Żagańskie Wodociągi

i Kanalizacje Sp. z o.o.

68-100 Żagań

ul. Bolesława Chrobrego 44

tel. 68 377 39 75

fax 68 368 18 40

e-mail: bok@zwik.zagan.pl

www.zwik.zagan.pl

 

Historia żagańskich wodociągów sięga końca XVI w. kiedy to, jak odnotowano w kronice miasta informację, że w 1582 roku majster z Freiburga k. Miśni ułożył pierwsze drewniane rurociągi doprowadzające ze źródeł z wzniesienia z okolic Dzietrzychowic wodę do Żagania. Współczesną formę żagańskim wodociągom nadały inwestycje z końca XIX w. Wtedy to w latach 1892 i 1893 w Żaganiu wybudowano wysokociśnieniową sieć wodną, a w 1899 roku oddano do użytku instalację kanalizacyjną. Wybudowano wówczas wieżę ciśnień i stację uzdatniania wody przy ul. Dworcowej, którą rozbudowano w okresie międzywojennym.

 

Przedsiębiorstwo Żagańskie Wodociągi i Kanalizacji Spółka. z o.o.

w obecnej formie organizacyjnej istnieje od 1 lipca 2003 r. Zostało utworzone na bazie Spółki Bóbr sp. z o.o., założonej w 2002 r. przez Spółkę Wodno-Ściekową „Bóbr”, do której przystąpiła Gmina Żagań o statusie miejskim wnosząc w dniu 10 lipca 2003 r. do niej część restrukturyzowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w postaci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Od tego dnia nosi również obecnie obowiązującą nazwę i posiada strukturę organizacyjną, która ulegała niewielkim zmianom wynikającą z ciągłego rozwoju spółki jak i dalszych zmian własnościowych.

 

Zasadniczym przedmiotem działalności spółki jest:

•      zaopatrzenie mieszkańców i podmioty gospodarcze w wodę,

•      odbiór i oczyszczanie ścieków,

•      świadczenie usług w branży wodno-kanalizacyjnej za pomocą specjalistycznego sprzętu,

•      wykonawstwo w zakresie budowy sieci, przyłączy, instalacji wod.-kan. 

 

Do realizacji powyższych zadań spółka posiada:

•      99,5 km sieci wodociągowej,

•      82,5 km sieci kanalizacyjnej,

oraz następujące urządzenia i obiekty wod.-kan.:

•      ujęcie wody – 11 studni głębinowych wraz ze stacją uzdatniania wody
(w tym pięć filtrów pośpiesznych), na
powietrzania, oraz obiektami towarzyszącymi takimi jak: system dezynfekcji wody podchlorynem sodu, pompownia I i II stopnia, zbiornik wody czystej, zbiornik popłuczyn, zbiornik wieżowy, stacja hydroforowa – 3 szt., przepompownia ścieków – 3 szt.,

•      oczyszczalnię ścieków o zdolności oczyszczania 15 000 m3/dobę,

•      specjalistyczny sprzęt techniczny i wykwalifikowaną kadrę techniczną.

 

 

Jednym z aktualnych priorytetów Spółki jest dążenie do stałej poprawy świadczonych usług oraz zwiększenia zakresu terytorium działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. W tym celu podjęte zostały odpowiednie działania lokalnych samorządów. Od czasu utworzenia spółki zmieniła się zasadniczo struktura własnościowa spółki. Ubył zlikwidowany w 2010 r. dotychczasowy wspólnik SWŚ „Bóbr”, a dołączył drugi podmiot jednostki samorządu terytorialnego jakim jest Gmina Żagań, które tworzą okoliczne miejscowości wiejskie. Działanie to było konsekwencją utworzenia aglomeracji Żagań i realizowania projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”, którą zamieszkuje 30 614 mieszkańców, z czego 26 912 mieszka w mieście Żagań.

 

W dniu 19 czerwca 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje trzy podstawowe działania inwestycyjne:

•      kontrakt nr 1, rozbudowa sieci kanalizacyjnej,

•      kontrakt nr 2, uporządkowanie systemu oczyszczania ścieków,

•      kontrakt nr 3, modernizacja sieci wodociągowej miasta Żagania.

 

Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest budowa 56 km sieci kanalizacyjnych wraz obiektami towarzyszącymi – 20 pompowni sieciowych, 18 lokalnych punktów tłocznych, 997 przykanalików. W ramach kontraktu nr 2 budowana jest słoneczna suszarnia osadów ściekowych wraz z magazynem osadów oraz planowana jest likwidacja nieefektywnej oczyszczalni ścieków obsługującej mieszkańców Tomaszowa. Realizacja kontraktu nr 3 obejmuje wymianę, metodą crackingu, 11 km najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w Żaganiu oraz modernizację dwóch istniejących hydroforni. Całkowita wartość projektu wynosi 104 077 832,78 zł, a wartość dofinansowania 43 670 088 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2012 r.