Związek Międzygminny „Nidzica” 
28-500 Kazimierza Wielka

ul. Zielona 12
tel./fax 41 352 18 01
e-mail:
nidzica_kw@poczta.onet.pl
www.nidzicakw.biuletyn.net

 

 

Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej, w województwie  świętokrzyskim, powstał w 1991 roku w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, obejmującą ujmowanie i dystrybucję wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków na terenie gmin: Kazimierza Wielka, Działoszyce, Skalbmierz i Słaboszów.

 

 

W ciągu 25 lat funkcjonowania Związku przeprowadzono szereg inwestycji,

w wyniku których znacznie rozbudowano infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Obecnie Przedsiębiorstwo eksploatuje 552 km sieci wodociągowej, 165 km sieci kanalizacyjnej oraz cztery oczyszczalnie ścieków, w tym obiekt w Kazimierzy Wielkiej o przepustowości powyżej 15 tys. RLM.

 

 

Dystrybuowana woda pochodzi z utworów kredy górnej i pobierana jest

z ośmiu ujęć, ze studni o głębokości do 72 m i źródlisk. Większość ujęć znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 409. Woda z ujęć jest bardzo dobrej jakości i nie wymaga uzdatniania. Z uwagi na rozległy obszar dystrybucji podlega okresowo procesowi dezynfekcji. 

 

W 2010 roku Związek pozyskał środki z Funduszu Spójności, które pozwoliły na zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej oraz budowę oczyszczalni ścieków w Dziekanowicach. Dzięki dofinansowaniu wykonano także 121,8 km sieci kanalizacyjnej i 69,1 km sieci wodociągowej.

 

Misją Związku, realizowaną przez  wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i załogę, jest dbanie o niezawodność i jakość świadczonych usług. Dlatego Związek planuje dalszą rozbudowę i modernizację infrastruktury wod.-kan., co pozwoli jeszcze bardziej usprawnić  eksploatację wodociągów i kanalizacji poprzez wprowadzenie nowoczesnego systemu monitorowania i zarządzania.