Piotrkowskie Wodociągi

i Kanalizacja Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Przemysłowa 4

tel./fax 44 646 15 66

e-mail: pwik@piotrkow.pl 

www.pwik.piotrkow.pl

 

Lata dwudzieste ubiegłego wieku to rozkwit pierwszych inwestycji związanych z gospodarką komunalną miasta Piotrków Trybunalski. Wodociągi, stacja uzdatniania wody „Żwirki”, wieża ciśnień, sieć kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków to kilka z kontraktów, które dla miasta z tzw. amerykańskiej pożyczki wykonała firma Ulen & Company

z USA. W sierpniu 1925 r. utworzono przedsiębiorstwo Wodociągi

i Kanalizacja. Ujęcie „Żwirki” powstało w latach 1925-1927. Zlokalizowane zostało w południowo-wschodniej części miasta. 

 

 

W 1928 r. ujęcie wody pitnej przy ulicy Żwirki składało się z pięciu studni głębinowych o wydajności ca 250 m3/h. W centrum miasta usytuowano wieżę ciśnień, tworząc architektonicznie ciekawą do dziś wizytówkę miasta. Sieć wodociągowa o średnicy 200-400 mm liczyła 4519 m, a o średnicy

od 75 do 150 mm - 25 000 m. Obecnie Ujęcie „Żwirki” jest po modernizacji przeprowadzonej na początku lat dziewięćdziesiątych i zapewnia ok. 40% zapotrzebowania miasta na wodę. Początek lat siedemdziesiątych to nowe inwestycje związane z rozbudową dotychczasowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

 

 

Rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni ścieków w zmienionej lokalizacji, jak również stacji uzdatniania wody „Szczekanica”. Stacja uzdatniania została zaprojektowana na 14 filtrów pionowych. Zmieniające się wymagania co do parametrów wody pitnej wymusiły gruntowną modernizację. Jesień roku 2012 przyniosła oddanie obiektu do użytku. Wraz ze stacją oddano nowe studnie. Proces uzdatniania jest w pełni zautomatyzowany. „Szczekanica” dostarcza wodę dla zachodniej części miasta, co pokrywa ok. 60% zapotrzebowania.

 

W roku 2012 ruszyła największa, strategiczna z punktu widzenia przyszłości miasta inwestycja – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Możliwe to jest przy wsparciu środkami unijnymi. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. funkcjonują od 1 stycznia 2010 r. jako eksploatator na dzierżawionym majątku wodno-kanalizacyjnym miasta Piotrków Trybunalski. Miasto w stu procentach jest właścicielem spółki. PWiK Sp. z o.o. dostarcza rocznie mieszkańcom ponad 3,5 mln m3 wody

i przepompowuje ok. 5 mln m3 ścieków.