Średzka Woda Sp. z o.o. 
55-300 Środa Śląska

ul. Sikorskiego 43
tel./fax 71 317 20 59

 sredzka_woda@srodaslaska.pl

 

Średzka Woda Sp. z o.o. jest spółką kapitałową, w której gmina Środa Śląska posiada 100% udziałów. Przedsiębiorstwo działa na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Antonii Biszczak. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 14 401 000 zł. Firma zatrudnia obecnie 58 osób. Głównym kierunkiem pracy Spółki jest realizacja podstawowej działalności, tj. zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 

Zakres działania przedsiębiorstwa obejmuje ponadto m.in.: 

  • świadczenie usług dotyczących robót ziemnych;
  • instalacje wodociągowe; 
  • budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
  • usługi projektowe i doradcze w zakresie wodociągów i kanalizacji.

 

 

ramach strategii „Dobra woda, czyste środowisko, zadowoleni mieszkańcy” Spółka zrealizowała zadania inwestycyjne z wykorzystaniem środków UE. W latach 2009-2015 przeprowadzono modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz wybudowano kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową i sieć wodociągową w Środzie Śląskiej. Skanalizowano także miejscowości: Ciechów, Bukówek, Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Proszków, Jastrzębce, Święte, Przedmoście, Cesarzowice i Juszczyn. Zakupiono również sprzęt specjalistyczny w tym samochód do udrażniania i konserwacji kanalizacji sanitarnej WUKO. Wykonano ponadto system monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej. 


Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 58 163 336 zł, w tym dotacja rozwojowa z Funduszu Spójności (POIiŚ) – 17 800 000 zł oraz dotacja z EFR (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 4 066 124 zł. Do roku 2020 zamierzamy skanalizować z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej kolejne miejscowości na terenie gminy: Gozdawa, Wrocisławice, Pęczków, Ogrodnica, Lipnica, Wojczyce. 

 

 

Konsekwentnie realizowana polityka inwestycyjna przekłada się na wymierne korzyści dla mieszkańców. Dzięki wykonanym pracom stopień skanalizowania gminy Środa Śląska wzrósł do poziomu 94,11%, a podłączonych do sieci zostało ponad 4884 osób. Przełożyło się to także na przychody zakładu: w 2013 r. wynosiły one 8 606 tys. zł, a w 2014 r. – 9 540 tys. zł. Tegoroczne prognozy również wykazują wzrost do poziomu 10 613 tys. zł.

 

Działalność Średzkiej Wody skupia się także na edukacji proekologicznej. Realizowany autorski projekt, opierający się na współpracy z uczelniami, szkołami i przedszkolami, ma uświadomić młodym ludziom na każdym szczeblu edukacji, że czysta woda jest dużą wartością i powinna być szanowana i oszczędzania. Propagowanie tych informacji zwłaszcza wśród młodych mieszkańców gminy to rzecz nie do przecenienia.

 

Dobra woda, czyste środowisko, zadowoleni mieszkańcy