Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
67-410 Sława 

ul. Długa 1
tel. 68 356 63 90

fax 68 356 53 05
e-mail:
zwikslawa@wp.pl
www.zwik.slawa.pl

 

Sława należy do grupy nielicznych miast na ziemiach zachodnich, w których przed wojną nie zbudowano infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Po 1945 roku zaopatrzenie w wodę realizowane było poprzez indywidualne i zespołowe studnie i zestawy hydroforowe, natomiast ścieki gromadzone były w zbiornikach bezodpływowych oraz wywożone na pola i do lasu. 

 

 

Pomimo intensywnego rozwoju turystycznego i, w późniejszym okresie, przemysłu przetwórstwa mięsnego, rozwój infrastruktury wod.-kan. nie nadążał za zmianami. Co prawda niektóre zakłady tworzące swoje ośrodki kolonijno-wczasowe budowały bardziej lub mniej sprawne oczyszczalnie ścieków i ujęcia wody, samo miasto takiej infrastruktury było pozbawione. Jako pierwsze wybudowane zostały stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe. I tak kolejno wybudowano: SUW Lipinki (1963 rok), Stare Strącze (1972 rok), Krążkowo (1978 rok), Przybyszów, Łupice (1980 rok), Lubogoszcz (1982 rok). 

 

W latach 80. XX wieku rozpoczęto zmasowaną budowę sieci wodociągowych w północnej części Gminy Sława, m.in. w: Dronikach, Ciosańcu, Szreniawie, Bagnie, Łupicach, Spokojnej, Śmieszkowie, natomiast pierwszą funkcjonującą oczyszczalnią ścieków była oczyszczalnia w Lipinkach (1987 rok) oraz w zakładach mleczarskich (1988 rok). Wówczas stanowiła ona również odbiornik ścieków z kanalizacji miejskiej. 

 

 

 

Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Sławie ruszyła pod koniec lat 80. XX wieku, a równolegle z nią prowadzone były prace przy budowie kanalizacji. W 1993 roku rozpoczęła swoją działalność pierwsza miejska oczyszczalnia ścieków i wtedy też radni powołali Zakład Kanalizacji Miejskiej i Oczyszczania Ścieków z 10-osobową załogą. 

    

1 lipca 1999 roku radni na wniosek burmistrza podjęli decyzję o powołaniu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i rozpoczęto intensywne działania dla pozyskania dofinansowania na rozbudowę oczyszczalni ścieków, ponieważ istniejąca miała zbyt małą wydajność i nie radziła sobie ze ściekami z rozwijających się w ekspresowym tempie zakładów przetwórstwa mięsnego. Równolegle podejmowane były działania wymuszające na zakładach budowę podczyszczalni ścieków, które zakończyły się sukcesem w roku 2006. 

 

 

Opracowany projekt modernizacji oczyszczalni uzyskał dofinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 15 mln zł. Wraz z modernizacją oczyszczalni przewidziano budowę 21 poletek filtracyjnych w miejscowości Nowe Strącze i rurociągu tłocznego. Celem tego rozwiązania było odprowadzenie wód pościekowych daleko od Jeziora Sławskiego, w celu odciążenia go od biogenów. Zadanie to uzyskało również wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a inwestycja została wykonana w latach 2007-2008. W tym okresie trwały również przygotowania do przekształcenia zakładu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Niestety problemy zdrowotne ówczesnego dyrektora zakładu Lecha Mikołajczyka spowodowały wstrzymanie przekształceń, a od 1 kwietnia 2009 roku obowiązki dyrektora przejął Kazimierz Kęs.


Podstawowym zadaniem określonym przez Burmistrza było przygotowanie zakładu do przekształcenia w spółkę i dbałość o wyniki oczyszczania ścieków oraz jakość dostarczanej mieszkańcom wody. Przy pomocy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęto rozbudowę systemu wodociągów i kanalizacji. Jako pierwszy zrealizowany został projekt związany z miejscowością Gola, realizowany w latach 2010-2011. Jednocześnie trwa trudny proces ujmowania w taryfach kosztów niezbędnych do funkcjonowania przyszłej spółki oraz zmian organizacyjnych. 31 grudnia 2011 roku Cezary Sadrakuła, Burmistrz Sławy, podpisał akt założycielski spółki. Od tego momentu pojawiają się nowe możliwości rozwoju firmy, spółka dysponuje swoimi pieniędzmi oraz może planować i realizować nowe inwestycje.

 

 

Dzięki dotacjom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zmodernizowana została przepompownia ścieków przy ul. Henryka Pobożnego, powstał dodatkowy punkt zlewny ścieków dowożonych, a oczyszczalnia wyposażona została w nowoczesny agregat prądotwórczy. Ponadto mieszkańcy Przybyszowa dzięki budowie wodociągu zaopatrywani są w wodę z SUW Lubogoszcz a istniejące w Przybyszowie stare, wyeksploatowane ujęcie wody zostało zlikwidowane. 

 

W lutym 2015 roku, na terenie oczyszczalni przy ulicy Długiej, została uruchomiona, największa wówczas w województwie lubuskim, elektrownia fotowoltaiczna o mocy 200 kW. W marcu zakończono budowę nowej stacji uzdatniania wody w Lubogoszczy, w której zastosowano najnowsze dostępne technologie uzdatniania wody. W okresie 4 lat pozyskano ze źródeł zewnętrznych na inwestycje w gminie ponad 8 mln zł. Łączne nakłady na inwestycje i remonty wyniosły w tym czasie ponad 15 mln zł.

 

 

W 2014 roku przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji technicznej dla największego projektu wodno-kanalizacyjnego w dziejach Sławy, tj. budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla Radzynia, Tarnowa i okolic oraz sieci kanalizacyjnych dla Lubiatowa, Goli, Śmieszkowa, Wróblowa, Lipinek i Krążkowa. Ta dokumentacja, w oparciu o złożony wniosek, otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ponad 2 mln zł. Kolejny projekt dofinansowany z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na ponad 1 mln zł to budowa systemu informacji przestrzennej GIS, z wieloma udogodnieniami dla naszych Klientów, ułatwiającymi pozyskiwanie informacji oraz komunikację z Zakładem.

 

 

Przy okazji tej inwestycji wymieniono 1000 wodomierzy na przystosowane do zdalnego, radiowego odczytu, bez konieczności odwiedzania mieszkańców. Kolejną korzyścią jest odpłatność za realnie pobraną wodę, bez jakichkolwiek przedpłat. Klienci nie będą musieli sami dokonywać odczytów ani wzywać pracownika ZWiK-u, aby go dokonał. To kolejny krok w kierunku nowoczesności rozliczeń oraz udogodnień dla odbiorców usług. 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława w roku 2001 wyprodukował 345 s. m3 wody oraz odebrał i oczyścił 352 tys. m3 ścieków. Dzięki rozwojowi infrastruktury wod.-kan., jak i procesowi urbanizacji, powyższe wartości w roku 2014 wzrosły: w przypadku wody do 452 tys. m3, a ścieków do 706 tys. m3. W okresie obejmującym lata od 2001 do 2014 sumaryczna ilość wody wyprodukowanej wyniosła 7097 tys. m3, a odebranych i oczyszczonych ścieków – 7253 tys. m3.