Historia higieny wodą pisana

Cele, efekty, korzyści

 

Cele podstawowe

 • Popularyzacja wiedzy o wodzie;
 • Ukazanie historii polskiej branży wodociągowej w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona odbiorców;
 • Edukacja społeczeństwa w zakresie dziejów i rozwoju higieny;
 • Wypełnienie luki wydawniczej w powyższym temacie, poprzez stworzenie kompendium wiedzy na temat higieny i roli wody w życiu człowieka – dotąd takowa publikacja nie powstała!
 • Pokazanie niekomercyjnej, społecznej roli sektora - kluczowego dla rozwoju cywilizacyjnego człowieka.

                 

Korzyści dla przedsiębiorstw wodociągowych

 • Integracja środowiska branżowego;
 • Upowszechnianie stopnia znajomości przedsiębiorstw;
 • Ugruntowanie wizerunku Wodociągów, jako wrażliwych na potrzeby społeczności lokalnej;
 • Kształtowanie prospołecznego wizerunku Wodociągów, wpływającego na zwiększenie prestiżu w oczach odbiorców;
 • Budowa reputacji branży dbającej o środowisko naturalne i działającej na rzecz edukacji ekologicznej środowisk lokalnych;
 • Utrwalanie pozytywnej opinii o Wodociągach;
 • Zwiększenie stopnia identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem;
 • Spójna komunikacja marketingowa – w stosunku do samorządów, mediów, liderów opinii, społeczności lokalnej.

 

Cele względem młodzieży i społeczności lokalnej

 

Cele poznawcze

 • upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia wody dla człowieka, której dostępne zasoby ulegają wyczerpaniu i niszczeniu;
 • przedstawienie sposobów wykorzystywania wody;
 • wielopłaszczyznowe poznanie historii sposobów zaspokojenia rosnącego zapotrzebowanie na wodę pitną przez człowieka;
 • poznanie genezy, funkcjonowania i ekologicznego znaczenia przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce;
 • poznanie elementów historii higieny nierozerwalnie związanej z wodą
 • utrwalenie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej;
 • uświadomienie potrzeby przestrzegania higieny osobistej;
 • poznanie podstawowych nazw i pojęć.

Cele instrumentalne

 • utrwalenie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej;
 • uświadomienie potrzeby przestrzegania higieny osobistej;
 • rozpoznawanie przejawów degradacji i zanieczyszczenia środowiska wodnego;
 • rozpoznawanie zagrożeń dla jakości i dostępności wody;
 • rozpoznawanie obiektów, urządzeń i procesów związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Cele kierunkowe

 • uwrażliwienie na problemy związane z racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi;
 • kształtowanie postaw biorących świadomą, moralną odpowiedzialność za aktywną ochronę zasobów słodkiej wody i jej oszczędzanie dla przyszłych pokoleń;
 • modelowanie umiejętności reagowania na niewłaściwe zachowania innych osób;
 • znajomość zasad higieny osobistej,
 • zrozumienie związku pomiędzy nieprzestrzeganiem zasad higieny, a chorobami (zatrucia pokarmowe, choroby odzwierzęce i pasożytnicze),
 • uwrażliwienie znaczenia higieny osobistej dla funkcjonowania organizmu,
 • umiejętność stosowania zasad higieny w życiu codziennym,
 • kształtowanie zdrowego stylu życia.

Cele względem kadry pedagogicznej

 • podwyższenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do skutecznego prowadzenia edukacji ekologicznej oraz zajęć dotyczących higieny;
 • możliwość wieloaspektowego wykorzystania wiedzy o wodzie podczas nauczania nie tylko przyrodniczego;
 • wyposażenie kadry nauczycielskiej w narzędzie, pomoc dydaktyczną z zakresu wiedzy o wodzie, środowisku, higienie i otaczającym nas świecie.

Cele względem społeczności lokalnej

 • oddziaływanie na mieszkańców danej społeczności lokalnej, szczególnie na osoby dorosłe korzystające z zasobów bibliotek szkolnych, które w wielu środowiskach wiejskich stanowią jedyną formę dostępu do prasy i książek;
 • kształtowanie właściwych postaw proekologicznych i higienicznych;
 • formowanie świadomości środowiskowej i szacunku wobec zasobów wodnych.