Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. Gen. Sulika 1

tel. 85 712 12 01

fax 85 712 12 89

e-mail: pgkmdb@poczta.onet.pl

www.pgkim-dabrowa.pl

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Dąbrowie Białostockiej powstało w dniu 10 grudnia 1992 r. w wyniku przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Dąbrowa Białostocka.

 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

•      produkcja, przesył, uzdatnianie i sprzedaż wody;

•      przyjęcie i oczyszczanie ścieków;

•      wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

•      zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi;

•      produkcja i dystrybucja energii cieplnej w Różanymstoku.

 

 

W strukturze organizacyjnej funkcjonują następujące zakłady:

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - który eksploatuje ujęcie wody dla miasta Dąbrowa Białostocka oraz dwie oczyszczalnie ścieków: Miejską Oczyszczalnię w Dąbrowie Białostockiej, oraz drugą, w miejscowości Różanystok. W roku 2006 przeprowadzono gruntowną przebudowę Miejskiej Oczyszczalni. Jej dobowa przepustowość wynosi 1500 m3. W latach 2012-2013, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planuje się modernizację węzła osadowego z odzyskiem ciepła oraz dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej. W ramach tego projektu zostanie również zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody.

 

Zakład Usług Komunalnych - realizujący zadania gminy zzakresu gospodarki odpadami. Już od roku 2001 wprowadzony został system selektywnej zbiórki odpadów surowcowych.

 

Zakład Energetyki Cieplnej - który produkuje i dostarcza ciepło dla miejscowości Różanystok. Pracująca od 2005 roku nowoczesna kotłownia na biomasę o mocy 2 MW, została w roku 2010 dodatkowo wyposażona

w instalację kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni blisko 100 m2, uzyskując znacznie oszczędności w zużyciu oleju opałowego w okresie letnim.

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zarządzający wspólnotami mieszkaniowymi oraz gminnymi zasobami mieszkaniowymi. W 2012 roku zakończono termomodernizację wszystkich budynków Wspólnot w Dąbrowie Białostockiej.

 

Przy współpracy z organizacją pozarządową, Pracownią Architektury Żywej oraz Biebrzańskim Parkiem Narodowym Spółka podejmuje różne działania na rzecz rozwoju zrównoważonego Gmin Biebrzańskich.