Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

w Lubawie

14-260 Lubawa

ul. Toruńska 18

tel./fax 89 645 22 43

pwiksp@neostrada.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie od lat zajmuje się zaopatrywaniem miasta Lubawa w wodę, a także odbieraniem i oczyszczaniem ścieków. Zadaniem naszym jest świadczenie profesjonalnych, o wysokim standardzie usług w zakresie dostaw wody zdatnej do picia oraz odbioru i oczyszczania ścieków. PWiK Sp. z o.o. w Lubawie to jeden z beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który uzyskał dofinansowanie w ramach pierwszej osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy miejskiej Lubawa” składa się z dwóch zadań: modernizacji i remontu oczyszczalni ścieków w Lubawie, którego wartość wynosi 8,8 mln zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej-ponad 7,1 mln zł) oraz budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Asta/Kopernika w Lubawie o wartości zadania ponad 168 tys. zł (dofinansowanie z UE wynosi ponad 136 tys.). Termin zakończenia modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubawieto listopad 2011 r. Przedsięwzięcie obejmuje następujący zestaw niezbędnych inwestycji:

• Modernizację i remont oczyszczalni ścieków w Lubawie. Modernizacja 

   wymuszona była koniecznością wprowadzenia nowoczesnych technologii i

   urządzeń. Oczyszczalnia ścieków w Lubawie była niegdyś oczyszczalnią

   mleczarską, przekształconą w latach osiemdziesiątych w miejską

   oczyszczalnię ścieków. Wszelkie prace modernizacyjne zamykają się w

   obrębie istniejących granic obiektu i dotyczą miedzy innymi: remontu

   zbiorników, wymiany praktycznie wszystkich urządzeń, remontu stacji

   pompowni ścieków surowych, stacji trafo, agregatorni, budowy nowego

   punktu zlewnego, budynku garażowego i stacji odwadniania ścieków oraz

   modernizacji piaskownika. Część istniejących budynków ulegnie

   adaptacji.

• Budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków

   w Lubawie.

• Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przy ul. Dworcowej

   (Składowej).

• Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla ul. Asta/Kopernika w

   Lubawie.

 

 

Wodociągi w Lubawie prowadzą swą działalność na terenie miasta Lubawa, lecz woda dostarczana jesttakże do kilku wsi na terenie gminy: Fijewo i Losy. Rocznie odbiorcy otrzymują od nas ok. 600 tys. m³ wody. Wg danych ogólna długość czynnej sieci rozdzielczej w mieście w 2010 r. wynosiła

42,2 km. Jest do niej podłączonych 9092 budynków mieszkalnych i zbiorowego zaopatrzenia. Korzysta z niej ok. 95,5% miasta. Stacja Uzdatniania Wody w Lubawie w 2005 roku przeszła gruntowną modernizację. Związana była ona głównie z polepszeniem jakości wody, a także zwiększeniem wydajności stacji, co umożliwiło podłączenie domiejskiej sieci nowej dzielnicy przemysłowej przy ul. Borek oraz zabudowań leżących na obrzeżach miasta. Modernizacja SUW w Lubawie polegała głównie na montażu czterech filtrów pośpiesznych Culligana firmy Krevox, remoncie zbiorników wody czystej, wody surowej a także remoncie budynków. System zaopatrzenia w wodę miasta Lubawa opiera się o pobór wód podziemnych z ujęć znajdującego się na terenie miasta Lubawa w ilości Qhmax = 150 m³/h (Qdmax = 2200 m³/d):

• Z ujęcia kopanego, złożonego z dziesięciu studni kopanych posiadających

  głębokość od 2 do 4,7m. Zespołowa wydajność studni wynosi 700 m³/d.

  Eksploatacja odbywa się systemem grawitacyjnym. Ujęc ie te nosi

  historyczną nazwę „Ujęcia Kopernikowskiego”,

• Z ujęcia wierconego złożonego z dwóch studni: – studnia nr 1 o

  głębokości 175 m, wydajność Q=39 m³/h przy depresji s=40m, – studnia

  nr 2 o głębokości 108 m, wydajność Q=111 m³/h przy depresji s=23m.  

  W 2001 roku ustanowiono strefy ochrony bezpośredniej dla tych ujęć.