Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

39-300 Mielec

ul. Wolności 44

tel. 17 582 05 70

fax 17 582 05 76

e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl

www.mpgk.mielec.pl

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona została w 1997 roku.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Urząd Miasta Mielec.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

• pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody;

• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych;

• odbiór i oczyszczanie ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym;

• eksploatacja, wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

• wykonywanie badań laboratoryjnych i analiz technologicznych wody

   i ścieków.

Źródłem wody dla wodociągu miejskiego w Mielcu jest rzeka Wisłoka.

W zakładowym laboratorium naszej Spółki woda badana jest na różnych etapach jej uzdatniania, przed jej podaniem do sieci miejskiej, a także

w samej sieci w najbardziej oddalonych punktach jej odbioru. W sumie sprawdzanych jest ok. 20 parametrów wody. Oprócz własnych badań

MPGK Sp. z o.o. zleca badania wody uzdatnionej wramach monitoringu kontrolnego oraz monitoringu przeglądowego do niezależnego laboratorium. Działalność Spółki w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków prowadzona jest na terenie miasta Mielca, gminy wiejskiej Mielec i gminy Przecław. Spółka eksploatuje ok. 191 km przesyłowych i rozdzielczych sieci wodociągowych oraz ok. 200 km sieci kanalizacyjnych.

 

 

W latach 2006-2008 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej uczestniczyło w realizacji projektu pn. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt obejmował m.in. budowę oczyszczalni ścieków

w Mielcu. Dzięki temu niemu firma eksploatuje obecnie nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości

14700 m³/d.

Spółka jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem zdolnym do całościowego zaspakajania ogólnodostępnych potrzeb mieszkańców miasta Mielca w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz częściowo, bądź całkowicie, potrzeb gmin sąsiednich.

Prócz wyżej wymienionych usług, Spółka zajmuje się również:

• wywozem odpadów stałych i płynnych;

• czyszczeniem ulic, placów i chodników;

• zimowym utrzymaniem ulic i dróg;

• budową i remontami ulic, placów i chodników;

• projektowaniem, zakładaniem i konserwacją terenów zieleni na terenie 

   miasta Mielca.