzić proces dezynfekcji. Najprostszym i najstarszym sposobem jest po prostu przegotowanie wody. Wysoka temperatura zabija bowiem większość bakterii i wirusów. Na skalę przemysłową jest to jednak rozwiązanie problematyczne i nieopłacalne, dlatego stosuje się szereg innych zabiegów pozwalających usunąć zagrażające nam drobnoustroje.

 

Skoro znamy już ilość, skład i stopień świeżości ścieków, możemy zacząć je oczyszczać. Najpierw następuje oczyszczanie mechaniczne, polegające na wyodrębnieniu ze ścieków większości substancji nierozpuszczalnych. Dokonujemy tego za pomocą cedzenia, sedymentacji i flotacji. Potem następuje oczyszczanie biologiczne, a na końcu utylizacja osadów.