Krośnieńskie Przedsiębiorstwo

Wodociągowo-Kanalizacyjne
Sp. z o.o.

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Wiejska 23

tel. 68 383 55 33

fax 68 359 91 21

e-mail: 

sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie.pl

www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. zostało utworzone w 2008 roku. Głównym i jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Krosno Odrzańskie. Firma została powołana w celu wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie gminy Krosno Odrzańskie. Priorytetem Przedsiębiorstwa jest dążenie do stałej poprawy jakości świadczonych usług. Dlatego też, żeby sprostać temu zadaniu, Spółka przystąpiła do realizacji największego przedsięwzięcia inwestycyjnego w historii gminy pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”. W efekcie końcowym przedsięwzięcie obejmowało aż 20 zadań, tj. 7 kontraktów na roboty budowlane,7 kontraktów na dostawy, 5 kontraktów na usługi oraz

1 umowę dotyczącą zakupu gruntu.

 

 

Głównymi celami inwestycji było:
• kompleksowe zwodociągowanie prawo- i lewobrzeżnej części gminy,    polegające na wybudowaniu ponad 37 km sieci wodociągowej, z dwoma zbiornikami podnoszącymi ciśnienie wody o pojemności V=150 m3 każdy;
• wybudowanie 24 przepompowni ścieków oraz ponad 33 km sieci 
kanalizacyjnej w, nieobjętych do tej pory zbiorowym odprowadzaniem ścieków, miejscowościach: Osiecznica, Kamień, Morsko, Łochowice nad jeziorem Glibiel, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnica, Krosno Odrzańskie (ul. Armii Czerwonej, Armii Ludowej, Konopnickiej, Kilińskiego, Dąbrowskiego);
• rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim wraz z indywidualnym rozwiązaniem gospodarki osadowej i odpadowej. Modernizacja obiektów technologicznych na oczyszczalni ścieków oraz budynku obsługi technicznej, budowa zaplecza technicznego, kompletna przebudowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych;
• modernizacja i rozbudowa hydroforni w Krośnie Odrzańskim przy 

ul. Parkowej poprzez zastąpienie wyeksploatowanych pomp nowoczesnym zestawem hydroforowym w układzie równoległym, kompleksowy remont budynku hydroforni oraz remont dwóch zbiorników wody o pojemności 1000 m3 każdy.

 

Przedsięwzięcie obejmowało również doposażenie Spółki w profesjonalne i nowoczesne zaplecze techniczne m.in.:

• system sterowania i wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Krośnie     Odrzańskim; 
• zakup pojazdu asenizacyjno-specjalistycznego do obsługi sieci 
kanalizacyjnej; 
• zakup pojazdu pogotowia wod.-kan. typu „minivan” do obsługi sieci wodociągowej; 
• zakup koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki osadowej na 
oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim; 
• zakup minikoparki z lawetą transportową; 
• zakup samochodu samowyładowczego do 3,5 tony; 
• zakup spektrometru ICP-OES z dodatkowym wyposażeniem do badania osadu ściekowego powstającego na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim.

 

Z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej skorzysta bezpośrednio 3400 mieszkańców gminy, natomiast nowa sieć wodociągowa poprawi standard życia ponad 1800 mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie oraz umożliwi przełączenie do sieci 400 nowych mieszkańców. Wartość całego przedsięwzięcia to 59,8 mln zł. Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ na lata 2007-2013, priorytet 1. „Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”. 
 

KPWK Sp. z o.o. jako lider branży świadczy usługi na najwyższym poziomie, zapewniając: zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków, budowę przyłączy wod.-kan., pogotowie wod.-kan., podciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, wywóz płynnych nieczystości pojazdem asenizacyjnym, kamerowanie i inspekcję TV sieci wod.-kan. Spółka wdrożyła System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS), dzięki któremu na bieżąco prowadzona jest rejestracja awarii na sieci, jej ewidencja oraz ilość wydanych warunków przyłączenia. Taki monitoring jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i zarządzania eksploatowaną infrastrukturą techniczną.