Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska –

Sp. z o.o. 
14-400 Pasłęk

ul. Wojska Polskiego 35c
tel./fax 55 649 40 62

e-mail: firma@puwk.pl
www.puwk.pl

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska – Sp. z o. o. powstała 1 maja 2002 roku na bazie działającego do tego czasu Pasłęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Założycielem Spółki jest Miasto i Gmina Pasłęk,
a jej kapitał zakładowy wynosi 370 500 zł. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pasłęk, udzielone decyzją Zarządu Miejskiego w Pasłęku. Spółka eksploatuje 220,3 km sieci wodociągowej oraz 55,6 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pasłęk. Rocznie dostarcza odbiorcom około 580 tys. m3/rok wody do picia.

 

 

Woda podawana przez Pasłęckie Wodociągi jest ujmowana z pokładów czwartorzędowych i uzdatniana w czterech Stacjach Uzdatniania Wody: w Pasłęku (wydajność 2500 m³ /d), w Surowem (wydajność 500 m³ /d, zmodernizowana w 2009 roku), w Anglitach (wydajność 250 m³ /d) oraz w Krasinie (wydajność 300 m³ /d, zmodernizowana w 2014 roku). Jakość produkowanej wody ze wszystkich stacji jest zgodna z obowiązującymi normami. Charakteryzuje się podwyższoną zawartością żelaza, manganu i amoniaku oraz podwyższonymi parametrami barwy i mętności. W sieci woda podlega uzdatnianiu w klasycznych układach technologicznych. W trzech stacjach są to zamknięte filtry ciśnieniowe, natomiast w jednej, w Anglitach, stosowane są otwarte piaskowe filtry powolne. 
Przedsiębiorstwo eksploatuje 17 stacji podnoszenia ciśnienia znajdujących się na sieci wodociągowej. Posiada nowoczesny system monitoringu procesów produkcyjnych i przesyłowych, pozwalających na błyskawiczne akcje umożliwiające natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesach, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

 

 

Spółka eksploatuje również dwie oczyszczalnie ścieków: w Pasłęku i Kroninie. Rocznie odbierają i oczyszczają one około 586 tys. m3. Z powodu zróżnicowania topograficznego terenu miasta i gminy Pasłęk na sieci działają 34 przepompownie ścieków. Przepustowość oczyszczalni ścieków w Pasłęku wynosi 1750 m³ /d, w Kroninie 14 m³ /d.

W 2012 roku miejska oczyszczalnia ścieków w Pasłęku przeszła modernizację polegającą przede wszystkim na:
•    wymianie urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków 

      (krat, piaskownika, separatora piasku);
•    zmianie systemu napowietrzania ścieków; 
•    wykonaniu komory tlenowej stabilizacji osadów ściekowych,zainstalowaniu               wirówki osadów oraz wykonaniu zadaszonego magazynu osadów odwodnionych.

 

Oczyszczone ścieki z Pasłęka odprowadzane są do rzeki Wąskiej, wpadającej do jeziora Drużno, które jest rezerwatem przyrody – miejscem lęgowym ptactwa wodnego i błotnego (np. kaczek, perkozów, mew i rybitw). Jakość wpływających ścieków spełnia warunki określone w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych.