Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Kcyni

Sp. z o.o. 
89-240 Kcynia

ul. Nakielska 9
tel. 52 589 37 57

fax 52 589 37 57 wew. 201
e-mail:
sekretariat@zgkimkcynia.pl
www.zgkimkcynia.pl

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność jako spółka prawa handlowego z dniem 1 stycznia 2011 roku, wcześniej funkcjonował jako zakład budżetowy Gminy Kcynia.
Istotą działalności Spółki jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć mających na celu realizację przez Gminę Kcynia zadań własnych gminy, określonych przez ustawodawcę.
Podstawowym celem Spółki jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Kcynia w zakresie usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

• zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
• zbierania, transportu i przetwarzania odpadów z terenu gminy;
• utrzymania, konserwacji zieleni i zadrzewień na terenie gminy;
• transportu specjalistycznym sprzętem oraz zimowego utrzymania dróg.

Spółka zajmuje się również prowadzeniem zakładu pogrzebowego, a także wykonuje usługi ogólnobudowlane służące realizacji zadań własnych Gminy. 
ZGKiM w Kcyni w celu zaopatrzenia ludności w wodę korzysta z trzech stacji uzdatniania wody, które zlokalizowane są w miejscowościach: Kcynia, Smogulecka Wieś i Żurawia. Ujęcie wody w Kcyni obchodziło w 2015 roku 100-lecie swojego istnienia. Za datę otwarcia wodociągów uznaje się rok 1915, kiedy to oddano do użytkowania Wieżę Wodną. Jest ona w ciągłej eksploatacji i dziś jej nazwa to Wieża Ciśnień. Stacja uzdatniania wody w Kcyni korzysta z dwóch studni głębinowych trzeciorzędowych (1T i 2T), które zostały wykonane w 1987 roku.

 

 

W skład ujęcia wchodzi także jedna czwartorzędowa studnia nr 1a, wykonana w 1975 roku, która w obecnej chwili jest wyłączona z eksploatacji i stanowi otwór rezerwowy. Stacja w Smoguleckiej Wsi powstała w 1971 roku jako ujęcie wodociągowe Zakładu Rolnego. W 2010 roku została ona zmodernizowana i stała się zalążkiem nowej 40-kilometrowej sieci wodociągowej w rejonie Doliny Nadnoteckiej. Ujęcie wody w Żurawi bazuje na dwóch studniach głębinowych, położonych w sąsiedztwie stacji uzdatniania. Studnia nr 1 została wykonana w 1969 roku (w 1988 roku została wyremontowana), natomiast studnia nr 2 w roku 1974.
Woda produkowana na wszystkich ujęciach spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dostarczana jest do odbiorców za pośrednictwem sieci wodociągowej (80 km), a odbierana przy wykorzystaniu sieci kanalizacji (44 km) sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 13 przepompowniami. Eksploatowana przez Spółkę oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana jest w południowej części Kcyni. W 2005 roku uzyskała efekt ekologiczny i została oddana do użytku jako oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Wykorzystuje technologię oczyszczania opartą na metodzie osadu czynnego z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do rzeki Kcynki, a jej wydajność wynosi 500 m3 /d. Odwodnione osady ściekowe wytwarzane na oczyszczalni ścieków są zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osad spełnia wymagania cennego nawozu i przekazywany jest do rolniczego wykorzystania. Ścieki oczyszczone odprowadzane do cieku wodnego spełniają wymagania określone pozwoleniem wodnoprawnym. 
Spółka dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, co usprawnia prowadzenie działalności w zakresie oferowanych usług. Pełne dane dotyczące ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o. oraz prowadzonej działalności dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
www.zgkimkcynia.pl