Gminne Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. 
47-420 Kuźnia Raciborska

ul. Klasztorna 45
tel. 32 414 72 51

tel./fax 32 414 72 38
tel. kom. 662 106 687

e-mail: biuro@gpwik.pl
www.gpwik.pl

 

Początki działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, są nierozerwalnie związane z historią rozwoju obecnej Fabryki Obrabiarek "RAFAMET" S.A., z inicjatywy której w 1949 roku rozpoczęto budowę pierwszego bloku mieszkalnego przy ówczesnej ul.Warszawskiej. W miarę rozwoju osiedla, zaistniała konieczność budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej. Obiekt i najstarszą część sieci wybudowano w 1955 roku. W 1976 roku oczyszczalnia weszła w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach jako zakład nr 17 w Raciborzu. W 1991 roku utworzono Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu, a trzy lata później powołano Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy Kuźnia Raciborska. 


Aktualnie w spółce zatrudnionych jest 30 osób, w tym trzyosobowy zarząd, trzech pracowników administracji i jeden inkasent. Podstawowa działalność GPWiK, to zaopatrzenie w wodę pitną ok. 12 500 mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska, oraz oczyszczenie ścieków komunalnych. Dodatkowo, spółka wykonuje nowe przyłącza do sieci wodociągowej, zajmuje się jej rozbudową, modernizacją, remontami związanych z nią obiektów i urządzeń, oraz nadzorem nad siecią wod.-kan. Ponadto wykonuje rozdzielnie, instalacje i pomiary elektryczne, a także, we współpracy z innymi firmami, wykonuje systemy AKPiA dla małych oczyszczalni i pompowni. 


Od stycznia 2013 roku spółka realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. To, co wyróżnia naszą firmę spośród innych w tej branży, to przede wszystkim ludzie - grono fachowców, w wielu przypadkach związanych z firmą od początku jej istnienia. Połączenie wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i znajomości najnowszych technologii, owocuje nieustannym rozwojem firmy i dobrze zbilansowanymi inwestycjami, co pozwala w maksymalny sposób wykorzystywać posiadany potencjał. Przekłada się to na znaczną kwotę pozyskanych funduszy ze źródeł zewnętrznych, a co za tym idzie, liczbę już oddanych i aktualnie realizowanych inwestycji.


Zarzadzanie firmą jak i sprawna obsługa Klientów, wspomagane są poprzez system Comarch ERP Optima, oraz Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBO) wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i elektronicznej wymiany informacji, zarówno w relacji Klient - Dostawca usług, jak i wewnętrznej, elektronicznej wymiany dokumentów, z uwzględnieniem urządzeń mobilnych. Inwestycja ta była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 2.2 Rozwój Elektronicznych usług publicznych.


Spółka eksploatuje pięć ujęć głębinowych, pięć zbiorników wody
o łącznej pojemności 850 m3, dwie stacje uzdatniania wody (SUW), dwie przepompownie wody, 2,6 km sieci magistralnej, 122 km sieci rozdzielczej, 2600 przyłączy wodociągowych, trzy oczyszczalnie ścieków o przepustowości 800m3/dobę, 140m3/dobę i 30m3/dobę, oraz 12,5 km sieci kanalizacyjnej i siedem przepompowni ścieków. 

 


Nasze mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie typu SBR, pracują w technologii oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego. Są w pełni zautomatyzowane, posiadają skomputeryzowany system monitoringu technologii, zarówno samych oczyszczalni, jak i zlewni, co umożliwia natychmiastową reakcję na wszelkie awarie. Monitoringiem objęte są także SUW-y oraz przepompownie.


W ostatnich 8 latach, zrealizowano i zakończono następujące modernizacje i inwestycje:

 • wymiana rur azbestocementowych; 
 • remont zbiorników wody SUW Ruda Kozielska;
 • montaż układu regulacji pH wody pitnej;
 • wykonanie zdalnego monitoringu stacji SUW;
 • budowa dodatkowego zbiornika na wodę (250m3);
 • modernizacja SUW Kuźnia Raciborska;
 • zakup dwóch ciągników i dwóch beczek asenizacyjnych;
 • zakup samochodu dostawczego;
 • budowa oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej (800m3/d);
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźni Raciborskiej (5,2 km);
 • zakup biofiltra Tholander dla potrzeb oczyszczalni ścieków;
 • budowa oczyszczalni ścieków Rudy - Brantolka, (140m3/d);
 • budowa oczyszczalni ścieków Rudy - Szkolna, (30m3/d);
 • zakup sześciu zespołów prądotwórczych o mocach od 6 - 36 kW;
 • budowa kanalizacji sanitarnej Rudy (2,8 km).

 

Nasze plany inwestycyjne na najbliższą przyszłość - to kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnych, oraz budowa 6 km magistrali wodociągowej z nowych ujęć wody SOLARNIA, do zbiorników w Kuźni Raciborskiej.

DBAMY O MIESZKAŃCÓW I NATURĘ !