Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji „WODNIK” 

Sp. z o.o.

Plac Piastowski 21

58-560 Jelenia Góra

tel. 75 73 03 501

fax 75 73 03 516

e-mail: sekretariat@wodnik.net.pl

wodnik.net.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w obecnej formie organizacyjnej działa od 27 lipca 2003 roku po objęciu przez Gminę Jelenia Góra wszystkich udziałów. Właściciel systematycznie podwyższał kapitał zakładowy poprzez dokonywanie aportów finansowych i rzeczowych, zwiększając wartość Spółki do ponad 219 milionów złotych na koniec 2012 roku.

 

Spółka realizuje swoje zadania statutowe w zakresie:

•      bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb odbiorców z terenu

       Miasta Jelenia Góra w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru

       oraz oczyszczania ścieków,

•      eksploatacji i utrzymania w stanie sprawności technicznej

        posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

•      prawidłowej gospodarki zasobami wodnymi,

       eksploatowanymi dla potrzeb wodociągowych,

•      pełnej laboratoryjnej kontroli systemu produkcji i zaopatrzenia,

•      prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej zbiornika „Sosnówka”.

 

Ponadto Spółka realizuje na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych takie usługi jak:

•      montaż i demontaż wodomierzy,

•      badania laboratoryjne wody i ścieków,

•      wydawanie warunków technicznych przyłączeń wodociągowych

        i kanalizacyjnych,

•      uzgadnianie dokumentacji technicznej dla inwestycji w zakresie

       gospodarki wodno-ściekowej,

•      wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych,

•      wykonywanie udrożnień sieci kanalizacyjnej specjalistycznym

        sprzętem wysokociśnieniowym KERAX HUWER oraz STAREM SW201A,

•      wykonywanie telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej,

•      lokalizacja wycieków na sieci wodociągowej za pomocą

        korelatorów dźwięku ENIGMA.

 

 

Swoją działalność podstawową Spółka prowadzi między innymi w oparciu

o dwie wybudowane przy pomocy środków unijnych inwestycje:mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych (wydajność średniodobowa – 21 tys. m3 na dobę) oraz nowoczesny zakład uzdatniania wody „Sosnówka” o wydajności 25 tys. m3 na dobę. Obie inwestycje zostały oddane do eksploatacji w 2009 roku. Aktualnie Spółka jest w trakcie realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” (przewidywana wartość inwestycji – około 113 milionów złotych) stanowiącego ostateczne uzupełnienie zrealizowanych przez Miasto Jelenia Góra inwestycji wodno-kanalizacyjnych. 

 

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Jeleniej Góry odbywa się z czterech ujęć wody:

•      Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” – roczny pobór około 

        3 900 tys. m3,

•      Zakładu Uzdatniania Wody „Sosnówka” – roczny pobór około

        3 300 tys. m3,

•      ujęcia górskiego „Leśniczówka” – roczny pobór około 145 tys. m3,

•      ujęcia górskiego „Kamienna Wieża” – roczny pobór około 135 tys. m3.

 

Spółka posiada Certyfikaty według norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Systematycznie wprowadzane są nowe rozwiązania takie jak: GIS, radiowe odczyty wodomierzy, model do hydraulicznego zarządzania siecią, monitorowanie sieci, e-biuro. Jednocześnie rozszerzany jest zakres działania Spółki o dwie okoliczne Gminy: Janowice Wielkie i Jeżów Sudecki.