Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

32-300 Olkusz

ul. Kluczewska 4

tel. 32 643 14 15

fax 32 643 14 54

e-mail: zarząd@pwik.olkusz.pl

www.pwik.olkusz.pl

 

Nasze początki

 

01.01.1956 roku powołane zostało Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, które w tej formie działało do 31.12.1975 roku. Od 01.01.1976 roku działało już Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, w skład, którego wchodziło olkuskie przedsiębiorstwo, jako jeden z kilkunastu zakładów. Następnie w sierpniu 1991 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach rozdzieliło się na kilkanaście samodzielnych przedsiębiorstw, w tym Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Kilka lat później w wyniku przekształcenia ww. przedsiębiorstwa powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu.

Pierwszy zapis o wodociągu w Olkuszu pochodzi z 1903 roku, kiedy to 19 grudnia został poświęcony rurociąg łączący źródła ówczesnej wsi Witeradów ze zbiornikiem o pojemności 60 tys. litrów znajdującym się na Rynku w Olkuszu. Rurociąg został zbudowany kosztem 70.000 rubli i jest pierwszym udokumentowanym obiektem wodociągowym. Budowa kanalizacji natomiast została rozpoczęta w 1912 r. Wykonano wówczas tylko kolektory w głównych ulicach miasta odprowadzające ścieki poza zabudowę zwartą do rowów otwartych.

 

 

Obszar i przedmiot działalności

 

Nasze Przedsiębiorstwo, które posiada już 60-cio letnie doświadczenie branżowe, zajmuje się produkcją, uzdatnianiem i dostarczaniem wody do ponad 82,4 tys. mieszkańców tj. do ponad 16,6 tys. odbiorców z terenu czterech gmin. Obecnie obszarem działalności Spółki zgodnie z zawartym Porozumieniem Międzygminnym jest: Miasto i Gmina Olkusz, Miasto Bukowno, Gmina Bolesław i Gmina Klucze. Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

 

Nasza Spółka realizuje także działalność w zakresie:

 • oczyszczania ścieków odprowadzanych do kanalizacji,
 • wykonawstwa robót modernizacyjnych sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • projektowania sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • laboratoryjnych badań jakości wody i ścieków, Nasze laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego Nr AB 893,
 • usługowym w ramach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

Majątek Spółki i jej rozwój

 

Spółka eksploatuje majątek trwały o znacznej wartości, na który składają się m.in.: urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, w tym sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przyłącza, Stacja Uzdatniania Wody, Oczyszczalnie Ścieków w Olkuszu i Bukownie, 13 ujęć wody, 9 przepompowni ścieków, Laboratorium badania wody i ścieków, łapacz piasku, osadnik Inhoffa, itp.

Dzisiaj Przedsiębiorstwo to nowocześnie zarządzana spółka prawa handlowego. Nadrzędnym celem Firmy jest jego ciągły rozwój, poprawa standardów świadczonych usług oraz unowocześnienie eksploatowanej infrastruktury technicznej. Eksploatujemy ponad 695,3 km sieci wodociągowej oraz 179,8 km sieci kanalizacyjnej. Kładziemy szczególny nacisk, na jakość usług, dotrzymywanie norm i rozbudowę infrastruktury wod-kan. Potrzeby w tym zakresie zostały zbilansowane i najważniejsze z nich ujęto w ramy przedsięwzięcia pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Zarząd Przedsiębiorstwa w dniu 2 listopada 2011 r. podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-210/10-00 dla realizacji projektu w ramach działania 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Koszt całkowity Projektu: 202.429.427,44 zł, a maksymalna kwota dofinansowania 119.609.156,81 PLN Dzięki finansowemu wsparciu inwestycji ze środków Unii Europejskiej, w ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane: budowa 66,2 km i modernizacja 2,62 km sieci kanalizacyjnej, budowa 21 pompowni ścieków sanitarnych, przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, budowa 17,7 km i modernizacja 48,19 km sieci wodociągowych. 

 

 

Inwestycje z własnych środków

 

Niezależnie od realizacji Projektu, Spółka realizuje inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe i zakupy inwestycyjne z własnych środków. Znacząca wielkość tych inwestycji jest realizowana przez własne brygady przedsiębiorstwa i obejmuje przebudowę i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Dla usprawnienia pracy przy robotach inwestycyjnych i eksploatacyjnych na sieci wod-kan. Zarząd przedsiębiorstwa zakupił wiertnicę do przewiertów sterowanych, co w znaczący sposób zmniejsza czas wykonywanych robót, a tym samym ogranicza koszty ich prowadzenia. Zarząd Spółki na bieżąco podejmuje szereg działań w celu zapewnienia wysokiej, jakości świadczonych usług przy minimalizacji kosztów ich świadczenia oraz unowocześnienia firmy.

 

Efektem tych działań jest między innymi:

 1. uzyskanie w 2009 roku koncesji na produkcję „zielonej energii” z biogazu wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków w elektrowni biogazowej na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu. Wyprodukowaną energię zużywa się na potrzeby własne oczyszczalni, co ogranicza koszty zakupu energii od kontrahentów zewnętrznych, a dodatkowo Spółka uzyskuje przychód ze sprzedaży świadectw jej pochodzenia.
 2. otrzymanie w 2008 roku Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego dla laboratorium zakładowego na dwie metody badawcze w zakresie badania wody. W kolejnych latach nie tylko utrzymano zakres akredytacji dla tych metod, ale również corocznie rozszerzano zakres akredytacji o nowe metody badawcze. Na obecną chwilę posiadamy akredytację na 53 metod badawczych, w tym 29 metod dla badań wody i 24 metod dla badań ścieków. Akredytacja laboratorium pozwoliła na ograniczenie kosztów wykonywania analiz przez laboratoria zewnętrzne oraz wykonywanie analiz wody i ścieków dla kontrahentów zewnętrznych.

Ponadto wyposażenie laboratorium w nowoczesny sprzęt laboratoryjny pozwoliło na znaczne skrócenie czasu wykonywanych analiz oraz uzyskanie oszczędności w zakresie kosztów odczynników chemicznych.

 1. każdego roku Spółka przeznacza środki finansowe na zakup maszyn, urządzeń oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby Wydziałów Przedsiębiorstwa. Pozwala to na usprawnienie ich pracy, podniesienie wydajności oraz ograniczenie kosztów, a także wpływa na poprawę wskaźnika dekapitalizacji majątku.

Zakup nowych środków następuje w miejsce zużytych, wypracowanych, nie nadających się do dalszej eksploatacji środków transportowych oraz sprzętu budowlanego.

 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Podstawowym celem strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w Przedsiębiorstwie jest utrzymanie wykwalifikowanej i zmotywowanej kadry pracowniczej realizującej zadania zdefiniowane w profilu działalności, jak również w planach długo i krótkoterminowych. Pracownikom naszej firmy zapewniamy stabilne zatrudnienie, możliwości pełnego rozwoju oraz awansu zawodowego poprzez system szkoleń oraz dofinansowanie do studiów. Przedsiębiorstwo prowadzi dobrowolną politykę przejść na emeryturę. Przedsiębiorstwo od 2007 roku systematycznie zwiększało zatrudnienie, dostosowując je do nowych wyzwań inwestycyjnych jak realizacja inwestycji z Funduszu Spójności. Utworzono nową komórkę organizacyjną – Jednostkę Realizującą Projekt. Wymagało to zatrudnienia wykwalifikowanej kadry z dziedziny inżynierii sanitarnej, finansów jak i zamówień publicznych. Wystąpiła również konieczność zatrudnienia pracowników na stanowiskach robotniczych zajmujących się m.in. wykonaniem nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach tej inwestycji. Spółka zwiększyła również realizację inwestycji poprzez wykorzystanie własnych zasobów kadrowych.Przedsiębiorstwo aktywnie uczestniczy w aktywizacji zawodowej uczniów, studentów, absolwentów, osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych. Współpracuje z Olkuskim Urzędem Pracy w zakresie realizacji staży zawodowych oraz prac interwencyjnych. Co roku w zależności od środków finansowych Urzędu Pracy stwarzamy możliwość dla młodych osób odbycia stażu w naszym przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo uczestniczy w programach wspierających osoby niepełnosprawne – współpraca ze Stowarzyszeniami i Urzędem Pracy w Olkuszu w zakresie stażu dla osób niepełnosprawnych.

Wspólnie ze Starostą Olkuskim i Zespołem Szkół nr 4 w Olkuszu realizowaliśmy projekt unijny pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. 6 osób zdobywało doświadczenie w zawodzie Technik Ochrony Środowiska. Ponadto, co roku stwarzamy możliwości odbycia praktyk zawodowych dla studentów głównie w specjalizacji inżynier ochrony środowiska i inżynier sanitarny. Udostępniamy materiały oraz służymy swoim doświadczeniem studentom, którzy na podstawie naszego przedsiębiorstwa piszą prace dyplomowe. Przedsiębiorstwo jest współorganizatorem stażu dla studentów w ramach projektów unijnych we współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

 

 

„Zaopatrzenie w wodę” czyli Stacja Uzdatniania Wody i Akredytowane Laboratorium

 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę dla 16,6 tys. odbiorców tj. mieszkańców i przemysłu gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze jest jeszcze Stacja Uzdatniania Wody w Olkuszu, bazująca na wodach z odwodnienia kopalni. W ok. 94,5% zabezpiecza potrzeby mieszkańców. Pozostałą ilość wody uzupełnia 13 ujęć lokalnych. Roczna produkcja wody wynosi ponad 4 mln. m3. Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wynosi 21 600 m3/d.

Usuwanie zanieczyszczeń z wody następuje w procesie koagulacji przy użyciu koagulantów tj. siarczanu żelazowego i wapna hydratyzowanego. Następnie w procesie filtracji usuwane są z wody zawiesiny poprzez przepuszczenie jej przez złoże filtracyjne. Ostatni etap uzdatniania to dezynfekcja wody, która od 1998 roku prowadzona jest metodą fizyczną poprzez działanie na wodę promieniami ultrafioletowymi UVC. Metoda ta jest skuteczna i w pełni bezpieczna, nie wpływa na zmianę właściwości organoleptycznych, fizycznych i chemicznych wody (smak, zapach, barwę, temperaturę, wartość pH). Woda w powiecie olkuskim należy do wód o najlepszej jakości w Polsce. Jakość wody przed wtłoczeniem do sieci badana jest w Laboratorium Badania Wody i Ścieków pracujące w systemie zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 17025:2005. Jej jakość jest potwierdzona wieloletnimi i systematycznymi badaniami wykonywanymi przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków oraz laboratoria Inspekcji Sanitarnej. Poziom wskaźników określonych w przepisach prawnych utrzymuje się na prawidłowym i stałym poziomie. Woda posiada cenne walory, takie jak: dobry smak, bezwonność, niewiarygodną przejrzystość, optymalny skład mikro- i makroelementów oraz jest wolna od bakterii chorobotwórczych. Ma odczyn lekko zasadowy, jest średnio twarda. Woda pochodzi z dwóch rodzajów źródeł: własnych ujęć - wtedy nie jest poddawana uzdatnianiu oraz z kopalni cynku i ołowiu - uzdatniana w Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu. W skład wody wchodzą makroelementy, takie jak: żelazo, cynk, wapń, fluor, miedź i magnez oraz mikroelementy, na poziomie określanym przez Światową Organizację Zdrowia jako optymalne.  Laboratorium Badania Wody i Ścieków, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie (AB 893) prowadzi ścisły nadzór nad utrzymaniem wysokiej jakości wody i ścieków, wykonując systematyczne badania. Zakres akredytacji obejmuje ponad metody dla badań wody i ścieków. Laboratorium ciągle podnosi poziom i zakres swoich usług, ciesząc się uznaniem klientów. W ankietach klienci zawsze podkreślają znakomitą współpracę, kompetencję, kulturę obsługi i otwartość. Laboratorium współpracuje nie tylko z klientem prywatnym, ale również z innymi przedsiębiorstwami wodociągowymi i zakładami pracy funkcjonującymi w powiecie olkuskim.

 

 

Oczyszczanie ścieków

 

Działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzona jest na terenie: Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno oraz Gminy Klucze. Obecnie eksploatujemy dwie Oczyszczalnie Ścieków: w Bukownie i w Olkuszu, która została zmodernizowana w ramach realizacji projektu: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, która została wybudowana w 1982 r., to kluczowa inwestycja realizowana w ramach Projektu. Wykonawcą jest konsorcjum firm: IDS-Bud S.A. z Warszawy i firma Totalbud Sp. z o.o. Roboty budowalne już zostały zakończone.

Inwestycja obejmuje:

 • modernizację obiektów części mechanicznej oczyszczalni,
 • zmianę technologii biologicznego oczyszczania ścieków,
 • budowę nowego zbiornika biogazu wraz z pochodnią,
 • budowę nowego agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem i instalacją CO,
 • budowę nowej instalacji odwadniania osadu,
 • budowę suszarni osadu,
 • budowę 2-funkcyjnego zbiornika osadu,
 • modernizację istniejących rurociągów technologicznych,
 • doposażenie oczyszczalni w urządzenia do automatycznego sterowania pracą urządzeń.

Przepustowość oczyszczalni nie wymagała zwiększenia i pozostała na poziomie 9 000m3/dobę. Szczególną uwagę należy zwrócić na budowę suszarni osadów ściekowych. Suszenie osadu odbywać się będzie w trakcie procesu odparowania wody z mechanicznie odwodnionych osadów ściekowych. Suszenie to będzie realizowane pod działaniem słońca z okresowym wspomaganiem ciepłem odpadowym. Zastosowana innowacyjna koncepcja pracy łączy minimalne wykorzystanie pracy i obsługi w niekorzystnych warunkach z maksimum wydajności procesu suszenia. Zgodnie ze zmianami, jakie wprowadzają dyrektywy unijne nie będzie możliwości wywozu osadów zawierających do 80% wody na wysypisko (zawartość węgla – jako substancje palne).

W związku z powyższym, uzyskanie stopnia wysuszenia osadu 90%, jakie wprowadza przyjęte rozwiązanie projektowe, daje szersze możliwości ostatecznego zagospodarowania osadu. np.:

 1. spalanie w centralnych spalarniach odpadów komunalnych – odwodnienie osadu powyżej 85%,
 2. współspalanie w cementowniach, elektrociepłowniach lub elektrowniach – odwodnienie osadu min. 90%.