Tarnowskie Wodociągi

Sp. z o.o. 
33-100 Tarnów 

ul. Narutowicza 37
tel. 14 623 53 00 

fax 14 623 54 00

e-mail: biuro@tw.tarnow.pl
www.tw.tarnow.pl

 

 

Pierwsze informacje dotyczące systemu zaopatrzenia w wodę miasta Tarnowa pochodzą z XVI wieku. Drewniane rurociągi dostarczały wodę do centrum miasta z odległego o ok. 3 km źródła. Jednak nowoczesny system zaopatrzenia miasta Tarnowa w wodę pitną pochodzi z początku XX wieku. Autorem projektu budowy sieci wodociągowej i pierwszym dyrektorem wodociągów był dr Maksymilian Matakiewicz, późniejszy profesor i rektor Politechniki Lwowskiej. 24 listopada 1910 roku oddano do użytku wodociąg tarnowski. Po drugiej wojnie światowej nastąpił dynamiczny rozwój sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, włączono do eksploatacji nowe zbiorniki retencyjne. Oddano do użytkowania nowe ujęcie infiltracyjne i powierzchniowe oraz stację uzdatniania wody. 
Obecnie przedsiębiorstwo Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. zaopatruje w wodę 10 gmin: miasto Tarnów, miasto i gminę Dąbrowa Tarnowska, miasto i gminę Żabno, miasto i gminę Ryglice, miasto i gminę Pilzno oraz gminy: Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra, Olesno i Pleśna.

 

 

W latach 2005-2008 Tarnowskie Wodociągi zrealizowały program
inwestycyjny wspierany przez Unię Europejską w ramach Programu Spójności (dawniej Programu ISPA). Dzięki wsparciu ze środków unijnych (ponad 25 mln euro dotacji) przedsiębiorstwo zrealizowało inwestycje o łącznej wartości około 40 mln euro. Projekt objął budowę i przebudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Tarnowie i okolicznych gminach. Wybudowano około 270 km sieci kanalizacyjnej zarówno w mieście, jak i na terenach podmiejskich, zmodernizowano magistralę wodociągową, ujęcia wody powierzchniowej oraz wybudowano instalację suszarni osadów ściekowych. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków pozwalają na odbiór ścieków z 9, a w bliskiej perspektywie z 10 gmin zlokalizowanych wokół Tarnowa. Obecnie Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. oczyszcza ścieki z terenu następujących gmin: miasta Tarnowa, miasta
i gminy Wojnicz, miasta i gminy Żabno, miasta i gminy Ryglice oraz gmin: Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra, Wierzchosławice i Pleśna.

 

 

Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów
Sp. z o.o. zostało powołane, aby sprawować monitoring jakości wody produkowanej przez Spółkę oraz nadzór nad skutecznością oczyszczania dostarczanych do Spółki ścieków. Zespół doświadczonych analityków codziennie prowadzi szereg szczegółowych analiz parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków, wykonując miesięcznie kilka tysięcy analiz próbek środowiskowych. Wykorzystuje do tego celu metody badawcze oparte na normach europejskich i międzynarodowych (obowiązujących również w Polsce), jak również nowoczesną aparaturę analityczną. Laboratorium poprzez wyniki swoich analiz dostarcza obiektywnych dowodów, że jakość produkowanej przez Tarnowskie Wodociągi i dostarczanej konsumentom wody do spożycia, spełnia wymagania przepisów prawnych. Z kolei wyniki badań w odniesieniu do ścieków pokazują w sposób obiektywny, że ścieki oczyszczane w Spółce są odprowadzane do środowiska zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i nie stanowią dla niego zagrożenia.
Firmie przyświeca zasada ciągłego doskonalenia. W pracy laboratorium badawczego wiąże się to m.in. z systematycznym podnoszeniem kwalifikacji personelu, udziałem w badaniach biegłości, modernizacją sprzętu i warunków środowiskowych czy wdrożeniem systemu zarządzania. Wszystko to doprowadziło do uzyskania w sierpniu 2012 roku certyfikatu akredytacji dla Laboratorium (nr certyfikatu: AB 1350). Od 2007 roku posiadamy również pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie dotyczącą zatwierdzenia Laboratorium do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Każdorazowo decyzja wydawana jest na okres 1 roku i opiera się na ocenie wdrożonego i udokumentowanego systemu jakości w laboratorium. 

 

 

Do dzisiaj myśl przewodnia, która towarzyszyła twórcom nowoczesnych wodociągów w Tarnowie, nadal stanowi motto działania Tarnowskich Wodociągów: „Nic bez dobrej wody”.