Koźmińskie Usługi Komunalne

Sp. z o.o. 
63-720 Koźmin Wielkopolski

ul. Floriańska 21
tel/fax 62 721 67 51 
e-mail:
wodkan.kozmin@wp.pl
www.kuk.kozmin.pl

 

Spółka Koźmińskie Usługi Komunalne powstała w 2002 roku na bazie zakładu budżetowego Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Obecnie zatrudnia 28 wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, a w jej ramach działa: Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych i Ujęć oraz Oczyszczalnia Ścieków.


Od początku swojego istnienia (jako jednostka budżetowa gminy) do dziś (jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) eksploatuje i utrzymuje istniejące na terenie miasta i gminy sieci wodociągowe oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej. 


Produkcja wody dla gminy Koźmin Wlkp. odbywa się w trzech stacjach uzdatniania wody. Największe ujęcie znajduje się w Koźminie Wlkp. i odpowiada za zasilanie w wodę ok. 90% mieszkańców gminy. Ujęcie to jest wyposażone w trzy studnie głębinowe o głębokościach sięgających 300 m. Woda ujmowana jest z utworów trzeciorzędowych - jury.

 

 

Ujęcia w Borzęciczkach i Wałkowie zasilają pozostałą część gminy. Woda produkowana przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi. Po procesie uzdatniania spełnia wymagania sanitarne i higieniczne, co potwierdzają systematycznie prowadzone badania, zarówno zlecane przez spółkę, jak i wykonywane przez organy kontrolne. Od 2002 roku w ramach Koźmińskich Usług Komunalnych działa oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w południowo-zachodniej części Koźmina Wlkp., na prawym brzegu rzeki Orli, poniżej wiaduktu kolejowego. 


Decyzję o budowie oczyszczalni władze gminy podjęły w 1998 roku, choć jej plany sięgają lat 70. XX wieku. W 1999 roku poznańska firma EKOLOG SYSTEM opracowała koncepcję programowo-przestrzenną oczyszczania ścieków komunalnych dla miasta Koźmin Wielkopolski. W połowie 2000 roku, drogą przetargu, wyłoniono projektanta i generalnego wykonawcę obiektu - firmę PPU POZPROJEKT z Poznania. Inwestycja obejmowała budowę oczyszczalni, a także projekt i budowę kolektora zbiorczego, łączącego wszystkie wyloty kanalizacyjne.


Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 2001 roku, a ich całkowite zakończenie nastąpiło w grudniu 2002 roku. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 8,39 mln zł, z czego 3,66 mln zł pochodziło z NFOŚiGW, 3 mln zł z WFOŚiGW. Gmina Koźmin Wlkp. zabezpieczyła na ten cel 1,73 mln zł.
Oczyszczalnia o przepustowości 2050 m3/dobę oczyszcza ścieki ogólnospławne oraz dowożone z terenu gminy. Spółka zajmuje się obsługą i eksploatacją obiektu, utrzymując parametry ścieków oczyszczonych znacznie niższe od zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym.


Poza podstawową działalnością w zakresie dostawy wody oraz odbioru ścieków spółka zajmuje się również:

  • budową sieci i przyłączy wod.-kan.;
  • usługami sanitarnymi;
  • usługami w zakresie utrzymania porządku.

 

Czysta woda zdrowia doda!