Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

w Gołdapi Sp. z o.o.

19-500 Gołdap

ul. Sikorskiego 9A

tel./fax 87 615 49 49

e-mail: pewik.goldap@hot.pl

www.pwik.goldap.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi prowadzi działalność usługową i produkcyjną w zakresie:

• poboru, uzdatniania i dostarczania wody,

• odprowadzania i oczyszczania ścieków,

• wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych,

• górnictwa i wydobywania oraz działalności usługowej, polegającej na 

   wydobywaniu wód mineralnych i leczniczych oraz obsługi pijalni wód, 

   tężni i parku zdrojowego.

 

 

PWiK Sp. z o.o. w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 września 1998 r., jednak historia gołdapskich wodociągów sięga II poł. XIX w. W 1905 r. wybudowana została wieża ciśnień. Wcześniej mieszkańcy zaopatrywali się w wodę z dziewięciu miejskich pomp, z których cztery znajdowały się

w centrum, a pozostałe w różnych częściach miasta. Budowla o wysokości 46,5 m mieściła 250 m³ wody. Wieża została zniszczona w czasie wojny. Wyremontowana po wojnie, zaopatrywała mieszkańców Gołdapi w wodę do zimy 1986 roku, kiedy to na skutek pęknięcia zbiornika wyłączona została

z eksploatacji. Dokumenty historyczne dotyczące gołdapskich wodociągów

i kanalizacji zostały zniszczone podczas działań wojennych.

 

 

Obecnie PWiK Sp. z o.o. gospodaruje na 10 ujęciach wody:

• Gołdap, które zaopatruje oprócz miasta Gołdap następujące  

   miejscowości: Bałupiany, Botkuny, Jab ramowo, Konikowo, Kośmidry,  

   Niedrzwica, Piękne Łąki, Rostek, Gołdap II, Wronki, Jabłońskie, Włosty,

   Skocze, Juchnajcie, Sokoły, Osieki, Jany, Jurkiszki i Galwiecie;

• Kowalki z przepompowniami wody w Nasutach i Marcinowie zaopatruje

   w wodę miejscowości: Grabowo, Dunajek, Gieraliszki, Kamionka,  

   Nasuty, Rudzie, Siedlisko, Wilkasy, a także Piastowo i Dorsze na terenie 

   gminy Kowale Oleckie;

• Boćwinka zaopatruje w wodę: Boćwiński Młyn, Nową Boćwinkę, Rożyńsk 

   Mały i Rożyńsk Wielki;

• Pogorzel, które zaopatruje w wodę miejscowości: Babki, Żelazki, 

   Dzięgiele i na terenie gminy Ko wale Oleckie miejscowości: Borkowina

   i Piastowo;

• Kozaki z przepompownią w Tatarach – zaopatruje w wodę wsie 

   Pietrasze, Suczki, Wrotkowo, Zatyki, Janowo;

• Okrasin – zaopatruje w wodę sąsiadującą miejscowość Dąbie,

   w najbliższej przyszłości do likwidacji;

• Mażucie – tłoczy wodę do Użbal;

• Bronisze;

• Kolniszki;

• Górne.

 

 

W miejscowościach: Jabramowo, Rostek, Wronki, Tatary, Nasuty, Marcinowo i Jurkiszki wybudowano sieciowe przepompownie wody w celu podniesienia ciśnienia. Obecna długość sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Gołdap wynosi 272,1 km. Gołdap została skanalizowana

w latach 20-tych XX w. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej eksploatowanej obecnie przez przedsiębiorstwo wynosi 116,8 km. Ponadto PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Gołdapi, sześć oczyszczalni terenowych w miejscowościach: Boćwinka, Babki, Galwiecie, Wilkasy, Bronisze i Mażucie oraz 50 przepompowni sieciowych na terenie miasta i gminy. Przepompownia główna jest zlokalizowana na terenie dawnej oczyszczalni ścieków, a osadnik Imhoffa, który stanowił główny element oczyszczalni, został wyremontowany i przystosowany do roli zbiornika retencyjnego. Do dnia dzisiejszego eksploatowana jest przepompownia przy ul. Nadbrzeżnej, zlokalizowana w budynku rozdzielni energetycznej, wykonana przed rokiem 1939, a zmodernizowana w roku 1996.

 

 

Przedsiębiorstwo prowadzi systematyczną rozbudowę i modernizację eksploatowanych obiektów i urządzeń. W 2008 roku zmodernizowana została część technologiczna oczyszczalni ścieków w Gołdapi, w celu dostosowania parametrów ścieków oczyszczonych do wymogów UE oraz zmniejszenia ilości wprowadzanego do odbiornika BZT5, azotu ogólnego

i fosforu ogólnego. W latach 2011-2012 została zrealizowana inwestycja polegająca na rozbudowie stacji wodociągowej na ujęciu wody w Gołdapi. W ramach inwestycji wykonano: ciąg technologiczny uzdatniania wody, rozbudowano halę technologiczną oraz budynek agregatowni i kotłowni, wybudowano garaże, nowe studnie głębinowe, rurociągi międzyobiektowe, drogi wewnętrzne i parkingi. Inwestycja miała na celu poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gołdapi i okolicznych miejscowości.