Zielonogórskie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra

ul. Zjednoczenia 110a

tel. 68 451 93 00

fax 68 451 93 40

e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

www.zwik.zgora.pl

 

Początki pierwszego systemu wodociągowego w Zielonej Górze w oparciu o przekaz historyczny i wykopaliska datuje się na wiek XV. Wodę czerpano 

wówczas bezpośrednio ze źródeł i potoku Łączy, który dzielił miasto na dwie części. Płynął w pobliżu obecnego Rynku i funkcjonował również jako naturalny rów ściekowy. Pobierana woda drewnianymi rurami i korytami, trafiała do zbiorników zlokalizowanych na ulicach, tzw. kast. Drewniane rury i koryta

z czasem zaczęto zastępować rurociągami kamionkowymi, porcelanowymi i żeliwnymi. 

 
 

Przebieg ówczesnych miejskich wodociągów ujawniony został na najstarszym planie Zielonej Góry, pochodzącym z roku 1784. Z biegiem lat sieć wodociągową sukcesywnie rozbudowywano. Intensywny rozwój miasta, który nastąpił w latach 80. XVIII wieku, spowodował ogromne zapotrzebowanie na wodę pitną i przemysłową. Funkcjonujące fabryki 

produkowały tysiące metrów sześciennych ścieków.

 

 

W 1875 roku władze Zielonej Góry powołały Zakład Wodociągów Miejskich. Rozpoczęto zasadniczą przebudowę zielonogórskich wodociągów. Inwestycje prowadziły do zwiększenia poboru ilości wody oraz zmiany w sposobie jej pozyskiwania i dostarczania. Odwiercono wówczas studnie i wybudowano zbiornik terenowy przy dzisiejszej ul. Kordiana o poj. 1000 m3, grawitacyjnie zaopatrujący miasto w wodę. Powstała pompownia parowa z kolejnym 

ujęciem wód podziemnych przy dzisiejszej ul. Nowej oraz rozpoczęto budowę głównych kolektorów kanalizacji ogólnospławnej.

 

 

W 1923 roku zmieniono dotychczasowy sposób zarządzania wodociągami. Powstał Zakład Utrzymania Wodociągów i Gazowni Miejskiej. Wprowadzono modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Na ujęciach i pompowniach zastosowano pierwsze silniki elektryczne. W 1927 roku zbiornik terenowy przy ul. Kordiana zastąpiono zbiornikiem wieżowym wraz ze stacją uzdatniania wód podziemnych. Rozpoczęto rozbudowę 

sieci kanalizacyjnej, a w 1934 roku powstała mechaniczna oczyszczalnia ścieków przy dzisiejszej ul. Foluszowej o przepustowości 19,5 tys. m3 na dobę.

 

 

Po drugiej wojnie światowej, w czerwcu 1945 roku nastąpiło przejęcie władzy w Zielonej Górze przez administrację polską. Rozpoczęto na szeroką skalę odbudowę miasta ze zniszczeń i jego rozbudowę. Podjęto decyzję o budowie nowych sieci wodociągowych. Dla zapewnienia dobrej jakości wody wprowadzono regularne badania. Miejska infrastruktura wodociągowa i gazowa działały pod wspólną nazwą – Gazownia i Wodociągi Miejskie. 

 
 

Historia firmy istniejącej w obecnym kształcie rozpoczęła się 1 stycznia 1956 roku. Zarządzeniem Miejskiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 2 listopada 1955 roku utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wobec katastrofalnych niedoborów wody, w związku z szybkim rozwojem miasta w latach 60. XX wieku, sięgnięto po zasoby wód podziemnych Pradoliny Odry. W 1966 roku powstało ujęcie lewarowe (studnie głębinowe), a w 1968 roku Stacja Uzdatniania Wody w Zawadzie (SUW). W 1975 roku ruszyło ujęcie wody na rzece Obrzycy, a SUW w Zawadzie rozbudowano o urządzenia do uzdatniania wód powierzchniowych. Na terenie 

Zielonej Góry wybudowano kilkanaście studni głębinowych, wspomagających zasoby wody dla miasta. Woda z tych studni nie wymagała uzdatniania, wtłaczana była bezpośrednio do sieci miejskiej.

 
 

Do 30 czerwca 2004 roku, firma funkcjonowała jako zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze. 1 lipca 2004 roku w wyniku przekształcenia utworzono „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem została Gmina 

Zielona Góra o statusie miejskim. 

 

 

Obecnie Spółka zatrudnia ponad 300 pracowników. Posiada 12 odrębnych wydziałów w Zielonej Górze, Zawadzie i Łężycy. Przedsiębiorstwo ujmuje, 

uzdatnia i dostarcza wodę pitną dla ponad 140 tys. odbiorców. Całkowita długość sieci wodociągowej o przekrojach od Ř 90 do Ř 800 liczy ponad 506 km. Do działalności podstawowej przedsiębiorstwa należy również odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych oraz kontrolowanie jakości ścieków, które trafiają z terenu miasta do ponad 345 km sieci kanalizacyjnej.

Od 1 lipca 2005 roku współwłaścicielem Spółki stała się Gmina Zielona Góra, a 1 kwietnia 2007 roku w skład przedsiębiorstwa weszła Oczyszczalnia Ścieków „Łącza”, funkcjonująca dotąd jako spółka prawa wodnego. W związku z przyłączeniem Gminy Zielona Góra do Miasta Zielona Góra od 1 kwietnia 2015 roku „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. znacznie rozszerzyła swoją działalność, przejmując zarządzanie gospodarką wodno-ściekową na terenie 18 miejscowości. Obecnie jest jedynym operatorem zintegrowanego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w aglomeracji zielonogórskiej, 

obszaru z którego ścieki trafiają do Oczyszczalni Ścieków w Łężycy.

 

 

Ostatnie lata to szereg zmian technologicznych i organizacyjnych podnoszących efektywność działań przedsiębiorstwa. Od roku 2004 „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. realizuje Projekty z dofinansowaniem środkami z UE pn. „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie aglomeracji Zielona Góra” etap I, II i III. W wyniku realizacji całego Projektu powstaje zintegrowany i uporządkowany system gospodarki wodno-kanalizacyjnej, który kompleksowo rozwiąże 

problem oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów miasta Zielona Góra.