Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

73-150 Łobez

ul. Wojska Polskiego 17

tel. 91 397 44 86 

fax 91 397 47 85

e-mail: pwik@sz.home.pl

www.pwik-lobez.eu

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w obecnej formie funkcjonuje od 1 kwietnia 1996 roku. Konieczność powołania przedsiębiorstwa była konsekwencją likwidacji, funkcjonującego w strukturach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładu Wodociągów.

 

Podstawowym zadaniem Spółki jest zaopatrzenie miasta i gminy w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Realizacja powierzonej nam przez burmistrza Łobza misji, oparta jest na eksploatacji majątku gminnego w skład, którego wchodzą:

  • stacja uzdatniania wody z siecią wodociągową o długości 46,1 km;
  • oczyszczalnia ścieków z siecią kanalizacyjną o długości 25 km;
  • wodociągi wiejskie zlokalizowane w miejscowościach: Rynowo, Wysiedle, Suliszewice, Rożnowo, Zajezierze, Grabowo, Worowo, Poradz, Dobieszewo, Unimie, Meszne, Zagórzyce, Karwowo, posiadające sieć wodociągową o łącznej długości 28,5 km.

 

 

Do głównych zadań PWiK należą:

  • pełna i profesjonalna obsługa odbiorców usług wodno-kanaliza- cyjnych;
  • niezwłoczne usuwanie awarii;
  • utrzymanie w stanie drożnym sieci kanalizacyjnej;
  • nadzór nad procesami uzdatniania wody oraz eliminowanie wtór- nego zanieczyszczenia sieci wodociągowej;
  • nadzór nad prawidłowością procesu technologicznego oczysz- czania ścieków.

 

 

Przedsiębiorstwo wykonuje również usługi w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnych oraz handlu w branży sanitarnej. W utrzymaniu należytej jakości wody pomaga nam, zmodernizowana w 2008 roku, stacja uzdatniania. W maju 2015 roku zakończyliśmy proces unowocześniania oczyszczalni ścieków, dzięki czemu usprawniliśmy jej technologię.