Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

05-530 Góra Kalwaria

ul. Św. Antoniego 1

tel. 022 727 35 46

fax 022 727 23 32

e-mail: zgk@post.pl

zgk.gorakalwaria.pl

 

LOKALIZACJA
Gmina Góra Kalwaria położona jest w województwie mazowieckim, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły, około 30 km od centrum Warszawy. Obszar gminy to 145 km², na którym zameldowanych jest blisko 26 tys. mieszkańców.

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Góra Kalwaria oraz jej zrównoważony rozwój jest powołana w 2006 roku spółka - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (jednoosobowa spółka gminna). 

 

 

Wcześniej obowiązki te były wykonywane przez:

  • Zakład Remontowo-Budowlany, powołany przez Naczelnika Miasta i Gminy Góra Kalwaria (lata 1998-1996);
  • Zakład Gospodarki Komunalnej, powołany przez Radę Miejską w Górze Kalwarii (lata 1996- 2006).

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w tym: ujmowanie, uzdatnianie,     rozprowadzanie wody pitnej, eksploatacja sieci wodociągowej;
  • zbiorowe odprowadzanie ścieków, w tym: odprowadzanie, oczyszczanie ścieków, eksploatacja sieci kanalizacyjnych;
  • dostawa ciepła do budynków i mieszkań, w tym eksploatacja sieci ciepłowniczych;
  • świadczenie usług w zakresie budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania;
  • utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy;
  • usługi asenizacyjne;
  • doradztwo inżynieryjne.

 

 

INWESTYCJE
Infrastruktura wodociągowa. Na terenie gminy Góra Kalwaria, na przestrzeni kilku lat stopień zwodociągowania wzrósł z 70 do niemalże 100 procent. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. eksploatuje obecnie 240 km sieci wodociągowej oraz posiada 10 stacji uzdatniania wody. Ostatnio oddane do użytku obiekty to SUW Sobików (Q = 3300 m3/h) oraz SUW Kąty (Q = 2800 m3/h). Dziś Spółka pracuje nad dokumentacją projektową modernizacji SUW Kalwaryjska, by w 2016 roku rozpocząć realizację inwestycji.

 


Infrastruktura kanalizacyjna. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest eksploatatorem 100 km sieci kanalizacyjnej, 50 przepompowni ścieków, w tym trzech tłoczni oraz oczyszczalni Moczydłów (Q = 4600 m3/dobę) i Linin (Q = 250 m3/dobę).

 

 

Na przestrzeni ostatnich lat na przytoczonych wyżej obiektach zrealizowane zostały prace polegające na wymianie urządzeń i instalacji dozowania chemikaliów, oczyszczaniu zbiorników, komór i osadników. Do końca 2015 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Moczydłowie.

 


Jesteśmy świadomi, że wysokość nakładów i działania związane
z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków wpływają na atrakcyjność gminy, a tempo realizacji inwestycji może przyspieszyć lub zahamować jej rozwój.