Wodociągi Słupsk

76-200 Słupsk

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel. 59 841 83 00

fax 59 841 83 02

sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

www.wodociagi.slupsk.pl

 

„Wodociągi Słupsk” w obecnej formie funkcjonują od 1992 roku – firma powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego

w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Słupsk. Przedsiębiorstwem kieruje dwuosobowy Zarząd: Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu i Alina Zimnicka – Członek Zarządu, Główna Księgowa. Podstawowe zadania Spółki to zaopatrzenie miasta w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Od 2010 roku przedsiębiorstwo prowadzi także usługi w zakresie odprowadzania ścieków w gminach wiejskich: Słupsk i Kobylnica. Aby zapewnić wysoki poziom usług, „Wodociągi Słupsk” cały czas prowadzą proces inwestycyjny – wydatki na inwestycje w latach 2008–2010 wyniosły ok. 111 mln zł. Dzięki niemu uzyskano m.in. wysoki stopień automatyzacji, a w konsekwencji dużą niezawodność funkcjonowania systemów dystrybucji wody oraz odbioru  i oczyszczania ścieków. Należy także podkreślić, że Słupsk może się szczycić największą w Polsce kompostownią osadów ściekowych, funkcjonującą przy Oczyszczalni Ścieków „Wodociągów Słupsk”. Słupskie rozwiązania w tym zakresie podpatrują nie tylko inne miasta kraju, ale także Europy, a nawet spoza niej. Firma ma na swoim koncie szereg sukcesów. Np. w latach 2004–2008 uzyskiwała tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”, a w latach 2004–2009 „Wodociągi Słupsk” otrzymywały certyfikat „Firma Przyjazna Środowisku” – w konkursie ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” odbywającym się pod patronatem Prezydenta RP. Ostatnio przedsiębiorstwo znalazło się w gronie laureatów XI edycji Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich firm GAZELE BIZNESU 2010, organizowanego przez ogólnopolską gazetę „Puls Biznesu”.

 

 

Jednym z priorytetów Spółki jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Posiadamy certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

w zakresie produkcji, uzdatniania i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami oraz obsługi klienta w tym zakresie – zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001: 2005. W latach 2005–2011 „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. realizowały „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”, współfinansowany z unijnego Funduszu Spójności.

W ramach „Programu”:

• wybudowana została pierwsza w Słupsku stacja uzdatniania wody, dzięki 

   czemu z wody wyeliminowan y został nadmiar związków żelaza

   i manganu;

• wybudowano nowy główny kolektor ściekowy, co zwiększyło 

   bezpieczeństwo ekologiczne w zakresie t ransportu ścieków;

• zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, do której trafiają także ścieki

   z sąsiednich gmin wiejski ch: Słupsk i Kobylnica;

• w części miasta rozdzielono sieć ogólnospławną na kanalizacyjną

   i deszczową, dzięki czemu znacz nie zmniejszono ryzyko podtapiania  

   budynków w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych;

• w ościennych gminach wiejskich Słupsk i Kobylnica rozbudowano 

   kanalizację sanitarną.

Całkowity koszt Projektu wyniósł ok. 24,7 mln euro, z czego maksymalnie 13,7 mln euro to wysokośćdotacji z Funduszu Spójności. Realizacja „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” zdecydowanie przyczyniła się do poprawienia stanu ochrony środowiska naturalnego

w całym regioniesłupskim.