Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz

ul. Wincentego Pola 22

tel. 18 443 86 43 

fax 18 443 83 04

e-mail: biuro@swns.pl

www.swns.pl

 

Pierwsze wzmianki o historii wodociągu w Nowym Sączu sięgają połowy

XV w. kiedy to w 1465 r., Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej zezwalający mieszkańcom królewskiego grodu znad Dunajca i Kamienicy na doprowadzenie wody z pobliskich wzgórz w Roszkowicach. Podwalinami dla współczesnego systemu zaopatrzenia w wodę Nowego Sącza było oddanie do eksploatacji 11 maja 1912 r. nowoczesnego systemu wodociągowego. Ówcześni włodarze miasta pamiętali także o konieczności poprawy sytuacji sanitarnej oraz zdrowotnej mieszkańców i w tym celu w latach 1910-1913 wybudowali sieć kanalizacyjną. Współczesną formę sądeckim wodociągom nadały działania z końca XX w. W tym okresie oddano do użytku nowy Zakład Uzdatniania Wody w Świniarsku, Zakład Uzdatniania Wody

w Starym Sączu oraz wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków

o dobowej przepustowości 30 tys. m³. Spółka „Sądeckie Wodociągi” powstała 1 lutego 1998 r. jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej

ze 100% udziałem miasta Nowego Sącza, które do dziś realizuje zadania własne gminy w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Jednym z aktualnych priorytetów Spółki jest dążenie do stałej poprawy  wiadczonych usług poprzez zwiększenie terytorium działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. W tym celu zostały podjęte odpowiednie działania lokalnych samorządowców. W 2005 r. do Spółki przystąpiły gminy Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka, a w 2010 r. gmina Korzenna. Tym samym obszar działania Spółki rozciąga się od Korzennej na północy do Barcic

na południu.

 

 

W dniu 14 kwietnia 2009 r. w sądeckim ratuszu zawarto umowę

o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

• budowę ok. 70 km sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą (dwiema

   pompowniami, trzema hydroforniami, dwoma zbiornikami          

   wyrównawczymi);

• budowę 174 km kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą;

• modernizację i rozbudowę Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu;

• modernizację 2 km sieci wodociągowej;

• modernizację 8 km sieci kanalizacyjnej;

• wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków Biegonice, oraz budowę

   na  jej terenie punktu zlewnego.

W wyniku realizacji projektu 19 tys. mieszkańców Sądecczyzny będzie mogło korzystać ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a 8 tys. skorzysta z wodociągu. Całkowita wartość projektu wynosi 337 923 698 zł, a wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 171 330 186 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2014 r.