Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

w Błoniu Sp. z o.o.

05-870 Błonie

ul. Towarowa 5

tel. 22 725 44 67

fax 22 725 28 61

e-mail: mpwik@mpwik-blonie.pl

www.mpwik-blonie.pl

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. utworzone zostało w 2001 roku jako jednoosobowa spółka gminna.

 

Przedmiotem działalności firmy są usługi w zakresie: poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody; odprowadzania i oczyszczania ścieków dopływających siecią; odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych własnym i obcym taborem asenizacyjnym; budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; czyszczenia i udrażniania sieci, przyłączy i instalacji kanalizacyjnych.

 

Łaźnia miejska przy ul. Targowej w Błoniu, 1930 r.

 

Działalność w zakresie dostaw wody prowadzona jest na terenie gminy Błonie, z kolei w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków dopływających siecią – w granicach gmin Błonie i Leszno. Pozostała działalność dotyczy głównie terenu macierzystej gminy, jedynie sporadycznie – sąsiadujących z nią miejscowości. 

 

Spółka eksploatuje ok. 200 km przesyłowych i rozdzielczych sieci wodociągowych oraz ok. 150 km sieci kanalizacyjnych: grawitacyjnych, ciśnieniowych i podciśnieniowych. Nadzoruje pracę pięciu ujęć głębinowych i stacji uzdatniania wody, o łącznej wydajności 6126 m3/dobę. Dysponuje również nowoczesną, zmodernizowaną w latach 2002–2004, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 5680 m3/dobę, spełniającą – określone w pozwoleniu wodno-prawnym i przepisach prawa – wymogi w zakresie oczyszczania ścieków.

 

Obiekty oczyszczalni ścieków w Błoniu Fragment drewnianego przewodu wodociągowego odkrytego w 2004 r., podczas przebudowy wodociągów przy ul. Towarowej w Biłgoraju

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą, zdolną do kompleksowego zaspokajania potrzeb mieszkańców odnośnie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także odprowadzania i oczyszczania ścieków. Funkcjonuje w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę, nowoczesne standardy świadczenia usług, odpowiednie techniki i technologie, stosowne procedury z zakresu zarządzania i finansów.

 

Misją przedsiębiorstwa jest utrzymanie i rozwój usług wodociągowo-kanalizacyjnych na wysokim poziomie jakościowym, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania; wykorzystanie infrastruktury technicznej, będącej w jego dyspozycji, do zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy Błonie oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców.

 

Tak zdefiniowana misja realizowana jest przez:

•      optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa w celu po-

        prawy skuteczności działania na rynku lokalnym

•      rozszerzanie dostępności oraz poprawa jakości świadczonych usług

        wodociągowo-kanalizacyjnych

•      rozpoznanie potrzeb i wyznaczanie kierunków inwestycji rozwojo-

        wych w zakresie wodociągów i kanalizacji

•      działanie przedsiębiorstwa w obszarze gospodarki wodnej na rzecz

        ochrony zasobów i walorów przyrodniczych gminy Błonie oraz

        popularyzacji zachowań proekologicznych.

 

 

Wzrastający potencjał dynamicznie rozwijającej się gminy sprawia, że rosną wymagania zarówno jej stałych mieszkańców, jak i przedsiębiorców, prowadzących działalność w jej granicach. Konsekwencją takiej strategii jest wzrost zapotrzebowania na usługi realizowane przez MPWiK. Firma przygotowana jest do podjęcia wszystkich wyzwań w zakresie swoich kompetencji, a ze spełniania służebnej roli wobec mieszkańców Błonia i okolic wciąż czerpie dużo satysfakcji.