Wodociągi i Kanalizacje Miejskie

Sp. z o.o. w Augustowie

16-300 Augustów

ul. Filtrowa 2

tel. 87 644 52 11

fax 87 643 55 87

e-mail: wikm@post.home.pl

www.wodociagi-augustow.ns48.pl

 

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Miasta Augustowa, powstałą w styczniu

1993 r. z przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Augustowie. Świadczymy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie miasta i okolicznych wsi gminy Augustów dla ok. 30 tys. stałych mieszkańców.

 

 

Woda pitna czerpana jest z ujęć podziemnych z utworów czwartorzędowych, za pomocą siedmiu studni wierconych o głębokości od 60 do 110 m p.p.t., z pompami pracującymi przemiennie o łącznej wydajności 511,5 m3/h. Dobowa ilość wody podawana do odbiorców wynosi ok. 4,0-6,5 tys. m3/d (duże wahania rozbioru związane są z turystyczno-wypoczynkowym charakterem miasta). Całkowita długość eksploatowanych sieci wodociągowych ma ok.120 km, a sieć kanalizacyjna pracująca w systemie rozdzielczym grawitacyjnym i tłocznym – ok. 95 km.

 

 

Oczyszczalnia Ścieków będąca zakładem Spółki, zlokalizowana jest

w południowej części miasta. Odbiera ona ścieki z terenu miasta Augustowa i okolicznych wsi. Wybudowana i uruchomiona została w 1984 r., a zmodernizowana w latach 1995-1998. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczno-chemiczna, z wykorzystaniem technologii osadu czynnego, której maksymalna wydajność zabudowanych urządzeń pozwala na przyjęcie ścieków w ilości Qdmax=10 000 /d. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Netty.

 

Augustów jest ośrodkiem uzdrowiskowym o unikalnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, położonym w północno-wschodniej Polsce w strefie Zielonych Płuc Polski. Dlatego też prowadzimy ciągłe działania inwestycyjne, przystosowujące obiekty i urządzenia SUW

i Oczyszczalni Ścieków do obowiązujących przepisów prawnych

i rygorystycznych norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

 

 

W 2007 r. zakończono modernizację Stacji Uzdatniania Wody i obecnie funkcjonuje całkowicie przebudowany, nowoczesny układ technologiczny

z pełną wizualizacją pracy urządzeń i procesów technologicznych, umożliwiający ich ciągłą kontrolę oraz zapewniający niezawodność dostawy wody w ciągu całego roku. Zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody poprzez zwiększenie przepustowości, znacząco wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy, pokrywając zapotrzebowanie również pod kątem licznie odwiedzających miasto turystów w sezonie letnim. Obecnie prowadzone są przygotowania w kierunku modernizacji Oczyszczalni Ścieków w części osadowej.