Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
11-400 Kętrzyn 

ul. Poznańska 6
tel./fax 89 751 49 53 

      89 751 49 06
e-mail:
mwik_kn@op.pl
www.mwik.ketrzyn.pl

 

Pierwsze wzmianki na temat wodociągów w Kętrzynie (do 1945 roku Rastenburg) pochodzą z drugiej połowy XVII wieku. W latach 1667-1670 wybudowano wodociąg miejski doprowadzający wodę ze Stawu Młyńskiego. Budowę obecnie funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków rozpoczęto w latach 80. XIX wieku.

 

Ujęcie wody "Zachód" w Jeżewie powstało w 1880 roku. W roku 1916 wykonano odżelaziacze z napowietrzaniem na rusztach z cegieł klinkierowych, a sześć lat później zastosowano technologię filtracji na złożach kwarcowych w trzech zamkniętych filtrach. Od roku 1927, w wyniku elektryfikacji miasta, do napędu pomp zastosowano silniki elektryczne oraz wyposażono stację w agregat prądotwórczy i od tego czasu uzdatniona woda do miasta podawana była przez całą dobę bez przerwy.

 

 

Pierwsze (do dziś eksploatowane) sieci wodociągowe wybudowano w latach 1898-1901 z rur żeliwnych o średnicy 80-200 mm i obejmowały one głównie centrum miasta. W roku 1902 oddano do użytku wybudowaną 27-metrową wieżę ciśnień (obecnie nieczynną).


W latach 1905-1908 powstał grawitacyjny rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a zebrane ścieki były bez podczyszczenia kierowane do rzeki Guber. Sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach 160-300 mm wykonano z rur kamionkowych, a studnie z cegły zamykane były żeliwnymi włazami typu ciężkiego.


W latach 1927-1928 wykonano i oddano do użytku mechaniczno-
-biologiczną oczyszczalnię ścieków z beztlenową fermentacją osadów ściekowych w zamkniętych komorach.  Obecnie gospodarkę wodno-ściekową prowadzą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. powstała w 1992 roku w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kętrzynie w spółkę prawa handlowego. 

 

 

Zgodnie ze statutem zapewniamy w sposób ciągły i niezawodny dostawę wysokiej jakości wody dla mieszkańców miasta i gminy Kętrzyn. Woda produkowana jest przez dwie stacje uzdatniania wody. Pierwsza z nich - stacja automatyczna "Wschód" w Karolewie ma zdolność produkcyjną

2330 m3/d z czwartorzędowym ujęciem wody w Czernikach, które to złożone jest z sześciu studni głębinowych o głębokości 96-120 metrów. Zastosowano tu trzystopniowy węzeł filtracji na złożach kwarcowych oraz masę G1 do strącania związków manganu. 

 

Podstawową stacją jest "Zachód" w Jeżewie o zdolności produkcyjnej

8130 m3/d z zwartorzędowym ujęciem wody na terenie kolonii Gałwuny, w skład którego wchodzi siedem studni głębinowych o głębokości 64-84 metrów. Stacja po modernizacji i przebudowie wyposażona jest w trzystopniowy węzeł filtracji z biologicznym stopniem do usuwania jonu amonowego. Modernizację stacji wykonano w latach 2007-2008 przy wsparciu z EFRR w ramach ZPORR. Sieć wodociągowa posiada 42 metrową wieżę ciśnień wykonaną w latach 90. ubiegłego wieku przy wsparciu z PHARE STRUDER. 

 

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Trzech Lipach przyjmuje średnio do

6500 m3/d ścieków surowych. Zastosowano w niej technologię czynnego osadu. W latach 2010-2012 została zmodernizowana część mechaniczna oczyszczalni oraz wykonany został węzeł tlenowej stabilizacji osadów ATSO. Na ten cel spółka również pozyskała środki z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. Od 2003 roku zrealizowaliśmy inwestycje o wartości 25,6 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej na te projekty wyniosło łącznie 13,3 mln zł. 


Ponadto spółka świadczy szeroki zakres usług w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych. Posiadamy nowoczesny, profesjonalny sprzęt komunalny, budowlany oraz specjalistów z dużą wiedzą i doświadczeniem.