Tarnobrzeskie Wodociągi

Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg

ul. Wiślna 1

tel. 15 823 22 95

fax 15 823 31 24

 biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Siedziba Tarnobrzeskich Wodociągów Siedziba Tarnobrzeskich Wodociągów

 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. świadczą usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców Tarnobrzega. W strukturach obecnej firmy, której początki sięgają roku 1967, odpowiednie kompetencje podzielono na trzy specjalności: uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków oraz utrzymywanie i rozwijanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 


W latach 2004-2009 spółka zrealizowała – przy udziale środków pomocowych z UE, w ramach Funduszu Spójności – projekt pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”. Kolejnymi zadaniami, zrealizowanymi dzięki wykorzystaniu dotacji unijnych z perspektywy 2007-2013, były: „Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia w wodę północno-zachodniej części miasta Tarnobrzeg” oraz „Poprawa działania i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę miasta Tarnobrzeg”.

 

Na przełomie maja i czerwca 2010 roku – w wyniku przerwania wału wiślanego w miejscowości Koćmierzów koło Sandomierza – ucierpiała także część Tarnobrzega. Wodami powodziowymi zostały zalane m.in. urządzenia sieciowe wod.-kan. oraz oczyszczalnia ścieków. Dzięki poczuciu odpowiedzialności za świadczone usługi, rozumieniu swej służebnej roli względem lokalnej społeczności, a także silnej determinacji wszystkich pracowników spółki, w szybkim tempie udało się odbudować całą zalaną infrastrukturę.

 

Obecnie firma realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II”, wspierany środkami unijnymi w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedsięwzięcie podzielono na zadania budowlane, oparte na systemie „projektuj i buduj”, oraz dostawy pojazdów specjalistycznych. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2020.

 

 

Oczyszczalnia ścieków Oczyszczalnia ścieków

 

Inspiracją do aktywnych działań w tym kierunku jest troska i dbałość firmy o:

 • stałe polepszanie jakości wody w wodociągu miejskim, w tym także jej walorów smakowych
 • infrastrukturę techniczną, w tym sieć kanalizacyjną i wodociągową, urządzenia i obiekty oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody
 • ochronę środowiska naturalnego.

 

Pod względem technicznym projekt zakłada:

 • modernizację sieci kanalizacyjnej przez renowację wybranych jej odcinków na terenie miasta, a także modernizację sieci wodociągowej przez renowację istniejącego odcinka na jednym z osiedli miasta – w celu wyeliminowania potencjalnych awarii 
 • budowę instalacji sorpcji i biodegradacji – w powiązaniu z parametrami technologicznymi stacji uzdatniania wody – w celu poprawy smaku wody i jej parametrów fizyko-chemicznych przez zastosowanie węgli aktywnych
 • budowę instalacji suszarni osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków – w celu zmniejszenia objętości osadów oraz zwiększenia możliwości ich dalszego wykorzystania, w tym do pozyskiwania energii cieplnej
 •  wyposażenie spółki w sprzęt specjalistyczny do obsługi systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta – w celu szybkiego lokalizowania awarii sieci wod.-kan., określania jej rozmiarów, a także doboru optymalnego sposobu jej naprawy.

 

Założenia społeczno-gospodarcze podjętego przedsięwzięcia obejmują:

 • zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i unijne
 • poprawę stanu środowiska naturalnego
 • podniesienie standardu życia tarnobrzeżan, przez modernizację zarówno systemu zaopatrzenia w wodę, jak i odprowadzania nieczystości
 • gwarancję prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągów i kanalizacji, dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt.

Realizacja tego ambitnego planu ma się zakończyć w roku 2020 i pochłonąć kwotę 85,8 mln zł (44,5 mln zł to środki unijne).

 

Wszystkie inwestycje znacząco przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych i gleb na terenie Tarnobrzega oraz okolic i są prowadzone z zachowaniem najwyższej dbałości o ochronę środowiska naturalnego.