Zakład Wodociągów

i Kanalizacji

Sp. z o.o. 
42-300 Myszków

ul. Okrzei 140
tel. 34 313 20 11

sekretariat@zwik-myszkow.pl
www.zwik-myszkow.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie prowadzi działalność na terenie gminy Myszków (ok. 32 tys. mieszkańców). Jako spółka prawa handlowego działa od 1999 roku. 


Obecnie eksploatuje:

  • siedem studni głębinowych;
  • trzy ujęcia wody podziemnej;
  • dwa pomocnicze ujęcia wody;
  • dwa zbiorniki wody pitnej.

 

 

Ujęcia zlokalizowane są w różnych punktach miasta i zaopatrują w wodę pitną ok. 5,5 tys. posesji w gminie Myszków. Bazują one na poziomie wodonośnym serii węglanowej triasu, wykształconym jako spękane, zeszczelinowacone i skrasowiałe (czasem kawerniste) dolomity i wapienie, stratygraficznie należące do triasu środkowego, tzw. wapienia muszlowego oraz najwyższego triasu dolnego tzw. retu, i mają głębokość od 73 do 150 m. 


Zakład eksploatuje łącznie 6,7 km magistrali, ponad 121 km rozdzielczej sieci wodociągowej oraz ok. 49 km kanalizacji sanitarnej. Na terenie spółki działa Miejska Oczyszczalnia Ścieków o maksymalnej przepustowości do 15 tys. m3/d oraz Powiatowa Słoneczna Suszarnia Osadów Ściekowych. W 2014 roku Zakład zakończył projekt obejmujący modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Prymasa Wyszyńskiego, w ramach której wykonano m.in. pompownię wody surowej o wydajności 120-150 m3/h oraz zastosowano złoża filtracyjne firmy Eurowater. Celem zadania było polepszenie parametrów fizykochemicznych wody wtłaczanej do sieci wodociągowej poprzez wymianę przestarzałych urządzeń. Wdrożono też system do zarządzania eksploatacją pomp i ujęć głębinowych SPMSYSTEM - Sabmersible Pumps Managment. System przeznaczony jest dla firm wodociągowych, górniczych czy też innych korporacji zajmujących się eksploatacją pomp głębinowych i ujęć wód wgłębnych.

 

 

Obecnie Zakład jest na etapie wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, którego celem jest uzyskanie certyfikatu OHSAS 18001. OHSAS 18001 to uznany międzynarodowo standard Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który można stosować we wszystkich typach organizacji niezależnie od ich wielkości i branży. Opracowano również procedury planu poprawy warunków BHP. Jego istotą jest określenie zasad trybu zgłaszania oraz rejestrowania niebezpiecznych sytuacji.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie nadal czynnie wspiera lokalne instytucje oświatowe, propagując przy tym akcje promujące ochronę środowiska wśród najmłodszych mieszkańców gminy. W roku 2011 Minister Środowiska wręczył Prezesowi Ryszardowi Woszczykowi Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".


Zakład brał także udział w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" organizowanym przez Powiatową Inspekcję Pracy. Celem konkursu było promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o.
w Myszkowie wystartował jako jeden z 26 przedsiębiorców zgłoszonych w woj. śląskim i w kategorii pracodawców zatrudniających od 51 do 200 pracowników zajął trzecie miejsce.