Zakład Wodociągów

i Kanalizacji

„WOD.-KAN.” Spółka z o.o.

97-400 Bełchatów

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9

tel. 44 633 83 08

fax 44 633 83 06

wodkan@wodkan-belchatow.pl

www.wodkan-belchatow.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. z siedzibą

w Bełchatowie rozpoczęła działalność na podstawie aktu założycielskiego Spółki z dnia 11.06.1991 r. REP. A. nr 509/91 z późn. zm., jednak jej korzenie tkwią w 60-letniej tradycji i historii funkcjonowania miejskiej gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej. Kapitał zakładowy Spółki, według stanu na dzień 31.12.2010 r. wynosił 53 636 950,00 PLN.

 

Podstawowym statutowym celem Spółki jest realizacja zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ważne dla mieszkańców zadania realizowane są poprzez wykwalifikowaną kadrę pracowników. Spółka korzysta z własnego ujęcia wody – 8 studni głębinowych i Oczyszczalni Ścieków, eksploatując ponad 200 km sieci wodociągowych i zabezpieczając w wodę około 98% mieszkańców Bełchatowa. Poprzez ponad 150 km system kanalizacji sanitarnej 89,5% mieszkańców miasta obsługiwanych jest w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 

 

Bełchatowska Oczyszczalnia Ścieków, dzięki przeprowadzonej w latach 2003–2005 modernizacji, jest oczyszczalnią nowoczesną mechaniczno-biologiczną, spełniającą wszelkie parametry określone w obowiązujących przepisach.

 

Oprócz działalności podstawowej Spółka oferuje usługi w zakresie:

• budowy nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych 

   i kanalizacyjnych,

• wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

• inspekcji sieci kanalizacyjnych przy użyciu kamery,

• wykrywania nieszczelności w sieciach wodociągowych,

• czyszczenia sieci kanalizacyjnych,

• badań laboratoryjnych wody i ścieków.

 

We wrześniu 2010 r. „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie została uhonorowana statuetką Plebiscytu EURO-PARTNER 2009/2010, uzyskując
w kategorii dużych przedsiębiorstw tytuł FIRMA KOMUNALNA ROKU 2009/2010.

 

W lutym 2011 roku, spośród 3500 firm spełniających kryteria XI edycji rankingu najbardziej dynamicznych małuch i średnich firm w skali kraju, Spółka uzyskała 2084 lokatę i otrzymała nagrodę „Gazele Biznesu 2010”. W kategorii przedsiębiorstw wodociągowych (EKD 3600) zajęła 15. miejsce w kraju i 2. w województwie łódzkim.

 

 

W kwietniu 2011 r. wyróżniono Spółkę jako „Diament miesięcznika Forbes 2011” za wysoką pozycję na liście firm województwa łódzkiego najszybciej zwiększających swoją wartość na poziomie przychodów 5 – 50 mln zł.

 

W dniu 18 marca 2010 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.”

Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę nr POIS.01.01.00-00-203/09-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi netto 125 990 600,00 PLN, zaś dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności możliwe jest do uzyskania w kwocie 72 210 158,38 PLN.

 

Przedmiotem realizowanego Projektu jest:

• budowa 36 km kanalizacji sanitarnej,

• modernizacja 13 km kanalizacji sanitarnej,

• budowa 9 km sieci wodociągowej,

• modernizacja 6 km sieci wodociągowej

• budowa instalacji przeróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków.

 

Głównym celem Projektu jest wzrost skanalizowania miasta poprzez stworzenie możliwości podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej 5589 osób oraz do nowo-wybudowanej sieci wodociągowej dodatkowo 1233 osób. Realizowany przez Spółkę Projekt dofinansowany przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007/2013 przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii.