Przedsiębiorstwo

Wodociagów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Piłsudskiego 18

tel. 89 767 26 70

fax 89 767 26 70

e-mail: pwiklw@home.pl

www.pwiklw.home.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z.o.o zostało powołane

w grudniu 1991 r., jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem udziałów jest Gmina Miejska.

PWiK Sp z o.o w Lidzbarku Warmińskim świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie miasta, wykonując tym samym zadania Gminy Miejskiej. Pion techniczno-administracyjny stanowią: Wydział Wody oraz Wydział Kanalizacji. Kieruje on eksploatowaną siecią wodociągową oraz kanalizacyjną wraz z całą zarządzaną infrastrukturą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Woda dostarczana naszym odbiorcom spełnia wszelkie wymogi dotyczące jakości wody do spożycia. Sieć wodociągowa miasta jest systemem sieci rozdzielczej pierścieniowej o łącznej długości 51,4 km. Wodę dla naszych klientów wydobywamy z dwóch ujęć głębinowych SUW „Północ” i SUW „Zachód” i poprzez dwie stacje uzdatniania wody, terenowy zbiornik wieżowy o konstrukcji żelbetowej usytuowany w zachodniej części miasta

i trzy hydrofornie strefowe, trafia ona do ponad 16 000 odbiorców. Dobowa zdolność produkcyjna naszych obydwu ujęć wynosi 2500 m³. Ujęcie i stacja uzdatniania wody „Północ” powstało ok. 1905 r. Autorem projektu było niemieckie biuro inżynieryjne Henrich Scheven Technisches Bureau Düsseldorf.

 

 

Do roku 1980 ujęcie północne pokrywało zapotrzebowanie na wodę wszystkich mieszkańców, a na jego terenie stwierdzono istnienie nawet

15 otworów studziennych. Obecnie ujęcie głębinowe składa się z czterech czynnych studni głębinowych o łącznej wydajności eksploatacyjnej

210 m³/h, stacji filtrów, podziemnego dwukomorowego zbiornika wody czystej o pojemności 280 m³ oraz usytuowanej w zachodniej części miasta wieży ciśnień, przeznaczonej do wyrównywania nierównomierności rozbioru wody. W sierpniu 2010 r. przeprowadzono modernizację Stacji. Zautomatyzowano ujęcie wody pitnej, poprawiono parametry techniczne odżelaziaczy oraz unowocześniono system obsługi filtrów. SUW „Północ” zostało wyposażone w system nowoczesnych pneumatycznych zasuw sterowanych elektronicznie. Zastosowano najnowszy system opomiarowania układu technologicznego ujęcia wraz ze studniami głębinowymi. System ten systematycznie i całodobowo rejestruje

i przekazuje informacje o pracy obiektów i urządzeń na temat pomiaru poziomów zwierciadła wody w studniach głębinowych, poziomu wody

w zbiornikach wody czystej, stanów pracy pomp i zestawu hydroforowego wraz z pomiarem aktualnego ciśnienia wody podawanej do miejskiej sieci wodociągowej. Poprzez zastosowanie nowoczesnego systemu radiomodemów, możliwa jest ciągła wizualizacja oraz zdalne sterowanie pracą urządzeń SUW „Północ”.

 

 

W latach 1976-1980 wybudowano dodatkowe ujęcie wody wraz ze stacją jej uzdatnia SUW „Zachód” usytuowane w pięknym krajobrazie doliny rzeki Łyny i włączono je do systemu dystrybucji i zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Ujęcie wody stanowi pięć studni głębinowych w postaci samowypływów (studni artezyjskich). Sieć kanalizacyjna miasta jest systemem rozdzielczym o łącznej długości wynoszącej 32,4 km (dane

z 2009 r.) oraz 15,3 km kanalizacji deszczowej. System kanalizacji sanitarnej obsługuje dziewięć przepompowni ścieków oraz jedną tłocznię. Wody wykorzystane i zanieczyszczone w postaci ścieków spływają siecią kanalizacyjną do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Pracuje ona w oparciu

o mechaniczno-biologiczną technologię oczyszczania ścieków, a oczyszczanie biologiczne realizowane jest metodą osadu czynnego wykorzystując trójstopniowy proces Bardenpho A2/0 o podwyższonej zdolności usuwania związków biogennych. Pierwsza oczyszczalnia ścieków została wybudowana już w latach 1905-1906 o przepustowości zaledwie 487m³/d, a system kanalizacji sanitarnej wykonano także wg projektu inżynierskiego biura Henrich Scheven Technisches Bureau z Düsseldorfu. Obecna oczyszczalnia ścieków jest przygotowana na odbiór ścieków przy przepływach Qmax. 4000 m³/d.