Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Morągu 

14-300 Morąg

ul. Dąbrowskiego 24

tel. 89 757 47 37

fax 89 521 27 67

e-mail: pwik@polbiznas.com

www.pwik.usr.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpoczęło swą działalność 16 października 1996 r., jednak początki pierwszego systemu wodociągowego datuje się na koniec XVIII wieku. Spółka obejmuje swoim działaniem teren miasta Morąg oraz gminę Morąg i zatrudnia łącznie 50 pracowników. Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest:

• zaopatrzenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych w wodę;

• odbiór i oczyszczanie ścieków;

• odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji

   deszczowej;

• świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych za pomocą specjalistycznego

   sprzętu np.: samochód wysokociśnieniowy „KAISER”, samochód CW-5,

   kamera do wizualizacji sieci oraz zadymiacz;

• wykonawstwo w zakresie budowy sieci, przyłączy, instalacji wod-kan;

• konserwacja i naprawa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 

Spółka posiada 304 km sieci wodociągowych, 115 km sieci kanalizacyjnych oraz 7 ujęć wody, 18 studni głębinowych, 70 przepompowni ścieków i 3 oczyszczalnie ścieków. Stacja Uzdatniania Wody została zmodernizowana w latach 2007-2009 przez firmę KREVOX w technologii Calligen. W ramach dokonanych remontów odnowiono również budynek SUW, będący pod opieką konserwatora zabytków. Aktualnie proces uzdatniania wody jest zbliżony do warunków naturalnych i odbywa się bez udziału jakichkolwiek reagentów. Dzięki temu jakość wody jest lepsza i mamy pewność co do ciągłości w jej dostarczaniu. Wydajność maksymalna urządzeń technologicznych nowego obiektu wynosi 136 m³/h, natomiast maksymalną wydajność stacji określono na 320 m³/h. SUW zaopatruje w wodę miasto i część gm. Morąg. W najbliższym czasie planowana jest również modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Maliniak, która zaopatruje w wodę częściowo miasto i gminę. Oczyszczalnia ścieków w Jędrychówku jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym stopniem usuwania biogenów. Obecnie Spółka planuje jej rozbudowę i modernizację. Przewidziana jest także budowa m.in.: drugiego osadnika wtórnego, budynku odwadniania osadu, węzła fermentacji osadów, instalacji do odzysku biogazu oraz suszarni słonecznej. Mamy w planach również modernizację m.in. piaskownika i systemu napowietrzania komór osadu czynnego. Należy podkreślić, że nasza Spółka dąży do wdrażania nowych technologii podnoszących jakość świadczonych usług, nie zapominając jednak o ochronie środowiska naturalnego.