Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji SA 
63-400 Ostrów Wielkopolski

ul. Partyzancka 27
tel. 62 738 77 12
e-mail:
biuro@wodkan.com.pl
www.wodkan.com.pl

 

WODKAN S.A. jest przedsiębiorstwem o 100-letniej tradycji. Działając w oparciu o przepisy ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, podjęto decyzję o przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w spółkę akcyjną. W takiej formie działa od kwietnia 1992 roku, a jej akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


Celem działalności Spółki  jest wypełnianie zadań statutowych powierzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski polegających na zapewnieniu klientom ciągłej, bezawaryjnej i skutecznej dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych oraz dążeniu do rozwoju miasta poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

 

Strategią w długookresowym działaniu jest globalizacja rynku - przejęcie pobliskich miasteczek i gmin w zakresie świadczonych usług. Dzięki temu, poprzez rozwinięcie zasięgu terytorialnego prowadzonej działalności, zwiększy się sprzedaż wody i odbioru ścieków. Wyposażenie techniczne obejmujące: oczyszczalnię ścieków w Rąbczynie (o łącznej projektowej przepustowości 26 000 m3/d), przepompownię główną i lokalne, stację uzdatniania wody, trzy ujęcia wodociągowe (o zdolności produkcyjnej 16 365 m3/d), dwa zbiorniki wyrównania dobowego, 416 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 422 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, w tym 140 km sieci do odbioru ścieków i wód opadowych oraz roztopowych, pozwala w pełni pokryć obecne zapotrzebowanie na usługi wodno-kanalizacyjne, a także zaspokoić potrzeby przyszłych usługobiorców.

 
Zródłem zaopatrzenia miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wodę są ujęcia wód podziemnych usytuowane  w dolinie rzeki Ołobok na wschód od centrum miasta. Składają się one z bariery studzien głębinowych rozmieszczonych na ujęciach: Wtórek, Trąba, Kęszyce, czerpiących wodę z utworów czwartorzędowych o udokumentowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości 1360 m3/h przy depresji rejonowej 3,0 do 8,0 m. 
Obecna Stacja Uzdatniania Wody została oddana do eksploatacji w grudniu 1994 roku. Jej wydajność kierunkowa wynosi Q=36 000 m3/d, a technologia uzdatniania oparta na systemie dwustopniowej filtracji oraz systematyczna kontrola prowadzona przez własne laboratorium, posiadające certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zapewnia jakość wody znacznie przewyższającą normy wymagane dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

Ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika, jakim jest rzeka Ołobok, poddawane są mechanicznym i biologicznym procesom oczyszczania. Priorytetem jest spełnienie wymagań jakościowych ścieków oczyszczonych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Spółka stosuje nowoczesne technologie pracy oczyszczalni ścieków. Ścieki dopływające do niej poddawane są procesom filtracji i sączenia na sitach bębnowych. 

 

Zainstalowany system odzyskiwania substancji organicznych ze ścieków surowych pozwala na prowadzenie w sposób efektywny procesów biologicznego oczyszczania ścieków. Bioreaktor w części biologicznej oczyszczalni ścieków wyposażono w system automatycznego sterowania napowietrzaniem. Umożliwia on racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej niezbędnej do zasilania urządzeń napowietrzających i zapewnia stabilność przebiegu procesu natleniania.  Warto pochwalić się faktem, iż WODKAN S.A. wytwarza energię elektryczną i cieplną w układzie kogeneracyjnym na potrzeby własne oczyszczalni ścieków.