Przedsiębiorstwo

Wodociągowo-Kanalizacyjne

"Płonia" Sp. z o.o.

74-320 Barlinek

ul. Fabryczna 5

tel./fax 95 746 21 00

e-mail: biuro@wpkplonia.pl

www.pwkplonia.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. prowadzi na terenie miasta i gminy Barlinek działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o zezwolenie wodno-prawne wydane przez Burmistrza Barlinka z dnia

31 grudnia 2008 r. PWK „Płonia” Sp. z o.o. jest bezpośrednim następcą i kontynuatorem działania Spółki Wodnej „Płonia” Sp. z o.o., od której przejęto cały majątek i obowiązki. Ponadto PWK „Płonia” Sp. z o.o. stało się właścicielem majątku gminy w postaci sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budynków, które wniesiono aportem do spółki na podstawie aktów notarialnych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi

30 182 000,00 PLN.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. w Barlinku świadczy:

• Usługi wodociągowe:

– eksploatacja sieci i urządzeń wodociągowych;

– montaż i wymiana wodomierzy;

• Usługi kanalizacyjne:

– eksploatacja sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej  i deszczowej;

– czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wozami specjalistycznymi;

• Usługi laboratoryjne:

– wykonywanie badań fizykochemicznych ścieków oraz fizykochemicznych i

   mikrobiologicznych wody;

– pobór próbek wody i ścieków do badań.

 

Dnia 01.10.2010 r. PWK „Płonia” Sp. z o.o. podpisało umowę z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania: „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”.

W ramach projektu na terenie Gminy Barlinek wykonanych zostanie:

• 22,378 km sieci kanalizacyjnej;

• 7,002 km przesyłowej sieci wodociągowej;

• 11 kpl. głównych pompowni ścieków;

• 32 kpl. pompowni lokalnych;

• 2 szt. separatorów ropopochodnych;

• przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Barlinku;

• przebudowana zostanie stacja uzdatnia wody w Moczkowie.

 

Pełna realizacja projektu przyczyni się do:

• poprawy jakości zaopatrzenia w wodę pitną na terenie wsi Moczkowo,  

   Dzikówko, Brunki;

• do zapewnienia dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańcom

   wsi Osina, Jaromierki, Moczkowo (wzdłuż ul. Gorzowskiej), Płonno,

   Krzynka;

• do zwiększenia dostępności do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom Barlinka

   zamieszkującym przy n ieskanalizowanych fragmentach ulic Św.

   Bonifacego, Tunelowej i Jeziornej;

• w efekcie realizacji projektu 2114 mieszkańców gminy Barlinek uzyska

   dostęp do sieci kanaliza cji sanitarnej;

• poprawy stanu sanitarnego miasta na terenach dotychczas  

   nieskanalizowanych poprzez likwidację szamb i zbiorników

   bezodpływowych;

• ochrony wód podziemnych ujmowanych w celu zaopatrzenia w wodę

   pitną gminy;

• skanalizowanie aglomeracji w 2013 r. będzie wynosiło 92%, z czego w ramach projektu nastąpi w zrost o 11%.

 

Szacunkowy koszt projektu inwestycyjnego w cenach bieżących wynosi

69 720 148,37 zł. Zródłami pokrycia kosztów inwestycji będzie dotacja ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która wynosi 32 848 194,56 zł oraz środki własne beneficjenta – PWK „Płonia” Sp. z o.o.