Komunalne Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Sp.z o.o.

89-100 Nakło nad Notecią

ul. M. Drzymały 4a

tel. 52 385 40 24

fax 52 385 40 24

e-mail: wodociagi@kpwik.naklo.pl

www.kpwik.naklo.pl

 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 1992 r. Podstawowym statutowym celem Spółki jest realizowanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ważne dla mieszkańców zadania realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników – obecnie zatrudnione są 54 osoby. Oprócz działalności podstawowej Spółka oferuje usługi w zakresie: budowy nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, czyszczenie sieci kanalizacyjnych, a także świadczy usługi w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

                                                                

 

Jak ujawniły prace archeologiczne prowadzone na obszarze nakielskiego rynku, wodę mieszkańcom Nakła dostarczano już w średniowieczu (drewniana armatura z XIV-XV wieku). Nowożytna historia wodociągów w naszym mieście sięga natomiast 1904 r. Wtedy to do użytku oddano pierwszy odcinek instalacji wodociągowej, liczący 13 kilometrów. W trzy lata później infrastrukturę uzupełniono o 12 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Dziś nakielskie wodociągi dysponują siecią wodociągową o długości 53 km i niemal 70 km infrastrukturą kanalizacyjną obsługują obszar zamieszkały przez niespełna 25 tys. mieszkańców (oprócz samego miasta, także okoliczne miejscowości: Olszewka, Chrząstowo, Paterek, Ślesin, Minikowo, Kazin).

 

KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią obchodziło w 2012 r. swoje 20-lecie. Te dwie dekady zaowocowały oddaniem do użytku dwóch nowoczesnych obiektów: w 1998 r. biologicznej oczyszczalni ścieków, a w 2005 r. – nowej stacji uzdatniania wody. Dzięki temu możliwa stała się pełniejsza realizacja priorytetów firmy: dostarczania wody do wysokiej jakości dla ludności Nakła i okolic, a także dbałość o środowisko przyrodnicze południowej Krajny.

 

 

Spółka korzysta z własnego ujęcia wody – sześciu studni głębinowych. Jakość produkowanej wody podlega obowiązkowej kontroli w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Ścieki oczyszczane są w oczyszczalni biologicznej do obowiązujących parametrów wynikających z przepisów Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego. Ścieki oczyszczone wprowadzane są do rzeki Noteć.

 

Druga dekada XXI w. to nie tylko wysiłek w celu coraz lepszego wypełniania podstawowej misji przedsiębiorstwa. Wizja rozwoju wodociągów w Nakle opiera się na wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania, inwestowaniu w kompetentne kadry i jak najlepszą organizację pracy, a także podejmowaniu wyzwań związanych z nowymi kierunkami działalności.

 

Efekty działań przedsiębiorstwa, chociaż ukryte pod ziemią, często pozostają niewidoczne dla odbiorców usług, jednak znacznie podnoszą standard życia mieszkańców miasta i gminy Nakło.