Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

ul. Rybnicka 47

tel. 32 232 17 06

e-mail: pwik@pwik.gliwice.pl

www.pwik.gliwice.pl

Nowa siedziba PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 27 (fot. A. Witwicki. źródło PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)

 

Filozofię działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach wyznacza poszanowanie środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój oraz innowacyjne technologie. 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach jako samodzielne przedsiębiorstwo działa od 1998 roku. Jest kontynuatorem wielowiekowej tradycji gliwickich przedsiębiorstw wodociągowych, których początki sięgają XIX wieku – czasu rewolucji przemysłowej oraz olbrzymiego wzrostu ludności. Umiejscowienie geograficzne Gliwic na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, od początków istnienia miasta pozwalało na jego prężny rozwój, co również wpływało na rozwój firmy. Ten trend utrzymuje się po obecne czasy, w których działalność przedsiębiorstwa ściśle wiąże się z wyzwaniami współczesnych Gliwic – śmiałym nasileniem urbanistyki, nowoczesnym przemysłem, rozbudowanym otoczeniem biznesowym. Wraz z dynamicznymi zmianami zachodzącymi

w ostatnich dwudziestu latach, sukcesywnie realizujemy inwestycje komunalne, kompleksowo porządkując gospodarkę wodno-ściekową. Jesteśmy w czołówce trzech najlepszych przedsiębiorstw wodno- kanalizacyjnych w Polsce (wg rankingu „Gazety Prawnej”). Wynik ten jest świadectwem wieloletniego doświadczenia, skutecznego zarządzania, kreatywności w ugruntowaniu swojej pozycji wśród przedsiębiorstw wodociągowych w kraju. To wynik, który jest sukcesem w dążeniu do wyznaczanych sobie strategicznych celów i ich skutecznej realizacji.

 

Nowa siedziba PWiK Nowa siedziba PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 27 (fot. A. Witwicki, źródło PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)
Archiwalne zdjęcie z budowy wodociągu w Gliwicach – lata 20. – 30. XX wieku (źródło PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)
Archiwalne zdjęcie stacji uzdatniania wody w Łabędach – lata 20. – 30. XX wieku (źródło PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)

 

Misja i cele.

 

Rozwijamy się, przestrzegając reguł przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spełniającego podstawowe zadania, wśród których priorytetem jest dostarczanie wysokiej jakości wody i oczyszczanie ścieków według zasad zrównoważonego rozwoju. 

 

Strategicznym celem jest stały wzrost jakości usług i zadowolenie naszych klientów, a także dostarczanie niezbędnych danych na temat wody, którą spożywają. W codziennej pracy pragniemy przyczyniać się do wytworzenia pozytywnych nawyków w zakresie spożywania gliwickiej wody wodociągowej, która stanowi pierwszorzędny produkt – bogaty w składniki mineralne – pochodzący z ujęć triasowych. 49% wydobywanej wody jest produktem najwyższej jakości i jako taki zostaje bezpośrednio udostępniany sieci miejskiej, pozostałe 51% ulega uzdatnianiu, co daje gwarancję, że spełnia najbardziej restrykcyjne normy europejskie. Jej jakość jest stale monitorowana przez nowoczesne Laboratorium PWiK Sp. z o.o., które posiada certyfikat akredytacji PCA na zgodność z wdrożonym i utrzymywanym systemem zarządzania jakością wg normy PN EN ISO/IEC 17025:2005. Oprócz akredytacji laboratorium posiada zatwierdzenie badań wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co gwarantuje ich wysoką jakość i wiarygodność. 

 

Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Gliwicach przy ul. Kanałowej 5 (fot. PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)

 

Proces tworzenia zaczyna się od wizji…        
Prawdziwą sztuką jest przełożenie wizji na język projektu.

 

Wykorzystaliśmy szansę, jaką dla rozwoju gospodarczego stworzyło członkostwo w Unii Europejskiej, jednocześnie budując „Przedsiębiorstwo Przyszłości” oparte na zdrowych fundamentach i rozsądnych decyzjach ekonomicznych. W marcu 2014 roku Spółka pozytywnie przeszła proces certyfikacyjny programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, który służy wyróżnianiu polskich firm działających zgodnie z unijną strategią „Europa 2020”, inwestujących w kapitał ludzki, wiedzę i społeczną odpowiedzialność (w tym ekologię). Jednak przystosowanie do europejskiego poziomu ochrony środowiska naturalnego Gliwickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaczęło już przed oficjalnym przystąpieniem do Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem była budowa nowoczesnej oczyszczalni dla miasta Gliwice, jako jednego z najważniejszych przedsięwzięć z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. 23 października 2001 roku nastąpiło uroczyste uruchomienie „serca oczyszczalni” – reaktora biologicznego. Tym samym rozpoczął się rozruch technologiczny, który zakończył się w 2002 roku. Tak, byliśmy pod względem rozwoju w tej dziedzinie w Unii Europejskiej jeszcze przed otwarciem Polsce jej podwoi.

W tamtym czasie ów obiekt był jednym z najnowocześniejszych tego typu

w Europie i do dziś stale wpływa na poprawę stanu wód regionu. Nałożony przez pozwolenie wodno-prawne obowiązek, corocznego wykonywania analizy fizykochemicznej wód rzeki Kłodnicy – w przekrojach poniżej i powyżej wylotu ścieków do rzeki – pozwala na określenie wpływu oczyszczalni na jakość wody w rzece. Z wykonywanych analiz wynika, że redukcja zanieczyszczeń wody rzeki Kłodnicy poniżej wylotu ścieków
z oczyszczalni wynosi blisko 20% względem jakości wody powyżej wylotu ścieków z oczyszczalni. Wraz z powstaniem oczyszczalni rozbudowano także system kanalizacji sanitarnej; miasto wzbogaciło się o dodatkowe 112 km rurociągu, 54 km kanalizacji deszczowej oraz 8 km ogólnospławnej.

W ramach inwestycji wykonano również 7 przepompowni ścieków. 

 

 

Centralna Oczyszczalnia Ścieków Gliwice przy ul. Edisona 16, przed modernizacją – rok 2010 (fot. A. Witwicki, źródło PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)
Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach przy ul. Edisona 16, po modernizacji – rok 2013 (źródło PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)

 

Za efektywne wykorzystanie dotacji przeznaczonej na projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” zostaliśmy nagrodzeni prestiżowym tytułem Lidera Eko-Inwestycji, przyznawanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Gratulacje Gliwickiemu PWiK Sp. z o.o. złożył m.in. prof. Jerzy Buzek, ówczesny Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które nieustannie stawia sobie nowe, ambitne cele do zrealizowania. Kolejne pozyskane środki unijne zapoczątkowały drugi etap wdrażania projektów modernizacyjnych, który został zakończony w 2015 roku. Obejmował on Centralną Oczyszczalnię Ścieków, która została w pełni unowocześniona pod względem mechanicznym, jak i biologicznym. Modernizacja była konieczna ze względu na zmieniający się – w wyniku coraz większej urbanizacji miasta – skład osadów dostających się do oczyszczalni. W procesie zmian poddano hermetyzacji stację zlewczą. Wytwarzany w procesach fermentacyjnych biogaz zagospodarowywany jest jako źródło enegii cieplnej i elektrycznej. Zaspokaja on potrzeby własne przedsiębiorstwa, zaś nadwyżka – potwierdzona świadectwami wytworzenia w odnawialnym źródle energii – sprzedawana jest na wolnym rynku energetycznym. Zmodernizowaniu uległa również Stacja Uzdatniania Wody w Łabędach. Wybudowano nowe obiekty, infrastrukturę monitoringu oraz zainstalowano urządzenia związane z technologią uzdatniania wody opartej na ozonowaniu. Woda – pobierana z podziemnych ujęć – doprowadzana jest do stacji dwoma niezależnymi ciągami technologicznymi, co zapewnia jej dostawy w przypadku wystąpienia awarii. Hermetycznie zamknięty układ gwarantuje bezpieczeństwo wody przed skażeniem. Proces jest w pełni zautomatyzowany, a parametry wody na bieżąco monitorowane. 

 

 

Budowa osadnika wtórnego w centralnej oczyszczalni ścieków (źródło PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)

 

 

Mierzymy się z wyzwaniami najbliższej przyszłości…

Wdrażamy nowoczesne technologie.

 

Spółka kładzie duży nacisk na rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, dostosowując przedsiębiorstwo do wymagań rynku

i klientów. W ubiegłym roku zostało wdrożone Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) oraz rozbudowano zintegrowany system wspomagania zarządzania (back-office). Nowe technologie wykorzystywane są również

w prowadzonym aktualnie projekcie zarządzania infrastrukturą techniczną. Na chwilę obecną wdrażany jest autorski program prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę różnych specjalności: informatyków, eksploatatorów sieci kanalizacyjnej, GiS-u oraz kontrolingu. W ramach doskonalenia usług oraz tworzenia nowych rozwiązań, zespół prowadzi długofalowe zadania z zakresu projektowania systemów pomiarowych do monitorowania czynności eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej. Istotą działania jest oprogramowanie ułatwiające bieżącą eksploatację sieci kanalizacyjnej, które pozwala wychwycić najbardziej problemowe odcinki bądź punkty kanalizacji. W następstwie podejmowane są dalsze czynności niezbędne do prawidłowego jej działania.

 

Gliwickie laboratorium oferuje zasługi o szerokim zakresie metodycznym (fot. Grupa PRC Sp. z o.o. w Gliwicach)

 

Opracowany system – dzięki połączeniu danych mapowych z działającym systemem ERP przedsiębiorstwa – pozwala w przekrojowy sposób analizować dane, które są wizualizowane na mapie cyfrowej. Wdrażając innowacyjne projekty, od lat współpracujemy ze środowiskami naukowymi, m.in. Politechniki Śląskiej. Wymiana doświadczeń, a także udział naukowców we wprowadzeniu praktycznych rozwiązań analitycznych i technicznych są źródłem progresu firmy.

 

 

Wraz z katowickim Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych reprezentowaliśmy Polskę w międzynarodowym projekcie badawczym PREPARED, realizowanym w ramach Siódmego Programu Ramowego UE na rzecz badań i rozwoju (7PR).

 

Wspólnie z piętnastoma uniwersyteckimi instytutami naukowo-badawczymi ze Stanów Zjednoczonych, Australii oraz Europy: Danii (Aarhus), Hiszpanii (Barcelona), Niemiec (Berlin), Holandii (Eindhoven), Włoch (Genua), Turcji (Istambuł), Portugalii (Lizbona), Francji (Lyon), Norwegii (Oslo), Krymu (Symferopol), Wielkiej Brytanii (Walia) oraz dwudziestoma przedsiębiorstwami miejskimi, prowadziliśmy badania, których celem było opracowanie krótko- i długoterminowych metod, sposobów i narzędzi dostosowawczych – w zakresie gospodarki wodnej – do zmian klimatycznych, będących jednym z największych zagrożeń i wyzwań XXI wieku.

 

Gliwickie laboratorium oferuje usługi o szerokim zakresie metodycznym (fot. Grupa PRC Sp. z o.o., źródło PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)

 

Jesteśmy wiarygodnym i pewnym partnerem. 
Argumentują ów fakt liczne nagrody i wyróżnienia.

 

Nasza praca jest wysoko oceniana zarówno przez lokalne jednostki samorządowe i odpowiednie ministerstwa, jak i opinię publiczną. Otrzymujemy wyróżnienia w dziedzinie działań proekologicznych, jak i w zakresie przedsięwzięć związanych z zarządzaniem. Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych przyznało firmie tytuł Ekolidera za projekt Modernizacji Gospodarki Ściekowej. Sukcesem Laboratorium Analitycznego jest zdobycie złotego godła Najwyższej Jakości Quality International, co stawia je w ścisłej krajowej czołówce w zakresie swojej działalności.  Aktywność na rzecz ekologii oraz biegłość w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami unijnymi procentuje także dobrymi wynikami biznesowymi. Gliwickie wodociągi już dwukrotnie otrzymały tytuł Diament miesięcznika „Forbes”. Spółka co roku zostaje wyróżniona tytułem Gazela Biznesu, który jest przyznawany dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom. Centralna Oczyszczalnia Ścieków została nagrodzona 

w ogólnopolskim konkursie złotym medalem QI Najwyższa Jakość w

kategorii Usługa. W ubiegłym roku Spółka otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” oraz wyróżnienie specjalne Gold Prize za działania w obszarze zarządzania wiedzą oraz kreowania kapitału intelektualnego.

 

W placówce muzealnej znajdują się zabytkowe urządzenia techniki sanitarnej, takie jak: zastawki, pompy, kompresory czy krany (źródło PWiK Muzeum w Gliwicach)

 

Jesteśmy blisko ludzi, dążymy do wzbogacania potencjału naszego miasta…
 

Charakter miastotwórczy Przedsiębiorstwa sprawił, że kwestie związane z rozwojem społeczności lokalnej są mocno wpisane w jego działania, a samo rozumienie odpowiedzialności względem otoczenia ewoluowało, podobnie jak na świecie ewoluowała sama idea odpowiedzialności biznesu, osiągając w naszej misji charakter strategiczny. Uczestniczymy w życiu kulturalnym Gliwic, biorąc udział w międzynarodowych festiwalach PalmJazz, festiwalu artystów ulicy Ulicznicy, włączamy się w wielkie Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada, otwierając podwoje naszego Muzeum Techniki Sanitarnej. Wspieramy sport, a mianowicie sponsorujemy działalność klubu piłkarskiego ekstraklasy Piast Gliwice, klubu kolarskiego AZS Politechniki Śląskiej. Podejmujemy szereg inicjatyw edukacyjnych, proekologicznych kierowanych do różnych grup interesariuszy, z tego względu zostaliśmy uhonorowani tytułem Lidera Odpowiedzialności Społecznej. Rokrocznie aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji Drzwi Otwartych Funduszy Europejskich, za którą otrzymaliśmy podziękowania ze strony ówczesnej Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Elżbiety Bieńkowskiej.

 

 

Muzeum Techniki Sanitarnej znajduje się na trasie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (źródło PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)

 

O krok dalej…
 

Obok zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Spółka pełni funkcję Menadżera Projektu – „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Gliwice” (na ponad 15 tysięcy widzów). Centrum to, jedno z największych

w Polsce, będzie nie tylko obiektem atrakcyjnym pod względem sportowym, ale również miejscem stwarzającym możliwości uczestniczenia w największych i najważniejszych wydarzeniach muzycznych w Polsce. Wielofunkcyjność obiektu przyciągnie na Śląsk duże wydarzenia sportowe, artystyczne i biznesowe. Hala Gliwice pomoże przywrócić znaczenie miejscu, które niegdyś było istotnym ośrodkiem sportowo-rozrywkowym nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Nie realizujemy tylko ambitnych celów, związanych stricte z rozwojem sieci wodno-kanalizacyjnej i dostarczaniem naszym mieszkańcom wulkanu zdrowia, czyli iście krystalicznej wody, ale mierzymy wyżej, chcemy aktywnie uczestniczyć

w rozwoju Gliwic i całego regionu…, Polski…