Zakład Wodociągów, Kanalizacji

i Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Świebodzinie

66-200 Świebodzin

ul. Młyńska 37

tel. 68 382 24 11

fax 68 382 26 23

sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl

www.zwkiuk.swiebodzin.pl

 

Geneza

Początkowo mieszkańcy miasta Świebodzin czerpali wodę z pobliskich strumieni i jezior. By ujmować coraz większą ilość wody sięgano po nią coraz głębiej, studnie kopano, później wiercono. Budowano zbiorniki, by nocą gromadzić w nich wodę. Zasoby wód podziemnych na terenie miasta były jednak ograniczone. Zdarzało się, że podczas suszy wysychały w mieście stawy, strumienie, a nawet studnie. W XVIII i XIX wieku, celem rozwiązania narastającego problemu zaopatrzenia miasta w wodę pitną, następowała stopniowa rozbudowa rozproszonego systemu ujęć i sieci wodociągowych. Nadzór nad siecią sprawował rurmistrz, zatrudniony przez władze miejskie. Rurociągi drewniane sukcesywnie zastępowano ceramicznymi, porcelanowymi, a następnie żeliwnymi. Budowę wodociągów miejskich zakończono w 1910 roku, a 10 lat później powstała na terenie miasta stacja uzdatniania wody. W roku 1998 została ona poddana gruntownej modernizacji. Rok 1928 to data położenia głównej sieci kanalizacyjnej. W latach 1928–1930 została wybudowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, która funkcjonowała do 1992 roku. W roku 1978 rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni ścieków. Początkowo do użytku oddana została jej część biologiczna, miało to miejsce w roku 1986. Część mechaniczna zaczęła funkcjonować w roku 1992.

 

 

Przekształcenia

Świebodzińskie wodociągi funkcjonowały jako część Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM), które powstało w 1975 roku z połączenia Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych (MZBK)
oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (MPGK).

 

Do zadań Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych należało:

•      administrowanie budynków komunalnych, będących własnością miasta,

•      prowadzenie ewidencji mieszkań,

•      przeprowadzanie remontów mieszkań, pobieranie czynszów i innych opłat związanych z administrowaniem budynków komunalnych.

 

Natomiast zadania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej były następujące:

•      wywóz nieczystości stałych i eksploatacja wysypiska miejskiego,

•      ujmowanie, produkcja i dystrybucja wody pitnej,

•      odbiór ścieków i eksploatacja oczyszczalni ścieków,

•      utrzymanie i eksploatacja hotelu miejskiego,

•      świadczenie usług pogrzebowych i eksploatacja cmentarza,

•      dystrybucja gazu płynnego w butlach,

•      utrzymanie zieleni miejskiej oraz czystości dróg i chodników,

•      prowadzenie ogrodnictwa miejskiego na potrzeby produkcji sadzonek nasion i kwiatów.

 

PGKiM jako przedsiębiorstwo państwowe przejęło działalność wyżej wymienionych zakładów. Nadzór nad nim sprawowała Rada Miejska. Ceny za poszczególne usługi ustalane były odgórnie przez państwo, były to tak zwane ceny urzędowe, lub przez Radę Miejską, tak zwane opłaty lokalne. Po 1990 r. zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków uznano za zadania własne gminy, przekazując jej mienie państwowe związane z realizacją tych zadań. Rozpoczęła się decentralizacja i komunalizacja przedsiębiorstw wojewódzkich, wojewódzkich zakładów usług wodnych, komunalizacja przedsiębiorstw komunalnych, a także przekazywanie gminom wodociągów zakładowych obsługujących jednostki osadnicze.

 

W związku z obowiązkiem wyboru nowej formy organizacyjno–prawnej dla dotychczasowych przedsiębiorstw komunalnych oraz chęcią restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świebodzienie w roku 1991 w oparciu o ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych wydzielono i sprywatyzowano działalność w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, usług cmentarnych oraz dystrybucji gazu butlowego, oddając je w ręce podmiotów prywatnych.

 

 

Z dniem 1 stycznia dokonano przekształceń PGKiM, tworząc:

•      Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK), była to jednoosobowa spółka skarbu państwa (100% udziałów posiadała gmina),

•      Administrację Budynków Komunalnych (ABK) jako zakład budżetowy,

•      Przedsiębiorstwo prywatne SOLUX świadczące usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i eksploatacji wysypiska miejsko-gminnego.

 

1 lutego 1994 roku przekształcono ZWiK w ZWKiUK (Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych). ZWiK postawiony został w stan likwidacji, a powołany ZWKiUK powstały z połączenia ZWiK oraz SOLUX funkcjonował jako spółka pracownicza z udziałem gminy.

 

Podział udziałów przedstawiał się następująco:

•      Gmina Świebodzin – 178 udziałów, tj. 48,9%,

•      Pracownicy spółki – 186 udziałów, tj. 51,1%.

 

Majątek, w oparciu o który spółka prowadzi działalność jest własnością gminy, udostępniony jest on spółce na podstawie umowy o dzierżawę z dnia 1 lutego 1994 roku, zawartej na podstawie uchwały Rady Miasta w Świebodzinie z dnia 18 listopada 1993 roku oraz na podstawie Kodeksu Cywilnego – dział I Najem i Dzierżawa. Nowo powstała spółka przejęła pracowników ze zlikwidowanych spółek SOLUX i ZWiK oraz wszystkie należności i zobowiązania ZWiK. Gmina (dzierżawca) ustala roczny czynsz dzierżawny. Pozostaje on do dyspozycji ZWKiUK i przeznaczany jest na odtworzenie dzierżawionego majątku oraz jego modernizację i zakup nowych środków trwałych. Środki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo z tytułu zatrzymanego czynszu dzierżawnego są rozdysponowywane na podstawie sporządzanego przez spółkę planu inwestycyjnego, który zatwierdza Rada Gminy.

 

Gmina ustala również na podstawie wniosku – kalkulacji kosztów opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1986 roku oraz późniejszymi zmianami ceny za:

•      produkcję i dostawę wody,

•      odbiór, przerób i oczyszczanie ścieków,

•      składowanie odpadów na wysypisku.

 

Kolejnym etapem przekształceń w ramach Zakładu Wodociągów Kanalizacji

i Usług Komunalnych było ponowne ograniczenie działalności, mianowicie

z dniem 31 marca 1998 roku przekazano nowemu użytkownikowi – prywatna spółka „TEW Gospodarowanie Odpadami” z siedzibą w Nowej Soli – dzierżawione obiekty związane z prowadzeniem działalności w zakresie wywozu nieczystości stałych. W roku 2005 w związku z wykupieniem przez Gminę Świebodzin udziałów pracowniczych, spółka z powrotem stała się spółką jednoosobową ze 100% udziałem gminy.

 

 

Współczesność

W latach  2006-2010  ZWKiUK Sp. z o.o. realizowała  projekt  „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Świebodzin” o numerze 205/PL/16/C/PE/008 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności mający na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Świebodzin. W ramach Projektu zrealizowano zadania  inwestycyjne:  modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie oraz modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Świebodzin o wartości 18 144 000 EURO. Głównym źródłem finansowania Projektu były środki z Funduszu Spójności, które wyniosły 13 608 000 EURO, tj. 75% kosztów. Pozostałe źródła Finasowania to pożyczka od NFOŚiGW oraz środki własne Gminy Świebodzin i ZWKiUK Sp. z o.o w Świebodzinie.

 

Obecnie Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o
w Świebodzinie prowadzi działaność w zakresie produkcji i dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków – swym zasięgiem obejmując ok. 
35 tys. mieszkańców (99,9%) miasta i gminy Świebodzin.

 

Zakład posiada i eksploatuje 120 km sieci wodociągowej z ujęciem i stacją uzdatniania wody w Świebodzinie o zdolności produkcynej 5 000 m3 wody do picia na dobę i 10 wiejskich ujęć wody ze stacjami uzdatniania i hydroforniami oraz 132 km sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych wraz z 35 przepompowniami ścieków oraz oczyszczalnią ścieków o przepustowości 6250 m3 na dobę, spełniajacą aktualne wymogi w zakresie oczyszczenia ścieków. ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie rocznie dostarcza odbiorcom  1 100 000 m3 wody do picia oraz odbiera i oczyszcza 1 300 000 m3 ścieków komunalnych.