Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. 
we Wronkach

64-510 Wronki

ul. Ratuszowa 3

tel. 67 254 01 63

fax 67 254 56 50

e-mail: sekretariat@pkwronki.pl

www.pk-wronki.pl

SUW we Wronkach – zabytkowa hydrofornia

 

Początki wronieckich wodociągów sięgają końca XIX wieku, kiedy to w 1897 roku dowiercono się do źródła wody na podwórzu właściciela gospody i zakładu piekarskiego. Nieco później podpisano umowę, na podstawie której miasto stało się właścicielem studni oraz wybudowano trzy rezerwuary i zainstalowano sześć pomp. Z nowym wiekiem zaczęto budować kanalizację ogólnospławną, która  w pierwotnym układzie działała aż do 2014 roku. 


Do rozbudowy wodociągów przystąpiono w 1972 roku, kiedy to powstała nowa stacja uzdatniania wody przy ul. Chrobrego we Wronkach. W 1980 i 1984 roku nastąpił odwiert dwóch nowych studni głębinowych. Pięć lat później zbudowano stację zasilania awaryjnego, ujmującą nadmiar wody z zakładów ziemniaczanych, natomiast w 1990 roku wybudowano zbiornik retencyjny o pojemności 1500 m3 przy stacji uzdatniania wody we Wronkach. Po zmianach ustrojowych w Polsce, jako jedni z pierwszych w kraju, podjęliśmy ryzyko prywatyzacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przekształcając je w spółkę gminną z ograniczoną odpowiedzialnością (luty 1992 roku). 

 
Wówczas głównym profitem działalności  była dostawa wody i odprowadzanie ścieków oraz gospodarka mieszkaniowa. Wkrótce spółka przejęła stacje wodociągowe, należące kiedyś do PGR-ów we Wróblewie i Pożarowie oraz działające w Popowie i Nowej Wsi. We współpracy z władzami gminnymi powstały takie obiekty, jak: oczyszczalnia ścieków na osiedlu Ogrody (1988-1992), stacja wodociągowa w Wartosławiu, oczyszczalnia ścieków na Zamościu (1998) i stacja wodociągowa w Chojnie.

 

W latach 1982-1987 została wybudowana na osiedlu Borek we Wronkach oczyszczalnia typu bioblok o przepustowości 800 m3/d oraz kanalizacja deszczowa. Należy dodać, że do 1987 roku mieszkańcy gminy objęci byli kanalizacją ogólnospławną. Budowa kanalizacji rozdzielczej ruszyła dopiero z chwilą realizacji oczyszczalni ścieków na osiedlu Borek.

 

Stacja uzdatniania wody w Nowej Wsi – technologia

Jesteśmy spółką komunalną

w szerokim zakresie służymy Gminie i jej mieszkańcom

 

Oprócz zmian ilościowych w posiadanym zasobie, spółka nieustannie dążyła do jakościowej poprawy świadczonych usług, m.in. zastępując odcinki sieci wodociągowej z rur azbestowych rurami PVC/PE, modernizując proces uzdatniania wody i optymalizując procesy oczyszczania ścieków.

 

W okresie swojego istnienia spółka wykonała szereg inwestycji, poczynając od tych, które usprawniają pracę w przedsiębiorstwie, polepszają warunki pracy załogi, a kończąc na takich, które służą całej społeczności.


We wrześniu 2010 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”. Była to największa inwestycja tego typu realizowana w powiecie szamotulskim – wartość robót wyniosła 62 098 992,31 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności – 37 946 474,60 zł. 

 

Celem projektu była poprawa warunków sanitarnych, podniesienie standardu życia mieszkańcom przez zmniejszenie zagrożenia ekologicznego, wynikającego z odprowadzania do rzeki Warty ścieków o parametrach niezgodnych z przepisami krajowymi i unijnymi. Opisywany projekt znakomicie wpisał się w realizację celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochronę, zachowanie i poprawę jakości środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzkiego, a także oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych. Dzięki realizacji całej inwestycji osiągnięto zakładany efekt ekologiczny, a wszystkie ścieki, odprowadzane do kanalizacji we Wronkach
i Nowej Wsi, są oczyszczane w stopniu zgodnym z obecnymi wymogami prawa polskiego oraz dyrektywami Unii Europejskiej. Wskaźnikiem, który najlepiej określa pozytywny wpływ projektu na środowisko, jest podłączenie 12 065 osób (w przeliczeniu na RLM) do kanalizacji sanitarnej. Zakończenie tej inwestycji nastąpiło 30 listopada 2014 roku. Dzięki projektowi został zrealizowany następujący zakres robót:

  • przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na osiedlu Borek we Wronkach, do wydajności 2 tys. m3/d oraz odprowadzenie wód opadowych, dopływających do oczyszczalni
  • przebudowa, rozbudowa i renowacja kanalizacji ściekowej we Wronkach oraz Nowej Wsi i Szklarni (25 km nowej i 7,7 km zmodernizowanej sieci)
  • wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków na osiedlu Ogrody we Wronkach
  • modernizacja głównej stacji uzdatniania wody dla Wronek, o wydajności 3500 m3/d.

 

Stacja uzdatniania wody w Nowej Wsi

 

W lipcu 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnego projektu, przygotowanego przez PK Wronki, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – etap II”. Planowany koszt realizacji projektu wynosi 29 550 175,72 zł, w tym wartość dofinansowania – 15 323 869,14 zł.


W skład projektu wchodzą następujące kontrakty inwestycyjne:

  • kontrakt I – modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, gm. Wronki
  • kontrakt II – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na osiedlu Borek we Wronkach (w tym gospodarka osadowa oraz instalacja fotowoltaiczna)
  • kontrakt III – rozbiórka oczyszczalni ścieków na osiedlu Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych sieci wodociągowej
  • kontrakt IV – budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Leśnej we Wronkach
  • kontrakt V – renowacja sieci kanalizacyjnej w mieście Wronki
  • kontrakt VI – inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz system GIS.

 

Dzięki realizacji wymienionych inwestycji nastąpi optymalizacja kosztów, związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych, przez utrzymywanie w ruchu jednej – a nie dwóch, jak dotychczas – oczyszczalni dla Wronek. Rozbudowa kanalizacji pozwoli na włączenie do systemu kolejnych posesji, czym PK Wronki wypełni zobowiązanie wobec UE, a przede wszystkim zaspokoi oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców. Wzrośnie także bezpieczeństwo i gwarancja dostaw bieżącej wody dla mieszkańców rozwijającego się osiedla Zamość, przez wybudowanie spinki wodociągowej pod Wartą.


Z kolei w zakresie stabilności dostaw wody i jej lepszej jakości, znaczącą poprawę winni odczuć mieszkańcy Nowej Wsi i częściowo Wronek (osiedle Na Górce), zasilani ze stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, która została poddana gruntownej modernizacji. Działania podjęte w poprzednich latach, związane z istniejącą infrastrukturą kanalizacyjną, potwierdziły potrzebę i skuteczność jej renowacji za pomocą specjalnego rękawa. Wreszcie, chcąc lepiej zarządzać siecią wodno-kanalizacyjną w gminie, firma zamierza wdrożyć system monitoringu, który pomoże w szybkim wykrywaniu awarii i wpłynie na zmniejszenie strat. Odrębną kwestią wniosku są działania, zmierzające do minimalizowania kosztów zużycia energii elektrycznej, w czym mają pomóc instalacje fotowoltaiczne, przewidziane do realizacji na stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi oraz oczyszczalni ścieków Borek. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na 31 grudnia 2019 roku.

 

Obecnie spółka ma mocno zróżnicowany, ale wciąż komunalny profil działalności. Oprócz dostarczania wody, odprowadzania ścieków zajmuje się rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, obsługą administracyjną cmentarza komunalnego, targowiska miejskiego, wspólnot mieszkaniowych, PSZOK-u, a ponadto utrzymaniem kąpielisk, dbaniem o czystość i zieleń na terenie miasta i gminy Wronki. Niemal wszystkie realizowane przez przedsiębiorstwo inwestycje przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach stawia sobie za cel zachowanie takiego poziomu jakości świadczonych usług, serwisowania podległych urządzeń i sieci, zarządzania administracyjnego, aby sprostać oczekiwaniom wszystkich mieszkańców gminy.

 

Oczyszczalnia ścieków na osiedlu Borek
Zmodernizowana stacja uzdatniania wody we Wronkach przy ul. Chrobrego