Wodociągowo-Ciepłownicza

Sp. z o.o.

"COWIK" Bartoszyce

11-200 Bartoszyce

ul. Limanowskiego 1

tel. 89 762 20 32

e-mail: cowik@pro.onet.pl

www.bip.cowik-bartoszyce.pl

 

1 stycznia 1992 roku na podstawie uchwały Rady Miasta rozpoczęła działalność Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością COWIK w Bartoszycach, w skład której weszły: Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Energetyki Cieplnej. Udziałowcami spółki jest Gmina Miejska Bartoszyce oraz osoby fizyczne (pracownicy i byli pracownicy spółki). Łączna wartość udziałów (50 zł) to - 13 854 150,00 zł.

 

 

Aportem przekazane zostały sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz cieplne.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w przejętych zasobach posiada zmodernizowaną z objętą monitoringiem Stację Uzdatniania Wody, oddaną do użytku w roku 1997 oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną z napowietrzaniem aeratorami poziomymi posadowioną w miejsce oczyszczalni z początku XX w. Natomiast oczyszczalnia z lat trzydziestych XX w. została zlikwidowana a ścieki przekierowane do nowej oczyszczalni. 

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej posiadał Kotłownię Rejonową o mocy ok 41 MW wraz z węzłami cieplnymi i sieciami co oraz kotłowniami lokalnymi, które zostały zlikwidowane a odbiorcy podłączeni do miejskiej sieci cieplnej.
W pierwszych latach działalności realizowano program opomiarowania odbiorców wody. Zakupiono samochody pogotowia technicznego oraz położono nacisk na zakup narzędzi i wyposażenia do prowadzenia bieżących remontów i usuwania awarii. Wymieniono dużo przyłączy wodociągowych i usuwano awarie zarówno sieci wodociągowych, jak i kanalizacyjnych. Na ujęciu wody prowadzone były prace modernizacyjne studni głębinowych polegające na wymianie agregatów pompowych na bardziej wydajne, mniej energochłonne i o większej sprawności. Zmodernizowano pompownie II stopnia, wyłączając stare pompy i w ich miejsce włączono zestaw pompowy z automatyczną regulacją pracy pomp utrzymującą stałe ciśnienie na wyjściu. 

 

 

Wynikiem tych modernizacji był znaczny spadek zużycia energii. Wykonano nową zmodernizowaną dyspozytornię na Stacji uzdatniania Wody wraz z monitoringiem i wizualizacją. Pozwala to na stały nadzór pracowników nad pracą zarówno Stacji, jak i poszczególnych studni głębinowych oraz monitorowanie terenu otaczającego. Zakupiono nowy samochód firmy WUKO do czyszczenia kanalizacji typu SCK, Samochód Pogotowia technicznego.

W ciągu działalności Spółki na inwestycje wydano prawie 20 mln zł natomiast na remonty ok 10,5 mln zł.