Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.
we Wrześni

62-300 Września

ul. Miłosławska 8

tel. 61 436 05 47

e-mail: biuro@pwikwrzesnia.pl

www.pwikwrzesnia.pl


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni to spółka z ponad stuletnią historią, sięgającą roku 1912. W obecnej formie, Przedsiębiorstwo działa od 1999 roku, obejmując swym zasięgiem miasto i gminę Września. Aktualnie Spółka zaopatruje w wodę ok. 45 tys. mieszkańców.

 

 

Ważną datą dla Przedsiębiorstwa jest 17 listopada 1994 roku, kiedy to wmurowano kamień węgielny pod budowę oczyszczalni ścieków. Obiekt powstawał w latach 1994-1996. Zlokalizowany został we wschodniej części miasta i działa do dziś jako oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z usuwaniem związków biogennych metodą osadu czynnego.

 
 

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków PWiK Września działa od końca 1994 roku. Początkowo przeprowadzało analizy próbek ścieków, osadów ściekowych i wody. Z czasem rozszerzyło działalność na usługową dla Klientów zewnętrznych. Dziś w Laboratorium funkcjonuje System Zarządzania zgodny z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

 

SUW Września uzdatnia wodę z ujęć trzeciorzędowych. Radiowy system sterowania i sygnalizacji pracy ujęć i stacji uzdatniania umożliwia sterowanie pracą urządzeń obiektów znacznie oddalonych od SUW. Eksploatuje się 15 studni głębinowych, 2 studnie głębinowe awaryjne i 1 pomiarową. Stacja została w pełni zautomatyzowana. Obsługa ręczna ogranicza się do kontroli ruchu urządzeń, obserwacji poziomu wody w zbiorniku wody czystej oraz dostosowywaniu produkcji wody do zapotrzebowania, poprzez załączenie lub wyłączenie studni głębinowych.

 

 
Ujęcia wiejskie to 10 stacji wodociągowych i 12 studni głębinowych, sukcesywnie modernizowanych. Na SUW w Bardzie Spółka osiągnęła układ stałego ciśnienia wody dostarczanej odbiorcom, co ograniczyło ilości awarii i straty wody. Wymiana złoża filtracyjnego na SUW w Gozdowie na chalcedonit oraz zmiana układu napowietrzania wody surowej, przyczyniły się do poprawy jej jakości. Modernizacja SUW Otoczna pozwoliła uzyskać w pełni bezobsługową, zautomatyzowaną, nowoczesną stację uzdatniania wody, spełniającą wymogi zarówno krajowe, jak i europejskie.