Przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne

 

Powyżej prezentujemy działające w poszczególnych województwach miejskie przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, których priorytetowym zadaniem jest zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców danej miejscowości czy gminy w wodę, a także odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

 

Działalność branży wodociągowo-kanalizacyjnej ma strategiczne znaczenie zarówno w skali całego kraju, jak i funkcjonowania makro- i mikroregionów. Woda jest bowiem niezbędna w każdej dziedzinie gospodarki. W przemyśle jest składnikiem większości procesów technologicznych. Bez łatwej dostępności do niej trudno także wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego gospodarstwa domowego. Dlatego tak istotnym czynnikiem jest nie tylko jej ciągła, nieprzerwana dostawa, ale również, a może zwłaszcza - kontrola jej jakości. Priorytetowym zadaniem jest ponadto prawidłowe i bezpieczne odprowadzanie ścieków i ich oczyszczanie.

 

W serwisie omówiono powstanie i rozwój poszczególnych zakładów wodociągowych oraz historię samych wodociągów – ich początki, budowę i modernizacje sieci wodno-kanalizacyjnej w danych miejscowościach, gminach, regionach, a także zmiany organizacyjne, jakie zachodziły w tych zakładach na przestrzeni wielu lat. Przedstawiono także stan obecny sieci wod-kan w polskich miastach, aktualną jej długość, stan techniczny, ostatnie, przeprowadzone modernizacje i remonty czy nowe i planowane w najbliższej przyszłości inwestycje. Poruszona w serwisie została także problematyka ochrony środowiska naturalnego i nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań stosowanych przez firmy wodociągowe. Zaakcentowano także regionalną działalność prospołeczną branży wodociągowej.

 

Dopełnieniem każdej prezentacji są liczne, często unikatowe zdjęcia zarówno historycznych, zabytkowych obiektów, urządzeń czy wydarzeń (np.: budowa pierwszych linii wodociągowych i kanalizacyjnych, drewniane i kamienne studnie, wieże ciśnień), jak i współczesnych instalacji (nowoczesne stacje uzdatniania wody, ujęcia wody, hale pomp i filtrów, obiekty oczyszczalni ścieków).