Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

11-500 Giżycko

ul. Obwodowa 6

tel. 87 429 91 71

fax 87 429 91 70

e-mail: pwikgizycko@home.pl

www.pwikgizycko.pl

 

Historia giżyckiego wodociągu kształtowana jest od schyłku XIX wieku. Pierwsze trzy studnie do ujmowania wód podziemnych powstały na terenie „Stadtwerke Lötzen – Miejskich Zakładów Elektrowni, Gazowni Wodociągów i Kanalizacji”. Kolejne cztery, w latach 1920-1937, wywiercono na nowym ujęciu „Sołty”.

 

 

W okresie powojennym, w latach 1954-1955, nastąpiła rozbudowa i ostatecznie na ujęciu eksploatowano 7 studni. Ujmowana woda tłoczona była do stacji uzdatniania przy dzisiejszej ul. Armii Krajowej, skąd po oczyszczeniu z nadmiaru żelaza trafił do wieży ciśnień. Ujęcie „Sołty” zaprzestano eksploatować w 2004 roku. 

 

 

Począwszy od 1958 roku studnie lokowane są na terenie obecnego ujęcia „Gajewo”, znajdującego poza miastem, na ok. 39 ha powierzchni użytków rolnych. Aktualnie funkcjonuje 15 studni o głębokościach od 44 m do 212 m. Odbiorcom dostarczana jest woda średnio zmineralizowana, przewyższająca niejednokrotnie jakością i zawartością składników mineralnych, wody butelkowane. Przedsiębiorstwo posiada akredytowane laboratorium środowiskowe, na bieżąco monitorujące jakość dostarczanej wody oraz parametry oczyszczonych ścieków. 

 

 

PWiK Sp. z o.o. podejmuje systematyczne działania modernizacyjne swoich urządzeń, mające na celu ciągłe podwyższanie jakości wody i standardów obsługi klientów. W 2008 roku zmodernizowana została hala napowietrzania na Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Systematyczne i kompleksowo realizowane są inwestycje na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, m.in. wymienia się lub rewitalizuje stare rurociągi. Przedsiębiorstwo wykonuje także rozbudowę sieci wod.-kan. na rzecz miasta.  W 2010 roku wykonana została przebudowa kompleksu obiektów pompowni oraz budynków filtrów i dyspozytorni wraz z automatyzacją i monitoringiem on-line. 


Poza zaopatrzeniem ludności w wodę przedsiębiorstwo zajmuje się odbiorem i oczyszczaniem ścieków. Nowoczesna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia, z podwyższonym usuwaniem biogenów, obsługuje ok. 40 tys. mieszkańców, w tym miasta Giżycko i trzech sąsiadujących gmin: Giżycko, Kruklanki, Miłki. Jedną z ważniejszych, ostatnio zrealizowanych inwestycji na oczyszczalni, była hermetyzacja uciążliwych zapachowo procesów. 

 

 

W fazie przygotowania jest rozbudowa i modernizacja węzła ATSO, umożliwiająca m.in. zagospodarowanie ciepła technologicznego oraz gruntowna rewitalizacja najważniejszych kolektorów ściekowych miasta. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom w gospodarce osadowej tj. zastosowaniu technologii Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadów, PWiK Sp. z o.o. produkuje nawóz „ZÓWAN”. Osad powstający w trakcie oczyszczania ścieków, który stanowił dotychczas uciążliwy odpad, wykorzystywany jest aktualnie do produkcji certyfikowanego nawozu organicznego, stosowanego chętnie przez okolicznych rolników w uprawach polowych.