Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Nowej Rudzie

57-400 Nowa Ruda
ul.  Niepodległości 56

tel./fax 74 872 46 76

e-mail:sekretariat@zwiknowaruda.pl

www.zwiknowaruda.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie rozpoczął działalność w lipcu 1994 roku i jest następcą zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie. Wspólnikami spółki są: Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Miasto i Gmina Bardo, Miasto i Gmina Radków, Gmina Kamieniec Ząbkowicki. 

 

W ramach swojej działalności firma realizuje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ok. 50 tys. mieszkańców. Dla zaspokojenia ich potrzeb woda ujmowana jest głównie z lokalnych ujęć drenażowych i powierzchniowych, zlokalizowanych na zalesionych zboczach gór w Parku Krajobrazowym Gór Sowich. Zakład posiada również ujęcie wód głębinowych w Czerwieńczycach oraz ujęcia w Kamieńcu Ząbkowickim i Bardzie, oparte na ujmowaniu wody ze studni infiltracji brzegowej rzeki Nysy Kłodzkiej. Roczna sprzedaż wody osiągnęła poziom 1,5 mln m3. Ilość oczyszczonych ścieków wynosi 0,95 mln m3/rok. ZWiK jest w posiadaniu 344 km sieci wodociągowej oraz 101 km kanalizacji ściekowej. Ewenementem na skalę ogólnopolską jest posiadanie w strukturach spółki „Sudeckiego Systemu Wodociągowego”. Jest to I etap gigantycznej inwestycji, którą realizowano w latach 80. XX wieku w celu zaopatrzenia w wodę aglomeracji pogórza sudeckiego, w tym między innymi Jeleniej Góry, Wałbrzycha, a także Opola oraz mniejszych miejscowości na trasie przebiegu rurociągów. Z realizacji całego zadania zrezygnowano na początku lat 90. XX wieku. Wybudowane obiekty: rurociąg DN 800 mm i DN 600 mm o długości 42 km, wraz ze zbiornikami retencyjnymi o objętości 32 tys. m3 i pompowniami strefowymi – w wyniku komunalizacji mienia na rzecz gmin, zlokalizowanych na trasie przebiegu inwestycji, weszły w skład majątku ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie.


W posiadaniu zakładu znajdują się też dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków: w Ścinawce Dolnej, o przepustowości średniodobowej 7 tys. m3, oraz w Kamieńcu Ząbkowickim, o przepustowości średniodobowej 550 m3. Na terenie Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej swoją siedzibę ma zakładowe laboratorium badania wody i ścieków, posiadające system zarządzania jakością ISO oraz akredytację PCA.

 

Międzygminna Oczyszczalnia Ścieków w Ścinawce Dolnej

 

W roku 2014 rozpoczęto I etap realizacji projektu pn. „Modernizacja Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda”, obejmującego swoim zakresem: rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę obiektów gospodarki osadowej (budowa bębnowej kompostowni osadów ściekowych); montaż instalacji solarnej na terenie Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków
w Ścinawce Dolnej; budowę stacji uzdatniania wody podziemnej z ujęcia w Dzikowcu-Podlesie; rozbudowę systemu monitoringu i sterowania układem sieci wodno-kanalizacyjnej (SMiS) oraz zakup samochodu do czyszczania sieci kanalizacyjnej.

 

Zakład uzdatniania wody w Kamieńcu Ząbkowickim

 

Niebawem, planowane jest uruchomienie eksploatacyjne studni badawczej

(ze zbieraczami poziomymi), ujmującej czwartorzędowy poziom wód podziemnych w technologii infiltracyjno-sorpcyjnej w Bardzie, powstałej w ramach projektu rozwojowego „Technologia biochemicznej remediacji i magazynowania wód powierzchniowych w podziemnych strukturach hydrogeologicznych dla ujęć wód w dolinach rzek”, realizowanego przez konsorcjum naukowe reprezentowane przez: „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Wrocławską oraz ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie. Inwestycję tę współfinansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zakład uzdatniania wody w Kamieńcu Ząbkowickim