Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

62-065 Grodzisk Wielkopolski

ul. Kościańska 32 

tel. 61 44 47 186, 61 444 71 87

e-mail: biuro@gpk.biz.pl

www.gpk.biz.pl

Widok z góry na obiekty oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim Oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Wielkopolskim

 

Historia grodziskiej dbałości o ochronę środowiska, w powiązaniu z systemowym oczyszczaniem ścieków, rozpoczęła się w 1990 roku. Ówczesny zakład redukował zanieczyszczenia biologiczne BZT5, ChZT oraz zawiesinę ogólną w ilości ok. 300 m3/d, a system kanalizacji sanitarnej obejmował niewielki fragment miasta, mimo że funkcjonowały już trzy stacje uzdatniania wody (przy ul. Mikołajczyka, Chopina oraz na terenie Browarów Grodziskich) oraz dodatkowo sześć hydroforni, położonych w miejscowościach: Czarna Wieś, Kąkolewo, Ptaszkowo, Woźniki, Grąblewo, Słocin. Dysponując stosunkowo dużym potencjałem, zakład sprzedawał zaledwie 380 tys. m3 wody uzdatnionej. Od 2008 roku zadaniami, związanymi z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców gminy Grodzisk Wlkp. w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków komunalnych, zajmuje się spółka gminna – Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Grodzisku Wlkp. 

 

 

Obecnie firma eksploatuje cztery stacje uzdatniania wody, dla których wydobywa wodę z dziewięciu studni głębinowych, z podziemnych ujęć z utworów czwartorzędowych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Mieszkańcy otrzymują wodę o bardzo wysokich walorach jakościowych i smakowych. Tym samym źródłom swój niepowtarzalny smak zawdzięcza „Woda Grodziska” oraz „Piwo z Grodziska”, warzone przez rodzimy browar. Rocznie do mieszkańców i zakładów przemysłowych gminy dostarczanych jest ponad 1350 tys. m3 wody uzdatnionej za pomocą sieci wodociągowej o długości ok. 192 km.

 

Po zmianach ustrojowych w Polsce oczyszczalnia ścieków została poddana kilku modernizacjom i rozbudowom, z wykorzystaniem środków własnych, gminnych, a także dotacji, pochodzących z Funduszu Spójności. Obecnie oczyszczalnia pracuje w systemie trzystopniowym osadu czynnego, z podwyższonym usuwaniem biogenów (proces A2/O). Przyjmuje i oczyszcza ścieki komunalne z terenu gminy Grodzisk Wlkp. w ilości 4600 m3/d, co odpowiada 59 333 RLM. Około 50% stanowią ścieki przemysłowe, pochodzące z zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego, rzeźni oraz browaru. W 2016 roku zostało oczyszczonych 1540 tys. m3 ścieków komunalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – oprócz związków biologicznie rozkładalnych (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna) – oczyszczalnia usuwa także związki biogenne (azot i fosfor), które są szczególnie szkodliwe dla zbiorników wodnych. Redukcja zanieczyszczeń w ściekach jest na wysokim poziomie i stanowi: 99% dla BZT5, 98% dla ChZT i zawiesiny ogólnej oraz 95% dla związków biogennych. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Rów Grodziski, stanowiący obszar dorzecza rzeki Odry, region wodny rzeki Warty. Dopływ ścieków oczyszczonych nie pogarsza jakości wód rzecznych. Na terenie gminy funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej, wyposażony w 22 pompownie i cztery tłocznie ścieków. Długość tej sieci wynosi ok. 102 km, co oznacza, że miasto skanalizowane jest w 91%.

 

Samochód do czyszczenia kanalizacji w wodociągach w Grodzisku Wlkp. Hala filtrów – SUW Grodzisk Wielkopolski

 

Dbając o poprawę jakości oferowanych usług wodno-kanalizacyjnych oraz chcąc zwiększyć zakres ich świadczenia, spółka zamierza w najbliższym czasie zrealizować kolejne inwestycje, m.in.

  • modernizację SUW w Woźnikach – w celu polepszenia jakości dostarczanej wody oraz zwiększenia jej ilości
  • modernizację oczyszczalni ścieków – w celu zwiększenia przepustowości oraz zmiany sposobu gospodarowania osadami ściekowymi: przeróbka osadów z WKF-z z odzyskiem biogazu, produkcją energii elektrycznej i cieplnej
  • rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich.

 

Obiekty w oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim Monitoring oczyszczalni ścieków

 

Spółka świadczy również usługi z zakresu czyszczenia sieci kanalizacyjnej, mechanicznego czyszczenia ulic. 


GPK stale inwestując w zaplecze techniczne, dba także o podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej, dokładając wszelkich starań, aby świadczone usługi spełniały oczekiwania klientów oraz w jak najlepszym stopniu dbały o jakość środowiska.

 

Spotkanie edukacyjne dla młodzieży