Zakład

Wodociągów i Kanalizacji

"WIK" Sp. z o.o.

88-400 Żnin

ul. Mickiewicza 22a

tel./fax 52 302 09 13

e-mail: wik@znin.com.pl

www.wik.znin.com.pl

 

Na przełomie XIX i XX w. Żnin otrzymał zasadnicze urządzenia komunalne, a wśród nich studnię głębinową. Wykonawcą pierwszych wodociągów miejskich w 1901 r. była firma Krich Marten i Knauff z Berlina. Produkcja wody oparta została na ujęciu wody z dwóch studni artezyjskich o głębokości 103 m oraz wydajności 30 i 50 cbm (kubików) na godzinę. Oczyszczanie wody surowej odbywało się w jednym oddzielaczu żelaza, zbiorniku z cegły czerwonej, na jednym filtrze otwartym żwirowym z siatką miedzianą. W system wodociągowy wbudowano także wieżę ciśnień o wysokości 30 m. Spółka pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” z siedzibą w Żninie kontynuuje zatem ponad 110-letnią tradycję żnińskich wodociągów.

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest działalność polegająca na :

• zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, w szczególności na ujmowaniu,

   uzdatnianiu i dostarczaniu wody si ecią wodociągową;

• zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w szczególności na odprowadzaniu

   ścieków siecią kanalizacyjną sanitarną i ogólnospławną, grawitacyjną i

   ciśnieniową oraz na oczyszczaniu ścieków komunalnych na obiekcie

   oczyszczalni ścieków w Jaroszewie.

 

 

Spółka świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Żnin i 38 spośród 39 miejscowości wiejskich Gminy Żnin. Dostarczanie wody do odbiorców odbywa się siecią wodociągową przesyłową i rozdzielczą o długości 292,4 km. Nadzór nad jakością wody sprawuje organ Inspekcji Sanitarnej oraz akredytowane i własne laboratorium badania jakości wody do spożycia. Wskaźniki jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie Gminy Żnin prezentowane są na stronie internetowej www.wik.znin.com.pl. W zakresie oczyszczania ścieków komunalnych Spółka posiada i eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Jaroszewie, o przepustowości średniodobowej dla pory suchej– 4700 m³/d oraz kontenerową, częściowo zautomatyzowaną stację zlewną nieczystości płynnych dla ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 150 m³. Gminna oczyszczalnia ścieków w Jaroszewie została oddana do eksploatacji w 1985 r. Pierwsza modernizacja i rozbudowa oczyszczalni odbyła się w latach 1996-1998 zaś ostatnia w latach 2010-2011. W wyniku przebudowy reaktorów biologicznych wraz z niezbędnymi przyłączami osadu recyrkulowanego oraz istniejących sieci technologicznych na terenie oczyszczalni, osiągnięto podwyższoną redukcję stężenia i redukcję azotu azotanowego w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do Jeziora Żnińskiego Dużego. Spółka świadczy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Żnin i 17 miejscowościach wiejskich Gminy Żnin oraz oczyszczania ścieków komunalnych z terenu Gminy Gąsawa. Odprowadzanie ścieków od dostawców do oczyszczalni ścieków odbywa się siecią kanalizacyjną o długości 115,9 km. Eksploatowany system kanalizacji sieciowej wspomaga 31 obiektów przepompowni ściekówobjętych monitoringiem. W 2008 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w Żninie wdrożył system zarządzania jakością ISO 2001:9001.