Przedsiębiorstwo Komunalne

„Gniewkowo” Sp. z o.o.

88-140 Gniewkowo

ul. Kilińskiego 9

tel. 52 355 84 51

fax 52 355 84 51

 sekretariat@pkgniewkowo.pl

www.pk-gniewkowo.pl

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gniewkowie powstało z przekształcenia zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gniewkowie i w obecnej formie prawnej funkcjonuje od 1 grudnia 2007 r. Spółka została utworzona na czas nieograniczony, a jej założycielem i posiadaczem 100% udziałów jest Gmina Gniewkowo.

 

Obszar działalności firmy obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Przedmiotem działalności Spółki są branże: wodno-kanalizacyjna, mieszkaniowo-komunalna oraz cieplna. Przedsiębiorstwo świadczy także usługi komercyjne na rynku regionalnym w zakresie budowy i remontów: sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni przydomowych oraz budowy chodników, dróg i parkingów.

 

 

Zadaniem priorytetowym Spółki jest jednak zaopatrywanie w wodę mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo, oczyszczenie i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny oraz gospodarka cieplna prowadzona za pośrednictwem lokalnych kotłowni. Na terenie miasta i gminy Gniewkowo Spółka zajmuje się obsługą sześciu rejonów zaopatrzenia w wodę i przyjmowania ścieków. Woda w gminie Gniewkowo wydobywana jest z dwóch ujęć: Gniewkowo-Lipie oraz Murzynno. Pobór wody z obydwu ujęć rocznie wynosi ok. 700 tys. m3. W niewielkim zakresie Przedsiębiorstwo korzysta także z zasobów wodnych sąsiadujących gmin, doprowadzając wodę w ilości około 65 tys.  rocznie.

 

 

Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Urząd Miejski w Gniewkowie i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w którym Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. pełni rolę operatora, jest „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie”. Część projektu dotycząca rozbudowy stacji uzdatniania wody została zrealizowana w latach 2009-2010. Inwestycja ta pozwoliła na znaczną poprawę jakości wody niezbędnej do zaspokajania potrzeb ludności na terenie naszej gminy. 

 

Druga część projektu dotyczy prac w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków i będzie kontynuowana w latach późniejszych. Przepustowość obecnie funkcjonującej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wynosi 3900 /dobę, ale nie jest ona wykorzystywana w najwyższym stopniu. Ilość faktycznie oczyszczanych ścieków wynosi nieco ponad 3000 /dobę. Spółka uzyskała także dofinansowanie w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadania te zdecydowanie poprawią jakość świadczonych przez nas usług poprzez rozbudowę urządzeń i sieci wodociągowych na terenie gminy Gniewkowo.

 

Podstawowym celem Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o. jest dalszy rozwój i poprawa świadczonych usług skutkujących wzrostem standardu życia mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo.