Miejska Kanalizacja i Wodociągi

Sp. z o.o. w Czarnkowie

64-700 Czarnków

ul. Gdańska 48

tel. 67 255 22 98

fax 67 255 20 54

  mkiw_czarnkow@poczta.onet.pl

www.mkiw.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Czarnkowie powstał w 1972 roku

i do 1983 roku funkcjonował jako wydział w strukturze Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnkowie. Zaopatrzenie miasta w wodę stanowiło ujęcie wody przy ulicy Gdańskiej, oparte na czwartorzędowych pokładach wodonośnych. Pobór wody podziemnej odbywał się za pomocą czterech studni głębinowych o wydajności łącznej 120 m3/h.

 

W końcu lat 80. ujęcia czwartorzędowe zostały wyłączone z eksploatacji ze względu na zanieczyszczenie wód lindanem. Na terenie tego samego ujęcia

na pokładzie trzeciorzędowym odwiercono trzy studnie głębinowe o łącznej wydajności 158 m3/h. Ujęcie to czynne jest do dzisiaj.

 

Na początku lat 70. w celu uzdatnienia pobieranej wody wybudowano stację uzdatniania o przepustowości 150 m3/h. Urządzenia uzdatniające stanowią filtry piaskowe zamknięte w ilości 5 szt. Zarówno ujęcie wody, jak i stacja uzdatniania są czynne do dzisiaj i w pełni realizują zapotrzebowanie miasta na wodę pitną. Woda wychodząca ze stacji uzdatniania rozprowadzana jest za pomocą sieci przesyłowych i rozdzielczych o średnicach od 80–250 mm. Do początku lat 90. miasto Czarnków skanalizowane było w 40%, a ścieki odprowadzane były do środowiska bez oczyszczania.

 

 

Gwałtowny rozwój gospodarki ściekowej nastąpił w pierwszej połowie lat 90., kiedy to skanalizowanie miasta osiągnęło poziom 90% i wybudowana została oczyszczalnia ścieków o przepustowości 4000 m3/d, która w pełni spełnia wymogi dotyczące odprowadzania oczyszczonych ścieków do środowiska.

 

Na dzień dzisiejszy miasto Czarnków jest zwodociągowane i skanalizowane

w 100%, a rozbudowa infrastruktury wod.–kan. dotyczy prawie wyłącznie terenów uruchamianych pod budownictwo mieszkaniowe i gospodarcze.

 

Ponieważ miasto Czarnków położone jest zarówno w dolinie Noteci, w bliskim sąsiedztwie tej rzeki, jak i na wyżynie przylegającej bezpośrednio do tej doliny, konfiguracja terenu w samym mieście jest bardzo zróżnicowana, gdyż różnica poziomu przekracza 50 m. W związku z tym budowa, eksploatacja i funkcjonowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wymagają zastosowania urządzeń zarówno do utrzymania określonego ciśnienia wody w sieci hydrofornie sieciowe, jak i do kilkakrotnego przepompowywania ścieków doprowadzanych do oczyszczalni ścieków. Ze względu na tak zróżnicowaną konfigurację terenu sieć wodociągowa działa w dwóch systemach: grawitacyjnym opartym na otwartym zbiorniku wody o pojemności 1000 m3 oraz ciśnieniowym. Aktualnie w eksploatacji są trzy hydrofornie i osiem przepompowni ścieków.

 

Od 1992 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Czarnkowie działa

w strukturze jednoosobowej Spółki skarbu gminy i zatrudnia 30 pracowników.