Przedsiębiorstwo Komunalne

w Tucholi Sp. z o.o.

89-500 Tuchola

ul. Świecka 68

tel. 52 336 57 30

fax 52 336 57 52

e-mail: pk@pk.tuchola.pl

www.pk.tuchola.pl

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. rozpoczęło działalność

z dniem 1 września 1994 r. w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową Spółkę Gminy Tuchola. Początek historii Firmy to Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tucholi z dnia 12 maja 1952 r. o powołaniu MPGK. Firma zawsze miała charakter wielobranżowy. Na przestrzeni lat zmieniła się jej organizacja, wyposażenie, liczba osób zatrudnionych i stan prawny. Zawsze jednak istotne miejsce w strategii rozwoju Firmy zajmowały zagadnienia związane z ochroną środowiska. Świadczone usługi wpływały na poprawę środowiska naturalnego oraz podnosiły komfort życia lokalnej społeczności. Spółka zatrudnia obecnie ok. 130 osób, a kapitał zakładowy wynosi

16 032 785,94 zł. Firma realizuje podstawowe zadania z zakresu gospodarki komunalnej dla Gminy Tuchola oraz inne usługi dla gmin

i powiatów sąsiednich.

 

Zajmujemy się między innymi:

• produkcją i dostawą wody dla mieszkańców Gminy Tuchola – łączna    

  wydajność czterech stacji uzdatniania wody to 5,5 tys. m³ na dobę, woda 

  dostarczana jest do odbiorców siecią wodociągow ą o łącznej długości 

  wraz z przyłączami ponad 186 km, proces uzdatniania wody polega na

  napowietrzaniu oraz usuwaniu związków żelaza i manganu;

• przesyłem i oczyszczaniem ścieków – łączna długość sieci kanalizacyjnej

  to prawie 130 km, zmo dernizowana oczyszczalnia o przepustowości

  4 515 m³/dobę przyjmuje również ścieki z gmin sąsi ednich, oczyszczalnia

  jest zautomatyzowana, a technologia oczyszczania jest dostosowana do  

  wymagań określonych w pozwoleniu wodno-prawnym;

• gospodarką cieplną – Spółka prowadzi eksploatację kotłowni gazowej

  (moc zainstalowana 13 MW) oraz sieci i węzłów cieplnych, jak również

  małych kotłowni lokalnych, systematycznie wymieni ając stare sieci

  przesyłowe na preizolowane oraz budując nowoczesne węzły cieplne;

• zarządzaniem nieruchomościami gminnymi, prywatnymi;

• pielęgnacją zieleni, oczyszczaniem ulic i placów, remontami dróg;

• budową urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych;

• montażem samochodowych instalacji gazowych;

• wywozem odpadów stałych (wszystkie rodzaje pojemników na odpady

  stałe) od około 9 tys. klient ów oraz eksploatacją Składowiska Odpadów

  Komunalnych w Bladowie;

• prowadzeniem działalności pogrzebowej i zarządzaniem Cmentarzem

  Komunalnym.

 

 

Nad jakością dostarczanej mieszkańcom wody oraz odprowadzanych oczyszczonych ścieków sprawuje nadzór Laboratorium Analityczne działające przy Oczyszczalni. Laboratorium w wyniku pozytywnej, kompleksowej oceny, decyzją Polskiego Centrum Akredytacji w dniu

8 czerwca 2009 r. otrzymało Certyfikat Akredytacji Nr AB 1047 potwierdzający jego kompetencje do wykonywania analiz wody i ścieków oraz poboru próbek. Głównym zadaniem Laboratorium jest wykonywanie badań na potrzeby technologiczne Oczyszczali Ścieków. Wykonywane są również badania związane z uzdatnianiem wody oraz badaniem jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy. Laboratorium świadczy także usługi dla podmiotów zewnętrznych w zakresie pobierania próbek

i wykonywania analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków oraz mikrobiologicznych wody. W latach 2006-2007 Spółka zrealizowała projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy” współfinansowany z EFRR. Za prawie

14 mln złotych zrealizowano szereg zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tucholi. Za działania podejmowane na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego Spółka otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „INNOWACYJNI – europejska nagroda regionu 2009” w kategorii Ochrona Środowiska.

Spółka w swoich działaniach zwraca baczną uwagę na odpowiednie planowanie oraz realizację inwestycji i remontów w dziedzinach będących przedmiotem jej działania. To wszystko poprawia zarówno warunki świadczenia usług, podnosi zaangażowanie naszych pracowników w pracy na rzecz ochrony środowiska, jak i przyczynia się do wzrostu zadowolenia odbiorców usług.