Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

19-300 Ełk

ul. Suwalska 64

tel. 87 621 84 00

fax 87 610 23 71

sekretariat.pwik@elk.com.pl

www.pwik.elk.com.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Miasta Ełk. Główne zadania Przedsiębiorstwa są skupione wokół szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Do głównych zadań spółki należy zaspokajanie potrzeb odbiorców w zakresie produkcji i dystrybucji wody, odbioru

i oczyszczania ścieków oraz przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych.

 

 

Przedsiębiorstwo powstało w 1992 r. i od początku realizuje politykę inwestycyjną, zmierzającą do sprostania wymaganiom prawnym

w obszarze swej działalności. Inwestycje, modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej są realizowane w oparciu o środki własne, dotacje i preferencyjne kredyty instytucji ekologicznych oraz funduszy Unii Europejskiej.

 

 

Wynikiem działalności inwestycyjnej jest modernizacja stacji uzdatniania wody oparta o technologię naśladującą procesy zachodzące w przyrodzie

i niewymagającą stosowania wspomagających środków chemicznych. Obiekt produkuje wodę pitną o potwierdzonej, wysokiej jakości. Jedna

z najważniejszych inwestycji to przebudowa oczyszczalni ścieków, w której zmodernizowano ciąg oczyszczania ścieków i linię przeróbki osadów. Działania przyniosły wymierne efekty zmniejszające wpływ obiektu na otoczenie, środowisko wodne i glebowe. W obiekcie zastosowano również rozwiązania eliminujące emisję gazów z mechanicznego ciągu oczyszczania ścieków.

 

 

Strategiczna działalność Przedsiębiorstwa jest prowadzona w oparciu

o zatwierdzony przez Radę Miasta Ełku wieloletni plan. W myśl zapisów planu Przedsiębiorstwo jest zobligowane do uzupełniania brakującej sieci wodno-kanalizacyjnej w istniejących osiedlach mieszkaniowych i na nowych kierunkach rozwoju miasta oraz pozyskiwania nowych odbiorców z obszaru ościennych gmin.