Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Antoniowie
46-040 Ozimek

ul. Powstańców Śląskich 54
tel. 77 465 19 80
e-mail:
 pgkim@pgkim.ozimek.pl 

www.pgkim.ozimek.pl

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie jest podmiotem gospodarczym powołanym przez Gminę Ozimek w celu wypełniania podstawowych obowiązków w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Początek samodzielnego PGKiM w Ozimku sięga 1982 r., kiedy to Naczelnik Miasta i Gminy podjął decyzję o jego powołaniu (wydzieleniu z RPGKiM w Opolu). Z dniem 1 kwietnia 1992 r., po rozpadzie WPWiK w Opolu, majątek wodociągowo-kanalizacyjny Gminy Ozimek przekazany został do PGKiM, a już 1 lipca 1992 r. przedsiębiorstwo (na podstawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych) zostało przekształcone w jednoosobową gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W październiku 1997 r., po rozparcelowaniu WPEC w Opolu, przekazano do przedsiębiorstwa majątek ciepłowniczy Ozimka w postaci sieci i węzłów cieplnych (źródło ciepła należało wówczas do Huty Małapanew). Ciepłownia miejska trafiła do Spółki w czerwcu 2006 r., kiedy to PGKiM połączyło się (poprzez przejęcie) z ENMĄ – drugą Spółką Gminy Ozimek. 

 

Zblokowana komora oczyszczania biologicznego

 

Obecnie przedsiębiorstwo organizacyjnie dzieli się na cztery
wydziały usługowo-produkcyjne oraz dział ogólno-księgowy. Podstawowy zakres działalności poszczególnych wydziałów przedstawia się następująco:


• Wydział Wodociągów i Kanalizacji – zajmuje się wydobyciem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, eksploatacją kanalizacji deszczowej oraz świadczy usługi w zakresie budowy odcinków nowych sieci i przyłączy wod.-kan.
• Wydział Cieplny – zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej. 
• Wydział Zarządzania Nieruchomościami – zarządza (administruje) komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi, nieruchomościami mieszkaniowymi Spółki oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.
• Wydział Gospodarki Komunalnej – zajmuje się wywozem nieczystości stałych i płynnych, dystrybucją gazu bezprzewodowego (propan-butan), eksploatacją targowiska miejskiego, prowadzi Gminny PSZOK, świadczy usługi sprzętowo-transportowe (koparko-ładowarki, samochody itp.).

 

Szczególnie ważny dla PGKiM okazał się rok 2010, kiedy to przystąpiliśmy do realizacji Projektu pn.: „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ozimek – Trias Opolski”. Przedsięwzięcie realizowane było przy udziale środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”.

 

Dla potrzeb realizacji Projektu powołano w Spółce Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) i pełnomocnika ds. realizacji Projektu. Projekt wdrażano w oparciu o procedury zarządzania i organizacji JRP. Przedsięwzięcie dotyczyło budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy dotąd nieskanalizowanym, modernizacji pięciu stacji uzdatniania wody, budowy solarnej suszarni osadów oraz komory tlenowej stabilizacji osadów na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie.

 

Susz w solarnej suszarni osadów
Komora tlenowej stabilizacji osadów

 

Projekt podzielony został na 11 kontraktów, z czego:


• 7 kontraktów dotyczyło wykonawstwa robót budowlano-montażowych, dla których wcześniej opracowano dokumentację projektową;
• 3 kontrakty dotyczyły zarówno projektowania, jak też wykonawstwa (typu „zaprojektuj i zbuduj”); 
• 1 kontrakt dotyczył usługi nadzoru nad realizacją Projektu (Inżynier Kontraktu/Inspektor nadzoru).

 

Podziału dokonano ze względu na rodzaj prac budowlanych, możliwości techniczne, uwarunkowania terenowe i możliwości finansowe Beneficjenta. Każdy kontrakt był technicznie i finansowo niezależnym zadaniem, który można określić jako samodzielnie operacyjny. 

 

Podział Projektu na kontrakty kształtował się następująco:


• kontrakt I – „Krasiejów” – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasiejów;
• kontrakt II – „Biestrzynnik, Dylaki” – budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowościach Biestrzynnik i Dylaki;
• kontrakt III – „Szczedrzyk” – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczedrzyk;

• kontrakt IV – „Grodziec” – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec;
• kontrakt V – „Ozimek-Schodnia”- budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Ozimek (części położonej po stronie południowej od linii kolejowej) i Nowa Schodnia;
• kontrakt VI – „Suszarnia” – budowa solarnej suszarni osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków w Antoniowie;
• kontrakt VII – „SUW” – przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ozimku przy ul. Częstochowskiej i Polnej oraz w miejscowościach Mnichus, Biestrzynnik, a także budowa centralnej Dyspozytorni w Antoniowie;
• kontrakt VIII – „Poprawa zaopatrzenia w wodę” – budowa pompowni

i sieci wodociągowej w Ozimku oraz przebudowa stacji uzdatniania wody

i budowa zbiornika dolnego w Szczedrzyku;
• kontrakt IX – „Inżynier kontraktu” – Inżynier kontraktu/ Inspektor Nadzoru;
• kontrakt X – „Krzyżowa Dolina” – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżowa Dolina;
• kontrakt XI – „KTSO” – adaptacja istniejących osadników Imhoffa na komorę tlenowej stabilizacji osadów na oczyszczalni ścieków

w Antoniowie.

 

Pompownia ścieków w Grodźcu

 

W ramach realizacji projektu na terenie aglomeracji Ozimek wybudowano około 100 km sieci kanalizacji sanitarnej i podłączono do niej 6480 mieszkańców gminy Ozimek i dodatkowych 687 RLM pochodzących z działalności usługowo-przemysłowej. Obecnie z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta łącznie ok. 17 tys. osób, co stanowi ok. 90% mieszkańców naszej Gminy.

 
Wieża ciśnień w Ozimku

Szacowana wartość Projektu na etapie aplikowania o środki z Unii Europejskiej wynosiła 84 mln zł netto, a maksymalny poziom dofinansowania 50 mln zł. Realizacja wskazanych powyżej zadań inwestycyjnych poprzedzona była pełną procedurą postępowania przetargowego, w wyniku której wyłoniono wykonawców poszczególnych kontraktów. Każdy z kontraktów realizował inny wykonawca. W konsekwencji zawartych umów z wykonawcami wstępna wartość Projektu i dotacji rozwojowej spadła odpowiednio do kwot: wartość zadania – 62 mln zł, dotacja – 37 mln zł. Wszelkie kontrakty i umowy zawierano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Głównym zamierzeniem Projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Ozimek, wpisujące się w realizację szerszego celu, jakim jest ochrona wód podziemnych zbiornika GZWP 333, stanowiącego główne źródło wody pitnej dla 1/3 mieszkańców Opolszczyzny oraz kilku gmin w województwie śląskim. Niewątpliwie realizacja Projektu wpłynęła również na poprawę czystości wód powierzchniowych zlewni rzeki Mała Panew i Jeziora Turawskiego. Projekt nasz miał charakter strategiczny, realizował cele Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i przyczynił się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych. Projekt pn.: „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ozimek – Trias Opolski” został zakończony 31 grudnia 2015 r. Jego realizacja trwała blisko 6 lat i była największą inwestycją dotychczas realizowaną przez Spółkę PGKiM w Antoniowie jak też największą inwestycją Gminy Ozimek.